STU postaví univerzitný vedecký park za 42 mil. eur

STU_BA.jpg V Bra­tis­la­ve pos­ta­via uni­ver­zit­ný ve­dec­ký park za viac ako 42 mi­lió­nov eur. Ako ďa­lej agen­tú­ru SI­TA in­for­mo­val ho­vor­ca mi­nis­tra škol­stva Mi­chal Ka­li­ňák, Uni­ver­zit­ný ve­dec­ký park STU Bra­tis­la­va bu­de mať dve cen­trá.

Pra­co­vis­ko v Mlyn­skej do­li­ne sa bu­de za­obe­rať vý­sku­mom v ob­las­ti in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií, elek­tro­tech­ni­ky, auto­ma­ti­zá­cie a ria­dia­cich sys­té­mov, ako aj na­noe­lek­tro­ni­ky a fo­to­ni­ky.

V pries­to­roch STU na Ná­mes­tí slo­bo­dy či Rad­lin­ské­ho uli­ci bu­de vý­skum orien­to­va­ný na mo­der­né tech­no­ló­gie - chémiu, prie­my­sel­né bio­tech­no­ló­gie, ži­vot­né pros­tre­die a bez­peč­nosť a spo­ľah­li­vosť sta­vieb. Mi­nis­ter škol­stva Du­šan Čap­lo­vič pod­pí­sal s rek­to­rom STU v Bra­tis­la­ve Ro­ber­tom Red­ham­me­rom Zmlu­vu o pos­kyt­nu­tí ne­náv­rat­né­ho fi­nan­čné­ho prís­pev­ku na reali­zá­ciu toh­to pro­jek­tu.

Reali­zá­to­rom pro­jek­tu je Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­tis­la­ve v spo­lup­rá­ci s Uni­ver­zi­tou Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve, Elek­tro­tech­nic­kým ús­ta­vom Slo­ven­skej aka­dé­mie vied a Ústa­vom anor­ga­nic­kej chémie Slo­ven­skej aka­dé­mie vied.

Pro­jekt pod­ľa Ka­li­ňá­ka za­pla­tia z via­ce­rých zdro­jov, naj­mä z Ope­rač­né­ho prog­ra­mu Vý­skum a vý­voj, opat­re­nie Pre­nos poz­nat­kov a tech­no­ló­gii zís­ka­ných vý­sku­mom a vý­vo­jom do praxe v Bra­tis­lav­skom kra­ji. Cel­ko­vé vý­dav­ky sú vy­še 42 mi­lió­nov eur, z euro­fon­dov dos­ta­ne­me 33, 9 mi­lió­na, štát pos­kyt­ne 3,3 mi­lió­na a ško­la z vlas­tných zdro­jov 2,1 mi­lió­na eur. Ukon­če­nie pro­jek­tu je plá­no­va­né do 30. jú­na 2015.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter