Najlepšie školy by mali dostávať viac peňazí. Rektori však zamietli návrhy prísnejších kritérií.

euro.jpg Bu­dú­co­roč­ná ak­re­di­tá­cia vy­so­kých škôl mu­sí byť pod­ľa mi­nis­tra škol­stva Du­ša­na Čap­lo­vi­ča ná­roč­nej­šia ako ak­re­di­tá­cia v ro­ku 2008. Naj­lep­šie ško­ly by ma­li dos­tá­vať aj viac pe­ňa­zí.

"Na­ša ces­ta mu­sí nao­zaj sme­ro­vať k nad­prie­me­ru. Naj­lep­ší to mu­sia po­cí­tiť aj v lep­šom fi­nan­co­va­ní, inak bu­de­me preš­ľa­po­vať stá­le na mies­te. Sla­bí sa bu­dú viezť a kva­lit­ní bu­dú frus­tro­va­ní," po­ve­dal mi­nis­ter na dneš­nom sláv­nos­tnom po­du­ja­tí k 20. vý­ro­čiu za­lo­že­nia Slo­ven­skej rek­tor­skej kon­fe­ren­cie. Pri­po­me­nul, že ak­re­di­tá­cia mu­sí byť ná­roč­nej­šia, pre­to­že svet nap­re­du­je, čas­to nám aj ubie­ha. Hod­no­te­nie mu­sí byť za­me­ra­né na kva­li­tu a efek­ti­vi­tu.

Pod­ľa pre­mié­ra Ro­ber­ta Fi­ca tre­ba za­sta­viť nah­rá­dzanie kva­li­ty kvan­ti­tou vo vy­so­koš­kol­skom vzde­lá­va­ní. "Je zlou vi­zit­kou, ak je ve­rej­ne zná­me, že úro­veň a kva­li­ta vy­so­koš­kol­ské­ho vzde­lá­va­nia sa rôz­ni nie­len me­dzi jed­not­li­vý­mi vy­so­ký­mi ško­la­mi, ale aj me­dzi fa­kul­ta­mi ale­bo pra­co­vis­ka­mi jed­nej vy­so­kej ško­ly," vy­hlá­sil pre­miér na stret­nu­tí rek­to­rov. Za­mes­tná­va­te­lia pod­ľa ne­ho upo­zor­ňu­jú, že vy­so­koš­kol­ské vzde­lá­va­nie je pos­ta­ve­né príl­iš aka­de­mic­ky a na úkor pro­fe­sij­né­ho vzde­lá­va­nia za­me­ra­né­ho na zís­ka­nie ve­do­mos­tí a zruč­nos­tí pria­mo vy­uži­teľ­ných v hos­po­dár­skej praxi, prie­mys­le a služ­bách.

Slo­ven­ská rek­tor­ská kon­fe­ren­cia dnes zmiet­la zo sto­la no­vé návr­hy prís­nej­ších kri­té­rií kom­plexnej ak­re­di­tá­cie. Niek­to­ré z nich sú pod­ľa nich ret­roak­tív­ne, či v roz­po­re s vy­so­koš­kol­ským zá­ko­nom. Rek­to­ri od­po­rú­ča­jú mi­nis­tro­vi škol­stva, aby ten­to návrh kri­té­rií vrá­til Ak­re­di­tač­nej ko­mi­sii na prep­ra­co­va­nie. Pod­ľa nich je chy­bou, že kri­té­riá kom­plexnej ak­re­di­tá­cie sú nas­ta­ve­né iba na ve­dec­kú pro­duk­ti­vi­tu. Kom­plexná ak­re­di­tá­cia vô­bec ne­ref­lek­tu­je vzde­lá­va­nie a za­bez­pe­če­nie, res­pek­tí­ve zlep­šo­va­nie kva­li­ty, my­slia si rek­to­ri.

Mi­nis­ter Čap­lo­vič sa nes­to­tož­ňu­je s dô­vo­dom o údaj­nej ret­roak­ti­vi­te. "Ret­roak­ti­vi­tu sklo­ňu­jú tí, čo sa bo­ja akej­koľ­vek ak­re­di­tá­cie a chcú za­hrať prís­ne, ale spra­vod­li­vé kri­té­riá do pos­ta­ve­nia mi­mo hry," za­rea­go­val.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter