STU vybuduje výskumný park CAMBO v Trnave za 42 miliónov eur

mtf_stu.jpg Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta vy­bu­du­je vý­skum­ný park za 42 mi­lió­nov eur. Uni­ver­zit­ný ve­dec­ký park Cam­pus MTF STU - Cam­bo sa sta­ne pr­vým uni­ver­zit­ným vý­skum­ných par­kom na Slo­ven­sku. Vy­bu­du­jú ho v pries­to­roch Ma­te­riá­lo­vo­tech­no­lo­gic­kej fa­kul­ty STU so síd­lom v Tr­na­ve.

Fi­nan­čné pros­tried­ky na pro­jekt vo vý­ške 35,7 mi­lió­na eur ško­la zís­ka­la z euro­fon­dov v rám­ci Ope­rač­né­ho prog­ra­mu Vý­skum a vý­voj. Zo štát­ne­ho roz­poč­tu na pro­jekt vy­čle­ni­li 4,2 mi­lió­na a su­mou 2,1 mi­lió­na eur sa do fi­nan­co­va­nia pro­jek­tu za­po­ji­la vy­so­ká ško­la. Ter­mín reali­zá­cie ak­ti­vít je do 30. jú­na 2015.

Zmlu­vu o pos­kyt­nu­tí ne­náv­rat­né­ho fi­nan­čné­ho prís­pev­ku na ten­to uni­kát­ny pro­jekt dnes na pô­de re­zor­tu škol­stva pod­pí­sal mi­nis­ter škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR Du­šan Čap­lo­vič a rek­tor STU v Bra­tis­la­ve Ro­bert Red­ham­mer spo­lu s de­ka­nom Ma­te­riá­lo­vo­tech­no­lo­gic­kej fa­kul­ty STU Oli­ve­rom Mo­rav­čí­kom.

Pod­ľa mi­nis­ter­stva škol­stva exis­ten­cia ve­dec­ké­ho par­ku Cam­pus MTF STU - Cam­bo pri­ne­sie vy­bu­do­va­nie no­vej ve­dec­kej infra­štruk­tú­ry na sve­to­vej úrov­ni za­me­ra­nej na vý­skum­né ob­las­ti ma­te­riá­lo­vé­ho in­ži­nier­stva, ióno­vých a plaz­mo­vých tech­no­ló­gií ako aj auto­ma­ti­zá­cie a in­for­ma­ti­zá­cie prie­my­sel­ných pro­ce­sov. Za­mes­tná­vať bu­de špič­ko­vých od­bor­ní­kov v ob­las­ti ma­te­riá­lo­vé­ho in­ži­nier­stva a pod­po­rí tran­sfer tech­no­ló­gií a poz­nat­kov do praxe.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter