Záujem o nákup potravín v malých samoobsluhách sa medziročne zvýšil

Po­čas mi­nu­lé­ho ro­ku spot­re­bi­te­lia naj­viac pre­fe­ro­va­li hyper­mar­ke­ty a ma­lé sa­moob­slu­hy ako hlav­né ná­kup­né mies­to. Hyper­mar­ke­ty sú dl­ho­do­bo jed­not­kou na tr­hu, av­šak ma­lé sa­moob­slu­hy sú im zno­vu v pä­tách, a to vďa­ka ná­ras­tu spot­re­bi­te­ľov do 39 ro­kov. Zá­kaz­ní­kov už ne­lá­ka len ši­ro­ký sor­ti­ment a priaz­ni­vé ce­ny, ale aj blíz­kosť ob­chod­né­ho mies­ta. Úda­je vy­ply­nu­li z pries­ku­mu Shop­ping Mo­ni­tor Slo­va­kia 2012/2013, kto­rý mo­ni­to­ru­je ná­kup­né sprá­va­nie a spot­re­bi­teľ­ské pre­fe­ren­cie do­mác­nos­tí na Slo­ven­sku.

Aké je po­ra­die ob­chod­ných re­ťaz­cov?
Za svo­je hlav­né ná­kup­né mies­to ľu­dia ozna­ču­jú pre­dov­šet­kým hyper­mar­ke­ty a ma­lé sa­moob­slu­hy - uvie­dlo to 30 res­pek­tí­ve 28 per­cent spot­re­bi­te­ľov. Sa­moob­slu­hy sa tak sta­li dru­hým naj­pre­fe­ro­va­nej­ším hlav­ným ná­kup­ným mies­tom a ob­há­ji­li svo­ju po­zí­ciu spred hos­po­dár­skej krí­zy. V men­šej mie­re ľu­dia vla­ni up­red­nos­tňo­va­li su­per­mar­ke­ty (24 per­cent) a dis­kon­tné pre­daj­ne (13 per­cent). Pre­fe­ren­cia ná­ku­pov pot­ra­vín v pul­to­vých pre­daj­niach a veľ­koob­cho­doch bo­la za­zna­me­na­ná len mi­ni­mál­ne.

Ma­lé sa­moob­slu­hy up­red­nos­tni­lo me­dzi­roč­ne viac spot­re­bi­te­ľov do 39 ro­kov
Po­čas mi­nu­lé­ho ro­ku sa zá­ujem o sa­moob­slu­hy ako o hlav­né ná­kup­né mies­to naj­viac zvý­šil u ľu­dí do 39 ro­kov a u spot­re­bi­te­ľov ži­jú­cich v Tr­nav­skom, Tren­čian­skom, Ži­lin­skom, Ban­sko­bys­tric­kom a Bra­tis­lav­skom kra­ji. Op­ro­ti ro­ku 2011 up­red­nos­tňo­va­la tá­to sku­pi­na spot­re­bi­te­ľov viac ná­ku­py v ma­lých sa­moob­slu­hách v blíz­kos­ti do­mo­va ale­bo prá­ce pred ná­kup­mi v su­per­mar­ke­toch.

Z vý­sled­kov pries­ku­mu tiež vy­ply­nu­lo, že sa­moob­slu­hy ako hlav­né ná­kup­né mies­to uvied­li naj­mä ľu­dia nad 50 ro­kov. Via­cej ich pre­fe­ru­jú ľu­dia bý­va­jú­ci v men­ších ob­ciach prá­ve kvô­li dos­tup­nos­ti a spot­re­bi­te­lia s pod­prie­mer­ný­mi príj­ma­mi.

Kto­ré kri­té­ria sú naj­dô­le­ži­tej­šie pri vý­be­re ná­kup­né­ho mies­ta?
"Pri vý­be­re ná­kup­né­ho mies­ta sa ľu­dia roz­ho­du­jú pod­ľa via­ce­rých kri­té­rií. Nap­rík­lad pri hyper­mar­ke­toch im vy­ho­vu­je ši­ro­ký sor­ti­ment a veľ­ký vý­ber. Pri su­per­mar­ke­toch, sa­moob­slu­hách a pul­to­vých pre­daj­niach je to blíz­kosť pre­daj­ne pri byd­lis­ku ale­bo prá­ci a pri dis­kon­tných pre­daj­niach sú to aj priaz­ni­vé ce­ny vo všeo­bec­nos­ti", dopĺňa An­na Bu­zin­kay, Sec­tor Lea­der, Con­su­mer Goods & Re­tail spo­loč­nos­ti GfK.

Pri­vát­ne znač­ky na vzos­tu­pe
Ma­loob­chod­né prí­pad­ne pri­vát­ne znač­ky sú zná­me a ob­ľú­be­né me­dzi slo­ven­ský­mi spot­re­bi­teľ­mi. Na roz­diel od pos­led­ných pia­tich ro­kov, ke­dy po­diel ľu­dí pra­vi­del­ne ku­pu­jú­cich pri­vát­ne znač­ky stag­no­val, doš­lo mi­nu­lý rok k vý­raz­nej­šie­mu ras­tu.

Z vý­sled­kov pries­ku­mu vy­ply­nu­lo, že tak­mer 90 per­cent zá­kaz­ní­kov sa už pri ná­ku­poch stret­lo s pri­vát­ny­mi znač­ka­mi. Príl­eži­tos­tne si ich dá do ko­ší­ka 41 per­cent ľu­dí a pra­vi­del­ne ich na­ku­pu­je 36 per­cent. Pri­vát­ne znač­ky ku­pu­jú naj­mä ľu­dia v men­ších ob­ciach a do­mác­nos­ti s naj­niž­ší­mi príj­ma­mi.

"Pri­vát­nym znač­kám sa da­rí aj v ma­lých sa­moob­slu­hách. Spo­me­dzi všet­kých ob­chod­ných for­má­tov za­zna­me­na­li naj­vyš­ší po­diel zá­kaz­ní­kov, kto­rí ich ku­pu­jú pra­vi­del­ne", dopĺňa An­na Bu­zin­kay.

Zdroj: www.gfk.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter