Samsung ocenil svojho IT TOP distribútora na Slovensku

Slo­ven­ská po­boč­ka spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics Czech and Slo­vak oce­ni­la pros­tred­níc­tvom svo­jej IT di­ví­zie dis­tri­bú­to­ra ro­ka 2012. Oce­ne­nie Sam­sung IT TOP dis­tri­bú­tor zís­ka­la spo­loč­nosť eD'sys­tem Slo­va­kia, kto­rá do­siah­la naj­lep­šie ob­chod­né vý­sled­ky v ro­ku 2012 v pre­da­ji IT pro­duk­tov znač­ky Sam­sung. Do toh­to por­tfó­lia spa­da­jú no­te­boo­ky, Smart PC, mo­ni­to­ry, tla­čiar­ne, op­tic­ké me­cha­ni­ky a spot­reb­ný ma­te­riál. Oce­ne­nie Sam­sung IT TOP dis­tri­bú­tor je pr­vým, kto­ré spo­loč­nosť na Slo­ven­sku ude­li­la.

„Sam­sung je sil­ným hrá­čom na tr­hu aj vďa­ka par­tne­rom. Pre­to sme sa roz­hod­li, že vy­tvo­rí­me oce­ne­nie, kto­ré bu­de mo­ti­vo­vať aj tých ďal­ších," uvie­dol Mi­los­lav Volk, IT Sa­les Ma­na­ger, Sam­sung Elec­tro­nics Czech and Slo­vak.

„Oce­ne­nie Sam­sung IT TOP dis­tri­bú­tor si vá­ži­me a potvr­dzu­je, že ide­me dob­rým sme­rom. Zá­ro­veň vý­bor­ne dopĺňa oce­ne­nie za 1. mies­to v ka­te­gó­rii Slo­ven­ský IT dis­tri­bú­tor 2012, kto­ré sme zís­ka­li za­čiat­kom ro­ka," uvie­dol Ru­dolf Kou­bek, ria­di­teľ ná­ku­pu eD'sys­tem Slo­va­kia.

Zdroj: Samsung ElectronicsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter