SAP prináša riadenie malých podnikov na báze in-memory computingu

Spo­loč­nosť SAP AG ozná­mi­la vy­da­nie no­vej ver­zie SAP Bu­si­ness One ur­če­nej pre SAP HA­NA. Je pr­vým rie­še­ním na ria­de­nie ma­lých a stred­ne veľ­kých pod­ni­kov (MSP) pra­cu­jú­cim pl­ne na bá­ze in-me­mo­ry com­pu­tin­gu. Tá­to ap­li­ká­cia pred­sta­vu­je šká­lo­va­teľ­né, ce­no­vo dos­tup­né rie­še­nie so za­bu­do­va­ný­mi ana­ly­tic­ký­mi schop­nos­ťa­mi a s mož­nos­ťou reali­zo­vať veľ­ký ob­jem tran­sak­cií. Tým umož­ňu­je MSP ria­diť svo­je pod­ni­ka­nie v reál­nom ča­se. SAP, sve­to­vý lí­der v ob­las­ti pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, ju pred­sta­vil na po­du­ja­tí Ce­BIT 2013 v Han­no­ve­ri.

Ver­zia SAP Bu­si­ness One pre SAP HA­NA po­nú­ka kom­plet­né nás­tro­je pre ma­lé pod­ni­ky v je­di­nom pou­ží­va­teľ­skom roz­hra­ní. Pou­ží­va­te­ľom bu­de po­má­hať pri všet­kých as­pek­toch ria­de­nia spo­loč­nos­ti - od pre­vádz­ko­vej až po stra­te­gic­kú úro­veň, s pod­rob­nej­ším preh­ľa­dom a s lep­šou kon­tro­lou. SAP Bu­si­ness One, ver­zia pre SAP HA­NA, umož­ní pod­ni­kom vý­raz­ne zní­žiť reak­čné ča­sy vďa­ka ana­lý­ze pod­ni­ko­vých dát v reál­nom ča­se. Ich za­mes­tnan­ci vďa­ka nej do­ká­žu pri­jí­mať okam­ži­té a efek­tív­ne roz­hod­nu­tia. Rých­losť, kto­rú po­nú­ka in-me­mo­ry com­pu­ting, po­mô­že ma­lým fir­mám zvlá­dať pred­tým ne­rie­ši­teľ­né prob­lé­my. Efek­ti­vi­ta stúp­ne aj vďa­ka po­nu­ke pred­kon­fi­gu­ro­va­ných fun­kcií pre lep­ší pou­ží­va­teľ­ský kom­fort. Pa­tria me­dzi ne okam­ži­té vy­hľa­dá­va­nie v pod­ni­ko­vých dá­tach a mož­nosť vy­ko­ná­vať roz­siah­lu inter­ak­tív­nu pre­vádz­ko­vú ana­lý­zu.

No­vá ap­li­ká­cia SAP Bu­si­ness One pra­cu­jú­ca na plat­for­me SAP HA­NA bu­de in­teg­ro­vať schop­nos­ti in-me­mo­ry plat­for­my s exis­tu­jú­cou ap­li­ká­ciou pod­ni­ku SAP Bu­si­ness One. Schop­nosť zís­kať hl­bší preh­ľad o ope­rač­ných ana­lý­zach urých­li pro­ce­sy v MSP pros­tred­níc­tvom šká­lo­va­teľ­nej plat­for­my a vďa­ka vy­ššej vý­kon­nos­ti sys­té­mu vo vy­so­ko kon­ku­ren­čnom pros­tre­dí.

Ver­zia SAP Bu­si­ness One pre SAP HA­NA po­nú­ka ob­chod­né preh­ľa­dy v reál­nom ča­se z rov­na­ké­ho sys­té­mu, kto­rý vy­ko­ná­va tran­sak­čné spra­co­va­nie. To eli­mi­nu­je pot­re­bu sa­mos­tat­né­ho dá­to­vé­ho skla­du, po­má­ha zni­žo­vať nák­la­dy a zlo­ži­tosť IT pros­tre­dia. Ma­lé pod­ni­ky vy­zbro­jí schop­nos­ťou vy­rov­nať sa s ras­tom „big da­ta" v rám­ci kon­ver­gen­cie so­ciál­nych a fi­rem­ných dát, ako aj úda­jov z prís­tro­jov, nap­rík­lad pla­tob­ných ter­mi­ná­lov, me­ra­cích za­ria­de­ní a po­dob­ne.

Pred­sta­ve­ný pro­dukt bu­de na ce­los­ve­to­vý trh uve­de­ný pros­tred­níc­tvom pre­daj­cov v rám­ci prog­ra­mu SAP Par­tne­rEd­ge. Vďa­ka in­teg­rá­cie SAP HA­NA so SAP Bu­si­ness One mô­žu par­tne­ri vy­tvo­riť no­vý druh ino­vač­ných dopl­nko­vých rie­še­ní v rám­ci tr­hov špe­cia­li­zo­va­ných pre jed­not­li­vé od­vet­via ale­bo geog­ra­fic­ké ob­las­ti. Na­viac SAP a Por­tu­gal Te­le­com ne­dáv­no ozná­mi­li svo­je plá­ny sprís­tup­niť v clou­de aj vý­vo­jár­ske vy­da­nie SAP Bu­si­ness One, ver­zia pre SAP HA­NA. Vý­vo­já­ri by ma­li dos­tať k dis­po­zí­cii pl­ne na­kon­fi­gu­ro­va­né pros­tre­die, čo urých­li po­nu­ku roz­ší­re­ní a dopl­nkov pos­ta­ve­ných na plat­for­me SAP HA­NA Cloud, kto­rá je k dis­po­zí­cii na SmartCloudPT.

„ SAP Bu­si­ness One, ver­zia pre SAP HA­NA, by ma­la byť nie­len rých­la a schop­ná lep­šie zvlá­dať vý­zvy spo­je­né s ras­tú­ci­mi dá­ta­mi, ale aj veľ­mi jed­no­du­chá pre tých, kto­rí eš­te len za­čí­na­jú," po­ve­da­la Cin­dy Jut­ra­so­vá z Mint Jut­ras. „Nep­la­tí to­tiž, že ma­lý a stred­ný pod­nik zna­me­ná ma­lé dá­ta. Je pre­to dô­le­ži­té nep­re­hlia­dať pot­re­bu rých­los­ti." To potvr­dzu­je aj Jor­ge To­car, IT ma­na­žér spo­loč­nos­ti Gol­dfarb: „Vďa­ka SAP Bu­si­ness One, ver­zia pre SAP HA­NA, bu­de­me schop­ní ana­ly­zo­vať náš to­var v reál­nom ča­se a bu­de­me mať lep­šiu kon­tro­lu nad na­ši­mi ob­chod­ný­mi tran­sak­cia­mi."

Pre viac in­for­má­cií aj o ďal­ších no­vin­kách SAP na Ce­BIT nav­štív­te SAP Newsroom.

Zdroj: SAP AGOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter