Spoločnosť LG ovládla so sériou Optimus G barcelonský veľtrh

No­vá mo­de­lo­vá sé­ria Op­ti­mus G od spo­loč­nos­ti LG zís­ka­la na veľtr­hu Mo­bi­le World Con­gress (MWC) v špa­nielskej Bar­ce­lo­ne mno­hé oce­ne­nia "Best of MWC 2013". Oce­ne­nia jej bo­li ude­le­né sve­to­vý­mi mé­dia­mi za­me­ra­ný­mi na tech­no­ló­gie, kto­ré za­ujal vý­kon­ný har­dvér a ino­va­tív­ne uží­va­teľ­ské fun­kcie sé­rie.

„Zís­ka­né oce­ne­nia potvr­dzu­jú sve­to­vú po­pu­la­ri­tu tých­to prís­tro­jov. Od sep­tem­bra mi­nu­lé­ho ro­ka, ke­dy bo­la sé­ria LG Op­ti­mus G pred­sta­ve­ná, si ten­to nes­mier­ne ob­ľú­be­ný pro­dukt vy­slú­žil sa­mé po­zi­tív­ne hod­no­te­nie a priaz­ni­vé re­cen­zie. Úspech v Bar­ce­lo­ne len dok­la­dá, že ide o špič­ko­vý su­per­te­le­fón LG, kto­rý má pou­ží­va­te­ľom čo po­núk­nuť," uvie­dol Mar­tin Ma­lý, tla­čo­vý ho­vor­ca LG Elec­tro­nics CZ.

Vlaj­ko­vá loď spo­loč­nos­ti LG
Op­ti­mus G sú pr­vé smar­tfó­ny na sve­te s vý­kon­ným pro­ce­so­rom Snap­dra­gon S4 Pro Quad-Co­re od spo­loč­nos­ti Qual­comm. Dis­plej LG True HD IPS Plus v kom­bi­ná­cii s tech­no­ló­giou Ze­ro­gap Touch pos­ky­tu­je ži­vý ob­raz a jem­nosť pri do­ty­ko­vom ov­lá­da­ní. Ok­rem pr­vo­tried­ne­ho har­dvé­ru, je­di­neč­né­ho di­zaj­nu a nád­her­nej ob­ra­zov­ky po­nú­ka sé­ria Op­ti­mus G tiež uží­va­teľ­sky prí­jem­né fun­kcie, ako sú QSli­de, Quic­kMe­mo ale­bo Li­ve Zoo­ming.

Na mo­del Op­ti­mus G nad­vä­zu­je prís­troj Op­ti­mus G Pro, kto­rý je naj­nov­ším prí­ras­tkom sé­rie LG Op­ti­mus G. Op­ti­mus G Pro je smar­tfón dis­po­nu­jú­ci tech­no­ló­giou 4G LTE s 5,5 pal­co­vým Full HD IPS dis­ple­jom a špič­ko­vý­mi uží­va­teľ­ský­mi fun­kcia­mi, ako sú Dual Re­cor­ding a Vir­tual Reali­ty (VR) Pa­no­ra­ma.

Pr­vý zo smar­tfó­nov G sé­rie, Op­ti­mus G, prí­de na slo­ven­ský trh už ten­to me­siac. Nás­tup Op­ti­mus G Pro je oča­ká­va­ný na je­seň toh­to ro­ku.

Zdroj: LGOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter