Elitná jednotka: náborová kampaň FEI STU

Fa­kul­ta elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky si ako jed­na z má­la fa­kúlt na Slo­ven­sku trúf­la opäť po mi­nu­lom ro­ku na me­diál­nu kam­paň s cie­ľom pril­ákať ab­sol­ven­tov stred­ných škôl do svo­jich ra­dov. Ab­sol­ven­tov lá­ka na za­ují­ma­vé šti­pen­dium, zá­ru­ku pra­cov­né­ho mies­ta a vý­šku nás­tup­né­ho pla­tu. Ná­bo­ro­vá kam­paň Elit­ná jed­not­ka sa ten­to rok roz­rást­la aj o road­show po stred­ných ško­lách a Elit­nú elek­trič­ku.

Fa­kul­ta sa za­me­ra­la na out­doo­ro­vú kam­paň, so stre­doš­ko­lák­mi ko­mu­ni­ku­je cez web www.elit­na­jed­not­ka.sk a cez so­ciál­ne sie­te. Mi­nu­lý rok ob­dob­ná kam­paň zna­me­na­la ná­rast o dves­to po­da­ných prih­lá­šok, ten­to rok sa roz­ši­ru­je o osob­ný kon­takt so štu­den­tmi. Road­show pre­beh­la v 25-tich ško­lách po Slo­ven­sku. Ná­bo­ro­vá kam­paň spo­je­ná s rek­la­mou a PR na zís­ka­nie štu­den­tov je úpl­né no­vý pos­tup, kto­rý FEI-ka zvo­li­la mi­nu­lý rok ako pr­vá vy­so­ká ško­la na Slo­ven­sku.

elektricka.JPG

„Vlas­tná" ob­ran­do­va­ná elek­trič­ka s mo­tí­vom kam­pa­ne Elit­nej jed­not­ky je roz­hod­ne ori­gi­nál­ny po­čin, ako pril­ákať ab­sol­ven­tov stred­ných škôl do svo­jich ra­dov.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter