ČR: Razer a Riot Games vydávajú zberateľskú edíciu produktov k League of Legends

Ra­zer, před­ní spo­leč­nost na po­li špič­ko­vé­ho her­ní­ho hardwaru, softwaru a sys­témů, ozna­mu­je, že ve spo­lup­rá­ci s Riot Ga­mes přiná­ší ofi­ciál­ní sběra­tel­skou ver­zi pe­ri­fe­rií pro Lea­gue of Le­gends - je­den z ne­job­lí­benějších PC ti­tulů všech dob.

Ra­zer Na­ga Hex je je­di­ná myš na světě, kte­rá je op­ti­ma­li­zo­va­ná přímo pro žá­nr MO­BA (mul­tip­layero­vé on­li­ne bo­jo­vé aré­ny). Je­jí­mi cha­rak­te­ris­tic­ký­mi ry­sy je šest vel­kých me­cha­nic­kých tla­čí­tek ov­lá­da­ných pal­cem, lo­go Lea­gue of Le­gends a de­tail­ní ru­no­vý ná­pis na ko­leč­ku. Ja­ko doplněk si k ní mo­hou hrá­či pořídit ta­ké pod­lož­ku Ra­zer Go­liat­hus s mo­ti­vem Lea­gue of Le­gends, dí­ky kte­ré bu­dou bo­je v laj­nách ve Vy­vo­lá­va­čově žle­bu ještě rych­lej­ší než kdy dříve. Oba pro­duk­ty ob­sa­hu­jí v ba­le­ní kód k od­em­če­ní jed­no­ho z her­ních šam­pionů a je­ho ski­nu*. Pořídit si je může­te již ny­ní na strán­kách www.ra­zer­zo­ne.com/lea­gue-of-le­gends.

„Jsme nes­mírně šťas­tní, že na trh přiná­ší­me pe­ri­fe­rie, jež jsou spe­ciálně up­ra­ve­ny pro co ne­jú­činnější bo­je v jed­nom z nej­roz­šířenějších soutěžních ti­tulů sou­čas­ných e-sportů," řekl Min-Liang Tan, spo­lu­zak­la­da­tel, pre­zi­dent a krea­tiv­ní ředi­tel spo­leč­nos­ti Ra­zer. „Spo­lup­rá­ce s Riot Ga­mes je vý­znam­ným kro­kem, kte­rý oce­ní všich­ni har­dco­re PC hrá­či. Lea­gue of Le­gends vý­razně pod­po­ru­je­me už od do­by, co ten­to ti­tul spatřil světlo svě­ta, a spon­zo­ru­je­me někte­ré z nej­lep­ších týmů na světě."

Ra­zer mo­men­tálně spon­zo­ru­je ob­háj­ce ti­tu­lu mistrů svě­ta Tai­pei As­sas­sins a tý­my Coun­ter Lo­gic Ga­ming, Evil Ge­niu­ses a ko­rej­ský klan KT Rol­ster, větši­na pro­fe­sio­nál­ních hráčů je te­dy vy­ba­ve­na pe­ri­fe­rie­mi od spo­leč­nos­ti Ra­zer.

Dal­ší ob­ráz­ky týmů v Lea­gue of Le­gends spon­zo­ro­va­ných spo­leč­nos­tí Ra­zer.

Hra Lea­gue of Le­gends vza­la svět PC her úto­kem. Kaž­dý měsíc se zá­pasů účas­tní neuvěřitel­ných 32 mi­lionů ak­tiv­ních hráčů. Z poh­le­du měsíčně od­eh­ra­ných ho­din je Lea­gue of Le­gends nej­hranějším ti­tu­lem sou­čas­nos­ti.

*Kó­dy jsou dos­tup­né v kra­bi­cích pro­dá­va­ných v Se­ver­ní Ame­ri­ce, Ev­ropě a Číně. Kód lze up­lat­nit na strán­kách www.ra­zer­zo­ne.com/get­tryn­da­me­re.

Zdroj: RazerOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter