Skupina Softec vlani zvýšila tržby o 21 % na 15,4 milióna EUR. Od 1. marca má ďalšieho konateľa.

Pop­red­ná slo­ven­sko-čes­ká kon­zul­tač­no-sof­tvé­ro­vá sku­pi­na Sof­tec ozná­mi­la pred­bež­né hos­po­dár­ske vý­sled­ky za mi­nu­lý rok. Svo­je tr­žby zvý­ši­la na 15,43 mi­lió­na EUR, čo je ná­rast o tak­mer 21 % v po­rov­na­ní s ro­kom 2011. Za ús­pe­chom sto­jí pre­dov­šet­kým via­ce­ro no­vých pro­jek­tov, naj­mä v ob­las­ti ban­kov­níc­tva, pois­ťov­níc­tva a te­le­ko­mu­ni­ká­cií.

Sku­pi­na, kto­rú tvo­ria spo­loč­nos­ti Sof­tec, Cen­taur a Sof­tec CZ, si aj vla­ni udr­ža­la pos­ta­ve­nie vý­znam­né­ho do­dá­va­te­ľa in­for­mač­ných sys­té­mov pre fi­nan­čné in­šti­tú­cie (naj­mä ban­ky a pois­ťov­ne), te­le­ko­mu­ni­ká­cie a ve­rej­nú sprá­vu (re­zort so­ciál­nych slu­žieb, zdra­vot­níc­tva, dop­ra­vy a šta­tis­ti­ky). Ku kon­cu ro­ka 2012 ma­la 270 za­mes­tnan­cov.
Aleš Mi­čov­ský, vý­kon­ný ria­di­teľ Sof­tec Group: "Te­ší ma, že do­ká­že­me aj v ča­se re­ce­sie do­siah­nuť zvý­še­nie ob­je­mu zá­ka­ziek. Vďa­ka pat­rí hlav­ne na­šim zá­kaz­ní­kom, kto­rí nám dá­va­jú dô­ve­ru."

Vla­ňaj­ší rok bol pre sku­pi­nu ús­peš­ný aj z iné­ho hľa­dis­ka - Sof­tec na Slo­ven­sku zís­kal pres­tíž­ny ti­tul IT fir­ma ro­ka 2012, ok­rem iné­ho za kom­plexné zá­kaz­níc­ke rie­še­nia (napr. na od­ha­ľo­va­nie pod­vo­dov, ria­de­nie pre­daj­ných sie­tí) a prep­ra­co­va­nú kon­cep­ciu roz­vo­ja a vzde­lá­va­nia vlas­tných za­mes­tnan­cov.

Od 1. mar­ca má sku­pi­na no­vé­ho ko­na­te­ľa spo­loč­nos­ti Sof­tec. Stal sa ním Pe­ter Mo­rá­vek, do­te­raj­ší ob­chod­ný ria­di­teľ, kto­rý bu­de zá­ro­veň aj zá­stup­com vý­kon­né­ho ria­di­te­ľa. Do je­ho kom­pe­ten­cie pri­bud­ne zod­po­ved­nosť za di­ví­ziu pois­ťo­va­cích sys­té­mov. Po­čet ko­na­te­ľov spo­loč­nos­ti sa tak roz­ší­ril na päť.

"Mo­jím cie­ľom je zís­kať v kra­ji­nách stred­nej a vý­chod­nej Euró­py dô­ve­ru ďal­ších re­no­mo­va­ných zá­kaz­ní­kov z ob­las­ti pois­ťov­níc­tva, kto­ré­mu sa v tom­to re­gió­ne ve­nu­je­me už viac ako 20 ro­kov," up­res­ňu­je Pe­ter Mo­rá­vek. Pre dopl­ne­nie - Sof­tec Group už dl­ho­do­bo v za­hra­ni­čí pra­cu­je v pois­ťov­níc­tve nap­rík­lad pre sku­pi­ny Ge­ne­ra­li a Vien­na In­su­ran­ce Group, a to ok­rem Slo­ven­ska a Čes­ka aj v ďal­ších ôs­mich európ­skych štá­toch.

Pe­ter Mo­rá­vek (36) - do Sof­te­cu nas­tú­pil v sep­tem­bri 2011 na po­zí­ciu Bu­si­ness De­ve­lop­ment Ma­na­ger. Vla­ni v mar­ci bol me­no­va­ný ob­chod­ným ria­di­te­ľom a čle­nom vý­kon­né­ho ve­de­nia. Pred svo­jim nás­tu­pom do Sof­tec pô­so­bil v pop­red­ných slo­ven­ských ICT spo­loč­nos­tiach ako je As­se­co Cen­tral Euro­pe ale­bo Slo­vak Te­le­kom. Je ab­sol­ven­tom Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve. Ho­vo­rí ply­nu­le po an­glic­ky a ne­mec­ky.

Zdroj: SoftecOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter