Slovak Telekom zníži počet verejných telefónnych automatov

Po pod­rob­nej ana­lý­ze vy­uži­tia ve­rej­ných te­le­fón­nych auto­ma­tov sa Slo­vak Te­le­kom roz­ho­dol pris­tú­piť k zni­žo­va­niu ich poč­tu, kto­ré bu­de pre­bie­hať pos­tup­ne od mar­ca 2013. Za­cho­va­né bu­dú auto­ma­ty, kto­ré sú as­poň prie­mer­ne vy­uží­va­né, ďa­lej tie v lo­ka­li­tách s ob­me­dze­ným prís­tu­pom pou­ží­va­te­ľov k ve­rej­nej te­le­fón­nej služ­be a zá­ro­veň väč­ši­na z tých, kto­ré sú umies­tne­né v expo­no­va­ných lo­ka­li­tách (napr. ne­moc­ni­ce, ús­ta­vy na vý­kon tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy ale­bo ute­če­nec­ké tá­bo­ry). De­mon­táž sa­mot­ných auto­ma­tov bu­de reali­zo­vať exter­ná fir­ma.

Po­vin­nosť Slo­vak Te­le­ko­mu pre­vádz­ko­vať ve­rej­né te­le­fón­ne auto­ma­ty bo­la zru­še­ná roz­hod­nu­tím Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du SR v augus­te mi­nu­lé­ho ro­ka. K tej­to zme­ne doš­lo naj­mä z dô­vo­du ce­lop­loš­né­ho ná­ras­tu vy­uži­tia slu­žieb mo­bil­ných te­le­fó­nov a sie­tí, kto­ré dl­ho­do­bo vy­tlá­ča­li te­le­fón­ne auto­ma­ty do po­zí­cie dopl­nko­vej a čo­raz me­nej vy­uží­va­nej služ­by. Roz­ší­re­nie ale­bo tzv. pe­net­rá­cia mo­bil­ných slu­žieb na Slo­ven­sku pre­siah­la hod­no­tu 117%, čo­mu sa pris­pô­so­bi­lo i sprá­va­nie zá­kaz­ní­kov.

Na kon­ci ro­ka 2012 bo­lo na Slo­ven­sku v pre­vádz­ke 3129 ve­rej­ných te­le­fón­nych auto­ma­tov, pri­čom po prip­ra­vo­va­nej re­duk­cii ich zos­ta­nú prib­liž­ne dve stov­ky. Z množ­stva auto­ma­tov ne­bol po­čas ce­lé­ho mi­nu­lé­ho ro­ka reali­zo­va­ný ani je­den te­le­fón­ny ho­vor. Prie­mer­ný vý­nos na je­den prís­troj je prib­liž­ne 2 eurá me­sač­ne, čo zďa­le­ka ne­pok­rý­va nák­la­dy na údr­žbu a po­mer­ne čas­té op­ra­vy pri ich poš­ko­de­ní.

Zdroj: TelekomOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter