Riešenie HP Service Manager získalo rekordný počet ITIL certifikácií „zlatej úrovne“

Sof­tvér HP Servic­e Ma­na­ger 9.3 zlep­šu­je pre­vádz­ku IT slu­žieb, pro­duk­ti­vi­tu za­mes­tnan­cov a spo­koj­nosť zá­kaz­ní­kov

Spo­loč­nosť HP ozná­mi­la, že jej sof­tvér HP Servic­e Ma­na­ger 9.3 vy­ho­vu­je je­de­nás­tim ka­te­gó­riám me­to­di­ky APM Group, kto­rá hod­no­tí sof­tvé­ro­vé nás­tro­je, za­lo­že­né na kniž­ni­ci ITIL. Cer­ti­fi­ká­ciu naj­vyš­šej zla­tej úrov­ne („gold-le­vel en­dor­se­ments") v re­kor­dných je­de­nás­tich ka­te­gó­riách ude­li­la a ga­ran­tu­je glo­bál­na ak­re­di­tač­ná or­ga­ni­zá­cia APM Group v me­ne brit­ské­ho vlád­ne­ho úra­du Ca­bi­net Of­fi­ce pre po­su­dzo­va­nie pro­ce­sov pod­ľa In­for­ma­tion Tech­no­lo­gy Infra­struc­tu­re Lib­ra­ry (ITIL).

Kniž­ni­ca ITIL, kto­rá pred­sta­vu­je všeo­bec­ne pri­ja­tý prís­tup k ria­de­niu IT slu­žieb, pos­ky­tu­je in­for­mač­ný rá­mec pre iden­ti­fi­ká­ciu, plá­no­va­nie, pos­ky­to­va­nie a pod­po­ru IT slu­žieb a po­má­ha tiež zlep­šo­vať ob­chod­né pro­ce­sy. Sof­tvér HP Servic­e Ma­na­ger 9.3, vy­vi­nu­tý na zá­kla­de kon­zis­ten­tné­ho sú­bo­ru naj­lep­ších prie­my­sel­ných pos­tu­pov a prak­tík, za­lo­že­ných na ITIL, po­nú­ka zá­kaz­ní­kom tak­mer dvak­rát toľ­ko cer­ti­fi­ko­va­ných ka­te­gó­rií slu­žieb zla­tej úrov­ne, než naj­bliž­ší ďal­ší kon­ku­renč­ný pro­dukt.

Množ­stvo ITIL ka­te­gó­rií, kto­ré HP Servic­e Ma­na­ger 9.3 spĺňa, potvr­dzu­je dodr­žia­va­nie ITIL pos­tu­pov na naj­vyš­šej mož­nej úrov­ni. Vďa­ka to­mu zá­kaz­ní­ci mô­žu zní­žiť nák­la­dy, zlep­šiť IT služ­by, zvý­šiť pro­duk­ti­vi­tu za­mes­tnan­cov, ako aj spo­koj­nosť zá­kaz­ní­kov. Pre do­siah­nu­tie cer­ti­fi­ká­cie na tej­to úrov­ni (gold le­vel) pre kon­krét­ny ITIL pro­ces je pot­reb­né, aby mi­ni­mál­ne tra­ja exis­tu­jú­ci zá­kaz­ní­ci HP pou­ží­va­li HP Servic­e Ma­na­ger 9.3 na reali­zá­ciu toh­to pro­ce­su.

„Kniž­ni­ca ITIL pos­ky­tu­je os­ved­če­né pos­tu­py pre ria­de­nie IT slu­žieb, tak­že len čo ne­ja­ký sof­tvér vy­ho­vie niek­to­rým ka­te­gó­riám ITIL, mô­že­me si byť is­tí, že bu­de pod­po­ro­vať da­né štan­dar­di­zo­va­né pro­ce­sy," po­ve­dal An­dy Mar­ti­nez, ve­dú­ci ma­na­žér pre sprá­vu pod­ni­ko­vých slu­žieb spo­loč­nos­ti Quest Di­ag­nos­tics - pop­red­né­ho sve­to­vé­ho pos­ky­to­va­te­ľa di­ag­nos­tic­ké­ho tes­to­va­nia, in­for­má­cií a slu­žieb. „Sof­tvér HP Servic­e Ma­na­ger 9.3 vy­ho­vu­je hneď je­de­nás­tim ka­te­gó­riám ITIL zla­tej úrov­ne, čo je nao­zaj pô­so­bi­vé, pre­to­že zá­kaz­ní­ci ma­jú is­to­tu, že mô­žu je­ho pros­tred­níc­tvom ús­peš­ne auto­ma­ti­zo­vať je­de­násť kľú­čo­vých pro­ce­sov."

„Naj­dô­le­ži­tej­ším prí­no­som me­to­di­ky ITIL je pre nás spo­loč­ný ja­zyk a sú­bor naj­lep­ších prie­my­sel­ných pos­tu­pov. Vďa­ka nim sme vy­bu­do­va­li na­še kon­tak­tné cen­trum. Pod­po­ru ITIL po­va­žu­je­me za hlav­né kri­té­rium, kto­ré nám umož­ňu­je ob­jek­tív­ne, rých­lej­šie a is­tej­šie hod­no­tiť sof­tvér," po­ve­dal An­drey Ageev, ria­di­teľ pre sprá­vu IT slu­žieb spo­loč­nos­ti Rus­sian Railways - jed­nej z naj­väč­ších že­lez­nič­ných spo­loč­nos­tí na sve­te. „Zla­tá úro­veň pre je­de­násť ITIL pro­ce­sov pos­ky­tu­je nez­vrat­ný dô­kaz o vy­so­kej úrov­ni zre­los­ti sof­tvé­ru HP Servic­e Ma­na­ger 9.3."

Aby moh­li do­dá­va­te­lia sof­tvé­ru zís­kať cer­ti­fi­ká­ciu pre niek­to­rú z ka­te­gó­rií ITIL, mu­sia naj­prv do­dať brit­skej vlád­nej or­ga­ni­zá­cii Ca­bi­net Of­fi­ce tzv. ITIL Software Sche­me. Tú­to cer­ti­fi­kač­nú sché­mu, kto­rú - ove­ru­júc schop­nosť sof­tvé­ro­vých nás­tro­jov pod­po­ro­vať ITIL pro­ce­sy - nás­led­ne po­su­dzu­jú ne­zá­vis­lé hod­no­tia­ce or­gá­ny a po­ve­re­ní po­su­dzo­va­te­lia sof­tvé­ru (Li­cen­sed Software As­ses­sors), kto­rý­mi sú vy­so­kok­va­li­fi­ko­va­ní od­bor­ní­ci, spĺňa­jú­ci vý­be­ro­vé kri­té­riá or­ga­ni­zá­cie APM Group. Sof­tvé­ro­vým nás­tro­jom mô­že byť nás­led­ne priz­na­ná jed­na z troch mož­ných úrov­ní - bron­zo­vá (bron­ze), strie­bor­ná (sil­ver) a zla­tá (gold), ako potvr­de­nie úrov­ne sú­la­du s da­nou ITIL ka­te­gó­riou či pro­ce­som.

Ce­ny a dos­tup­nosť

HP Servic­e Ma­na­ger 9.3 je už ce­los­ve­to­vo v pre­da­ji. Ce­ny sa za­čí­na­jú pri 3 000 USD za rie­še­nie HP Servic­e Ma­na­ger En­terpri­se Sui­te, kto­ré pod­po­ru­je všet­ky ITIL pro­ce­sy, schvá­le­né úra­dom Ca­bi­net Of­fi­ce na zá­kla­de ITIL Software Sche­me. Rie­še­nie HP Servic­e Ma­na­ger mož­no kú­piť pria­mo v HP, ale­bo pros­tred­níc­tvom ce­los­ve­to­vej sie­te HP chan­nel par­tne­rov.

Zdroj: HPOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter