V roku 2012 sme na internete nakupovali oveľa častejšie

Po­ho­dlie do­mo­va, viac ča­su na pre­mys­le­nie, lep­šia ce­na. To sú len niek­to­ré fak­to­ry, pre­čo kaž­dým ro­kom ras­tie po­pu­la­ri­ta na­ku­po­va­nia cez inter­net. Jed­ným z ka­ná­lov vý­hod­né­ho na­ku­po­va­nia sa sta­li zľa­vo­vé por­tá­ly, kto­ré pri­ná­ša­jú čo­raz viac zliav rôz­ne­ho dru­hu.

„Mi­nu­lý rok ste si už na zľa­vo­vých por­tá­loch moh­li kú­piť aj ope­rá­ciu pŕs, znač­ko­vý sve­ter či par­ke­ty," ho­vo­rí An­drea Hin­ko­vá z naj­väč­šie­ho ag­re­gá­to­ra zliav Od­pad­nes.sk. „Trh hro­mad­né­ho na­ku­po­va­nia v ro­ku 2012 na­rás­tol prib­liž­ne o 60%", pok­ra­ču­je An­drea Hin­ko­vá. Viac ako po­lo­vi­cu tr­hu ob­sa­di­li dva­ja hrá­či Zľa­vo­mat.sk a Zľa­vad­ňa.sk. Tie­to dva por­tá­ly ma­jú na strán­ke www.od­pad­nes.sk naj­viac po­núk. Tre­tí por­tál Shop­ci­ty za ni­mi vý­raz­ne za­os­tá­va.

O vzras­ta­jú­cej ob­ľu­be zľa­vo­vých por­tá­lov ho­vo­rí aj vý­raz­né na­vý­še­nie ob­ra­tu spo­mí­na­ných dvoch por­tá­lov. Zľa­va Dňa za­zna­me­na­la op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku ná­rast prib­liž­ne o 70 % a Zľa­vo­mat do­kon­ca o 334 %. Po­lo­vi­cu ob­je­mu Zľa­vy Dňa pred­sta­vo­va­li po­nu­ky z gas­tro­nó­mie, Zľa­vo­mat do­mi­nu­je v pre­da­ji po­by­tov, v kto­rom zvý­šil svoj ob­rat o 274 %. Zľa­vo­mat sa tak svo­jím ob­je­mom vý­raz­ne prib­lí­žil k Zľa­ve Dňa.

Op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku vzrást­la aj prie­mer­ná ce­na ku­pó­nov na­kú­pe­ných na zľa­vo­vých por­tá­loch, u Zľa­vy Dňa je to prib­liž­ne 30 € a u Zľa­vo­ma­tu o nie­čo vy­ššie, 42 €.

Pod­ľa PR ma­na­žér­ky por­tá­lu Od­pad­nes.sk An­drey Hin­ko­vej sa bu­de trh zľa­vo­vých por­tá­lov sús­tre­ďo­vať v ro­ku 2013 hlav­ne na mó­du a to­var, kto­ré ma­jú ras­tú­cu ten­den­ciu.

Od­pad­nes.sk po­nú­ka kaž­dý deň ak­tuál­ne zľa­vy od všet­kých zľa­vo­vých por­tá­lov a tie sú ďa­lej de­le­né do svo­jich ka­te­gó­rií - po­by­ty, jed­lo, krá­sa, šport, to­var, re­lax a os­tat­né. Mi­nu­lý rok roz­ší­ril svo­ju po­nu­ku o le­tá­ky ob­chod­ných do­mov, ale aj o mó­du.

Zdroj: odpadnes.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter