SLOVAK TELEKOM V ROKU 2012: výnosy takmer 840 miliónov EUR, viac rýchlejších technológií a nové rodiny paušálov

„Rok 2012 bol jed­ným z naj­ná­roč­nej­ších v his­tó­rii spo­loč­nos­ti. Vý­no­sy cel­ko­vé­ho te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho tr­hu na­ďa­lej kle­sa­jú, čo je spô­so­be­né sil­nou re­gu­lá­ciou a aj ove­ľa vy­ššou kon­ku­ren­ciou na mo­bil­nom tr­hu, kto­rá nás­led­ne ve­die k zní­že­niu cien mno­hých slu­žieb. Aj v ta­kom ná­roč­nom pros­tre­dí sa nám po­da­ri­lo ús­peš­ne zreali­zo­vať množ­stvo ak­ti­vít na po­li mo­bil­ných i fixných tech­no­ló­gii a pro­duk­tov. V ob­las­ti fixných slu­žieb re­zo­no­va­lo naj­väč­šie ploš­né zrý­chle­nie na­šej ADSL sie­te, kto­ré má po­zi­tív­ny do­pad na ce­lý slo­ven­ský te­le­ko­mu­ni­kač­ný trh. V mo­bil­nej ob­las­ti sme uvied­li no­vé pred­pla­te­né kar­ty Easy, pau­šá­ly Hap­py i Biz­nis Star, pok­ra­čo­va­li sme aj v zrý­chľo­va­ní 3G sie­te a roz­ší­ri­li jej pok­ry­tie. Ras­tie nám po­čet zá­kaz­ní­kov di­gi­tál­nej te­le­ví­zie a nap­re­du­je­me aj na ICT tr­hu pred­sta­ve­ním rie­še­nia Te­le­kom­Cloud," bi­lan­cu­je up­ly­nu­lý rok Mi­ros­lav Ma­jo­roš, pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom.

Sku­pi­na Slo­vak Te­le­kom do­siah­la za fiš­kál­ny rok 2012 cel­ko­vé kon­so­li­do­va­né vý­no­sy vo vý­ške 837,4 mi­lió­na eur, me­dzi­roč­ne kles­li o 6,7%. K pok­le­su vý­no­sov vý­raz­ne pris­pe­li vý­raz­né zní­že­nie pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov, pok­ra­ču­jú­ca re­gu­lá­cia roa­min­gu a aj všeo­bec­ný pok­les cien, pre­važ­ne mo­bil­ných slu­žieb.

Sku­pi­na potvr­dzu­je na­ďa­lej sil­nú fi­nan­čnú kon­dí­ciu: EBIT­DA (pre­vádz­ko­vý zisk pred zda­ne­ním, úrok­mi, od­pis­mi a amor­ti­zá­ciou) do­sia­hol 352,3 mi­lió­na eur.

„Pop­ri re­gu­lá­cii a kon­ku­ren­čnom pros­tre­dí ma­la veľ­ký vplyv na zisk Slo­vak Te­le­ko­mu za mi­nu­lý rok aj no­vá da­ňo­vá le­gis­la­tí­va. Mo­bil­ný seg­ment za­zna­me­nal vý­raz­ný pok­les kvô­li zní­že­niu pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov o viac než 40% a šies­tej vl­ne re­gu­lá­cie roa­min­gu. Po­cí­ti­li sme aj do­pa­dy do­da­toč­né­ho da­ňo­vé­ho za­ťa­že­nia, kto­ré sa pre­mie­tlo do niž­šie­ho zis­ku kvô­li vy­plá­ca­niu mi­mo­riad­ne­ho od­vo­du. Na­priek tým­to ne­priaz­ni­vým vply­vom a vďa­ka roz­sia­hlym ús­po­rám sme do­ká­za­li udr­žať sta­bil­nú mie­ru pre­vádz­ko­vé­ho zis­ku,

To nám umož­ňu­je pok­ra­čo­vať v in­ves­tí­ciách do mo­bil­ných i pev­ných sie­tí, kto­ré neus­tá­le roz­ši­ru­je­me a zrý­chľu­je­me. Zá­ro­veň sme vý­raz­ne in­ves­to­va­li aj do no­vých rie­še­ní ako Te­le­kom­Cloud na ICT po­li a po­núk­li ši­ro­ké por­tfó­lio mo­bil­ných za­ria­de­ní. Vďa­ka to­mu za­zna­me­ná­va­me rast vý­no­sov v ob­las­tiach ako mo­bil­né dá­ta, di­gi­tál­na TV, on-li­ne biz­nis, aj ICT," uvá­dza vý­kon­ný ria­di­teľ pre fi­nan­cie Ro­bert Hau­ber.

Hos­po­dá­re­nie dcér­skych spo­loč­nos­tí
Zoz­nam a Zoz­nam Mo­bi­le zvý­ši­li svo­je vý­no­sy na 6,6 mi­lió­na eur a me­dzi­roč­ne stúp­li o 8%. Pro­fi­ta­bi­li­ta os­ta­la na vy­so­kej úrov­ni - EBIT­DA do­sia­hol 1,0 mi­lió­na eur a me­dzi­roč­ne sa zvý­šil o 5%.

Vý­no­sy spo­loč­nos­ti Po­sAm ref­lek­tu­jú cel­ko­vý pok­les ICT tr­hu a me­dzi­roč­ne kles­li o 7% na 31,4 mi­lió­na eur.

Ob­lasť fixnej sie­te
Aj v mi­nu­lom ro­ku potvr­dil Slo­vak Te­le­kom roz­voj v ob­las­ti ICT slu­žieb. Po ot­vo­re­ní naj­mo­der­nej­šie­ho dá­to­vé­ho cen­tra v Bra­tis­la­ve pred­sta­vil Te­le­kom­Cloud, vlas­tné rie­še­nie clou­do­vých slu­žieb, kto­ré sa vy­zna­ču­je vý­raz­nou flexibi­li­tou pre men­ších zá­kaz­ní­kov i veľ­ké spo­loč­nos­ti. Zá­ro­veň do ICT por­tfó­lia a dá­to­vé­ho cen­tra pri­bud­li ďal­ší vý­znam­ní zá­kaz­ní­ci.

Ob­lasť fixnej sie­te stá­le ras­tie aj v ďal­ších služ­bách. Po­čet ši­ro­ko­pás­mo­vých prís­tu­pov sa zvý­šil na 480 ti­síc a v ro­ku 2012 reali­zo­val Slo­vak Te­le­kom jed­no z naj­väč­ších zrý­chle­ní ADSL sie­te vo svo­jej his­tó­rii. Tým­to kro­kom vý­raz­ne pris­pel k roz­vo­ju rých­lej­šie­ho inter­ne­tu na Slo­ven­sku pre svo­jich zá­kaz­ní­kov, aj klien­tov al­ter­na­tív­nych ope­rá­to­rov.

Pri di­gi­tál­nej te­le­ví­zii Ma­gio roz­ší­ri­la spo­loč­nosť klien­tsku bá­zu, k 31.12.2012 vy­uží­va­lo služ­by IPTV či sa­te­lit­nej te­le­ví­zie 175 ti­síc zá­kaz­ní­kov. V ro­ku 2012 sme zá­ro­veň roz­ší­ri­li mož­nosť sle­do­va­nia Ma­gio TV aj na mo­bil­né za­ria­de­nia ako smar­tfó­ny či tab­le­ty vďa­ka ap­li­ká­cii Ma­gio TV Go.

Ob­lasť mo­bil­nej sie­te
K 31.12.2012 re­gis­tro­val Slo­vak Te­le­kom na služ­bách mo­bil­nej sie­te spo­lu 2,311 mi­lió­na zá­kaz­ní­kov. Po­diel zmluv­ných zá­kaz­ní­kov opäť me­dzi­roč­ne stú­pol, tak­mer na 63,5% ku kon­cu ro­ka 2012. Do cel­ko­vé­ho poč­tu 1,463 mi­lió­na zmluv­ných zá­kaz­ní­kov pa­tria prog­ra­my Fix, Pod­ľa se­ba či Pod­ni­ka­teľ a pos­tup­ne sa zvy­šu­je aj po­diel no­vých pau­šá­lov Hap­py a Biz­nis Star.

Po­čet zá­kaz­ní­kov me­ra­ný na zá­kla­de troj­me­sač­nej ak­ti­vi­ty os­tal me­dzi­roč­ne nez­me­ne­ný (2,197 mi­lió­na) a me­dzik­var­tál­ne do­sia­hol mier­ny ná­rast (z 2,195 na 2,197 mi­lió­na zá­kaz­ní­kov).

V dru­hej po­lo­vi­ci mi­nu­lé­ho ro­ka pred­sta­vil Slo­vak Te­le­kom no­vú po­nu­ku mo­bil­ných pau­šá­lov - päť prog­ra­mov Hap­py ob­sa­hu­je neob­me­dze­né vo­la­nia do sie­te Te­le­ko­mu, voľ­né mi­nú­ty do os­tat­ných sie­tí, prí­pad­ne neob­me­dze­né SMS a MMS. Po pr­vý raz však no­vé pau­šá­ly ob­sa­hu­jú v zá­klad­nej vý­ba­ve aj mo­bil­ný inter­net - od 100 MB až po neob­me­dze­ný va­riant.

Pre biz­nis klien­te­lu pri­nie­sol Slo­vak Te­le­kom no­vé pau­šá­ly Biz­nis Star. Aj tá­to ro­di­na ob­sa­hu­je päť prog­ra­mov, neob­me­dze­né vo­la­nia do sie­te Te­le­ko­mu ma­jú zá­kaz­ní­ci k dis­po­zí­cii ce­lých 24 ho­dín den­ne a na­vy­še aj voľ­né mi­nú­ty do iných sie­tí, SMS a MMS či mo­bil­ný inter­net. Vy­ššie prog­ra­my umož­ňu­jú aj bez­plat­né pri­jí­ma­nie ho­vo­rov v za­hra­ni­čí.

Mo­bil­ný inter­net za­hr­nu­tý do pau­šá­lov Hap­py a Biz­nis Star či v etab­lo­va­nom por­tfó­liu Neob­me­dze­né­ho mo­bil­né­ho inter­ne­tu sa od­ra­zil aj vo zvý­še­ní vý­no­sov z mo­bil­ných dát o 10%.

Zvy­šu­jú­ci sa po­čet zá­kaz­ní­kov pod­po­ru­je Slo­vak Te­le­kom aj in­ten­zív­nym bu­do­va­ním 3G sie­te. K 31.12.2012 pok­rý­val 3G sie­ťou už 77% po­pu­lá­cie, HSPA+ nad­stav­ba bo­la k dis­po­zí­cii tak­mer pre 500 slo­ven­ských miest a ob­cí.

Na pre­da­ji mo­bil­ných te­le­fó­nov sa vý­znam­nou mie­rou po­die­ľa­li smar­tfó­ny, po­čas ce­lé­ho ro­ka si udr­ža­li po­diel na úrov­ni cca 75% po­die­lu z cel­ko­vé­ho pre­da­ja. Vďa­ka no­vé­mu sys­té­mu pre­da­ja pri pau­šá­loch Hap­py si mô­žu lep­šie vy­ba­ve­ný smar­tfón kú­piť zá­kaz­ní­ci aj s niž­ším pau­šá­lom - za te­le­fón nep­la­tia jed­no­ra­zo­vo, ale je­ho su­ma je roz­lo­že­ná na men­šie me­sač­né pop­lat­ky.

V prie­be­hu ro­ka bo­li uve­de­né via­ce­ré ús­peš­ne ra­dy te­le­fó­nov ako Sam­sung Ga­laxy, So­ny Xpe­ria, LG Op­ti­mus, HTC De­si­re ale­bo No­kia Lu­mia. Naj­väč­ší­mi bes­tseller­mi via­noč­nej po­nu­ky bo­la tro­ji­ca HTC De­si­re C, So­ny Xpe­ria U a Sam­sung Ga­laxy Y.

V ro­ku 2012 sa vo väč­šej mie­re pre­dá­va­li aj tab­le­ty. Slo­vak Te­le­kom pod­po­ril ich pre­daj v jar­nej kam­pa­ni pre biz­nis zá­kaz­ní­kov a od let­nej kam­pa­ne aj pre mass mar­ket seg­ment k prog­ra­mom fixné­ho a mo­bil­né­ho inter­ne­tu. Naj­väč­šie pre­daj­né ús­pe­chy do­siah­li Sam­sung Ga­laxy Tab v 7- i 10-pal­co­vej ver­zii.

Aj vďa­ka smar­tfó­nom i tab­le­tom za­čí­na­jú zá­kaz­ní­ci vy­uží­vať čo­raz čas­tej­šie služ­by na bá­ze mik­rop­la­tieb. Pop­ri SMS lís­tkoch na MHD či SMS par­ko­va­ní sa da­rí aj služ­bám v ob­las­ti pois­ťov­níc­tva i zá­ba­vy (nap­rík­lad ti­po­va­nie i hra­nie cez mo­bil). V de­cem­bri uvie­dol Te­le­kom pro­mo ak­ciu na kú­pu e-kníh za sym­bo­lic­ké euro. Cel­ko­vý ob­rat z mik­rop­la­tieb sa me­dzi­roč­ne zvý­šil o 22% a vy­uží­va­lo ich viac ako 350 ti­síc zá­kaz­ní­kov.

Zdroj: Slovak TelekomOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter