SAP uvádza na trh prvé vydanie sprievodcu pre mobilných operátorov

S cie­ľom pos­kyt­núť preh­ľad o sú­čas­nom sta­ve na glo­bál­nom mo­bil­nom tr­hu a o tren­doch v mo­bil­nom prie­mys­le spo­loč­nosť SAP AG uvied­la na trh pub­li­ká­ciu „Sprie­vod­ca pre mo­bil­ných ope­rá­to­rov 2013: Vý­voj mo­bil­ných slu­žieb - vý­zvy, stra­té­gie, príl­eži­tos­ti."

„Oča­ká­va­nia pou­ží­va­te­ľov sú v dôs­led­ku nap­re­do­va­nia in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní, tab­le­tov a vy­so­ko­rý­chlos­tných IP sie­tí veľ­mi vy­so­ké," po­ve­dal John Sims, pre­zi­dent SAP Mo­bi­le Servic­es. „Tie­to zme­ny pri­ná­ša­jú ce­lý rad príl­eži­tos­tí pre pos­ky­to­va­te­ľov, kto­rí sú vo svo­jich stra­té­giách a schop­nos­tiach pred­ví­da­ví a pris­pô­so­bi­ví. Náš sprie­vod­ca po­nú­ka spô­sob, ako lep­šie po­ro­zu­mieť sú­čas­né­mu sta­vu toh­to od­vet­via a stra­té­giám pre ús­peš­nú bu­dúc­nosť."

Sprie­vod­ca pre mo­bil­ných ope­rá­to­rov 2013 ob­sa­hu­je člán­ky ana­ly­zu­jú­ce tren­dy na glo­bál­nom mo­bil­nom tr­hu a je kľú­čo­vým zdro­jom, kto­rý mô­že mo­bil­ným ope­rá­to­rom po­môcť vy­ví­jať stra­té­gie s cie­ľom pod­po­ro­vať tr­žby z pre­no­su správ, ge­ne­ro­vať no­vé zdro­je príj­mov, bu­do­vať zá­kaz­níc­ku ver­nosť pros­tred­níc­tvom mar­ke­tin­go­vých prog­ra­mov, plá­no­vať za­ve­de­nie LTE roa­min­gu po­mo­cou tech­no­ló­gie IPX a udr­žať si kon­ku­ren­čnú vý­ho­du vo sve­te inter­ne­to­vých pro­to­ko­lov. Tá­to kni­ha ob­sa­hu­je poh­ľa­dy viac ako 40 glo­bál­nych auto­rít a ino­vá­to­rov z toh­to od­vet­via vrá­ta­ne od­bor­ní­kov zo spo­loč­nos­tí Te­le­fó­ni­ca, Met­roPCS, Qtel, CTIA, GSMA, Yan­kee Group, Ur­ba­nAir­ship, Cloud­mark a ďal­ších.

Or­ga­ni­zá­cia SAP Mo­bi­le Servic­es (bý­va­lá Sy­ba­se 365) pos­ky­tu­je mo­bil­ným ope­rá­to­rom mož­nos­ti glo­bál­ne­ho pre­no­su správ, služ­by dá­to­vé­ho roa­min­gu a ce­lý rad slu­žieb za­lo­že­ných na tech­no­ló­gii IPX. Umož­ňu­je fir­mám udr­žia­vať spo­je­nie so svo­ji­mi zá­kaz­ník­mi pros­tred­níc­tvom mo­bil­né­ho mar­ke­tin­gu a ino­va­tív­nych ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní. Tie­to rie­še­nia a služ­by spra­co­vá­va­jú 1,8 mi­liar­dy správ den­ne a vy­uží­va ich viac ako 980 ope­rá­to­rov a 5,79 mi­liar­dy pred­pla­ti­te­ľov v 210 kra­ji­nách.

Ak sa chce­te doz­ve­dieť viac, stiah­ni­te si Sprie­vod­cu pre mo­bil­ných ope­rá­to­rov 2013 zo strán­ky www.sap.com/mo­bi­le/ope­ra­tor­gui­de.

Pre viac in­for­má­cií nav­štív­te SAP Newsroom.

Zdroj: SAPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter