HP menovalo Martina Kubalu riaditeľom pre región južnej a východnej

No­vým ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom a sú­čas­ne ob­chod­ným ria­di­te­ľom di­ví­zie Ene­terpri­se Group v re­gió­ne juž­nej a vý­chod­nej Euró­py sa sta­ne od 1. má­ja Mar­tin Ku­ba­la, do­te­raj­ší ria­di­teľ HP Slo­va­kia.

Spo­loč­nosť HP dnes zve­rej­ni­la me­no no­vé­ho ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa a ob­chod­né­ho ria­di­te­la pre En­terpri­se Group v re­gió­ne juž­nej a vý­chod­nej Euró­py (SEE). Od 1. má­ja 2013 sa ním sta­ne Mar­tin Ku­ba­la.

Re­gión juž­nej a vý­chod­nej Euró­py tvo­rí tri­násť kra­jín (Al­bán­sko, Bos­na a Her­ce­go­vi­na, Bul­har­sko, Chor­vát­sko, Ko­so­vo, Mal­ta, Mol­dav­sko, Ma­ce­dón­sko, Čier­na Ho­ra, Srbsko, Slo­vin­sko, Ru­mun­sko, Ma­ďar­sko) a zoh­rá­va dô­le­ži­tú úlo­hu v cel­ko­vej stra­té­gii roz­vo­ja spo­loč­nos­ti.

Mar­tin Ku­ba­la bu­de zod­po­ved­ný za doh­ľad nad har­dvé­ro­vý­mi a sof­tvé­ro­vý­mi pro­duk­ta­mi , por­tfó­liom slu­žieb a za roz­voj a udr­žia­va­nie vy­so­kej úrov­ne spo­koj­nos­ti zá­kaz­ní­kov.

Bu­de sa pria­mo zod­po­ve­dať Her­ber­to­vi Ras­tbi­chle­ro­vi, vice­pre­zi­den­to­vi a ge­ne­rál­ne­mu ria­di­te­ľo­vi pre stred­nú a vý­chod­nú Euró­pu (CEE) a je­ho síd­lom bu­de na­ďa­lej Bra­tis­la­va.

Mar­tin Ku­ba­la, po­chá­dza­jú­ci zo Slo­ven­ska, má 22-roč­né skú­se­nos­ti s HP. Ako vý­kon­ný ria­di­teľ HP Slo­ven­sko spo­loč­ne so svo­jim tí­mom vy­še troch ro­kov ria­di­li kľú­čo­vé pro­jek­ty, kto­ré zrý­chli­li rast spo­loč­nos­ti a v rám­ci HP po­dá­va­li vy­ni­ka­jú­ci vý­kon.

„To­to je ďal­ším dô­ka­zom, že stra­té­giou HP je vy­be­rať ľu­dí na ve­dú­ce po­zí­cie spo­me­dzi za­mes­tnan­cov spo­loč­nos­ti. Sme ra­di, že v tom­to prí­pa­de ide o ta­ký vý­znam­ný ta­lent, ako je Mar­tin," po­ve­dal Ras­tbi­chler. „Juž­ný a vý­chod­ný re­gión Euró­py je čo­raz vý­znam­nej­šou sku­pi­nou na tr­hoch v rám­ci stred­nej a vý­chod­nej Euró­py a ve­rí­me, že Mar­ti­no­ve skú­se­nos­ti a ve­de­nie pri­ne­sú veľ­kú hod­no­tu."

Mar­tin Ku­ba­la nas­tu­pu­je na mies­to Jo­se­fa Eh­ren­hoe­fe­ra, kto­rý za­stá­val tú­to fun­kciu pos­led­né šty­ri ro­ky a ne­dáv­no bol po­vý­še­ný na ria­di­te­ľa pre En­terpri­se Servic­e Bu­si­ness v re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py. Ku­ba­la bu­de pok­ra­čo­vať vo svo­jej fun­kcii vý­kon­né­ho ria­di­te­ľa pre Slo­ven­sko, až kým ne­bu­de vy­me­no­va­ný je­ho nás­tup­ca.

Zdroj: HPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter