Pracovný veľtrh NÁRODNÉ DNI KARIÉRY ponúka študentom prácu už 18.rok

Pra­cov­ný veľtrh NÁRODNÉ DNI KA­RIÉRY pri­ná­ša na jed­no mies­to štu­den­tov a zá­stup­cov fi­rem­né­ho sek­to­ra už po 18. krát. Pos­ky­tu­je mla­dým ľu­ďom kom­plet­ný servis na ces­te k vy­sní­va­né­mu za­mes­tna­niu. Po­du­ja­tie sa us­ku­toč­ní 6.-7mar­ca vo vý­sta­vis­ku In­che­ba v Bra­tis­la­ve.

NÁRODNÉ DNI KA­RIÉRY sú naj­väč­ším pra­cov­ným veľtr­hom za­me­ra­ným na štu­den­tov a čer­stvých ab­sol­ven­tov a zá­ro­veň veľtr­hom s naj­dl­hšou tra­dí­ciou na Slo­ven­sku. V Bra­tis­la­ve sa or­ga­ni­zu­je už 18 ro­kov a tre­tí rok tak­tiež v Ko­ši­ciach. Or­ga­ni­zá­to­rom je or­ga­ni­zá­cia AIESEC a od­bor­ným ga­ran­tom po­du­ja­tia v Bra­tis­la­ve je per­so­nál­na spo­loč­nosť Syn­er­gie. Po­du­ja­tie spá­ja mla­dých so zá­stup­ca­mi fi­rem­né­ho sek­to­ra a umož­ňu­je im nie­len náj­sť si prá­cu v top spo­loč­nos­tiach na Slo­ven­sku, ale pros­tred­níc­tvom sprie­vod­né­ho prog­ra­mu bliž­šie spoz­nať fi­rem­né pro­ce­sy, správ­ne si nas­ta­viť oča­ká­va­nia oh­ľa­dom za­mes­tna­nia a in­špi­ro­vať sa osob­nos­ťa­mi slo­ven­ské­ho pod­ni­ka­teľ­ské­ho pros­tre­dia. Keď­že je veľtrh orien­to­va­ný na štu­den­tov, po­nú­ka aj pries­tor na od­po­či­nok v chill-out zó­ne a pries­tor na zá­ba­vu a od­rea­go­va­nie vo fun zó­ne.

Pra­cov­ný veľtrh sa sús­tre­ďu­je na 2 té­my - hľa­da­nie prá­ce a sprie­vod­ný prog­ram.

Sprie­vod­ný prog­ram bu­de pre­bie­hať v 6 kon­zul­tač­ných mies­tnos­tiach. V pr­vej po­mô­žu roz­beh­núť sa­mé­ho se­ba a svoj biz­nis reč­ní­ci z Roz­beh­ni­sa, v dru­hej prib­lí­žia ka­riér­ny kou­čing a se­ba­kou­čing kou­či zo SA­KO, tre­tia mies­tnosť pat­rí Maxman Con­sul­tants a ich wor­ksho­pu, kto­rý sa ve­nu­je 3 kro­kom ku vy­sní­va­nej ka­rié­re. V mies­tnos­ti naz­va­nej In­špi­ruj sa vy­stú­pia skve­lí reč­ní­ci Pe­ter Sa­sin (NLP), Mar­tin Ma­žár (Pre­daj­né tech­ni­ky) a Ga­brie­la Orli­to­vá (Aka­dé­mia Orli­ta), kon­zul­tač­nú mies­tnosť Ko­pec príl­eži­tos­tí za­bez­pe­ču­je od­bor­ný ga­rant po­du­ja­tia Syn­er­gie a pos­led­ná mies­tnosť pat­rí mar­ke­tin­gu a s náz­vom Mo­re mož­nos­tí je pod tak­tov­kou Wik­tor Leo Bur­nett a pre­beh­ne v nej aj vy­hod­no­te­nie sú­ťa­že o den­nú stáž v J&T Ban­ke na po­zí­cii ria­di­te­ľa od J&T. Par­tner­mi sprie­vod­né­ho prog­ra­mu sú aj Em­pi­re, Pro­fes­sio­nal Coaching, RPL, Toas­tmas­ters, De­ve­lor, Power Trai­ning, As­ses­sment sys­tems, ICM, Zip­cem, Fa­cet 5 a Green­hill. Viac in­for­má­cií o sprie­vod­nom prog­ra­me sa na­chá­dza na webstrán­ke po­du­ja­tia www.ndk.sk.

Toh­to­roč­ná kam­paň sa ne­sie v na­ze­ra­ní na hľa­da­nie prá­ce ako na dob­rod­ruž­stvo. Slo­gan­mi kam­pa­ne sú mot­tá „Pre­ko­naj prie­pasť vra­žed­nej le­ni­vos­ti", „Neu­top sa v mo­ri nes­kú­se­ných" a „Náj­di ko­pec príl­eži­tos­tí". Mar­ke­tin­go­vá ko­mu­ni­ká­cia pre­bie­ha pros­tred­níc­tvom billboar­dov a ci­ty­lig­htov v Bra­tis­la­ve a v Ko­ši­ciach a tak­tiež pria­mo na naj­väč­ších slo­ven­ských uni­ver­zi­tách. Me­dia­li­zá­cia po­du­ja­tia pre­bie­ha pros­tred­níc­tvom me­diál­nych par­tnerstiev, do toh­to dá­tu­mu bo­li uve­rej­ne­né člán­ky pros­tred­níc­tvom tla­čo­vej agen­tú­ry SI­TA na por­tá­ly web­no­vi­ny.sk, v me­sač­ní­ku Zisk, v on­li­ne spra­vo­daj­stve Pro­mos­prá­vy, v štu­den­tskom ča­so­pi­se Stu­dent Li­fe, po­du­ja­tie sa pre­zen­to­va­lo v te­le­ví­zii MC2, rek­la­mou na Ra­dio­point a v špe­ciál­ne j príl­ohe den­ní­ka SME za­me­ra­nej na vzde­la­nie a ka­rié­ru.

Hlav­ným rek­lam­ným par­tne­rom po­du­ja­tia je Triad Ad­ver­ti­sing. Hlav­ný­mi me­diál­ny­mi par­tner­mi po­du­ja­tia sú Fun ra­dio, SME a Trend. Po­du­ja­tie me­diál­ne pod­po­ri­li aj Ka­rié­ra.sk, PC Re­vue, Pro­fit, Zisk, Stu­dent Li­fe, tla­čo­vá agen­tú­ra SI­TA, rek­lam­ná agen­tú­ra Pre­sen­tas, Min­dsha­re, Ra­ba­ka, Big Me­dia, Po­rad­ca pod­ni­ka­te­ľa, Pro­mos­prá­vy, Geoin­for­ma­ti­ka, Ra­dio­point a Nu­bium. Par­tner­mi po­du­ja­tia sú aj Anwell, Crea­ti­ve Pro, In­che­ba a Že­lez­ni­ce SR. Pod­po­ro­va­teľ­mi po­du­ja­tia sú Avis, Mar­ti­nus, Pho­to­me­dia a Tu­li.

Ce­na po­du­ja­tia je 2 Eur. V ce­ne je za­bez­pe­če­ný uví­ta­cí ba­lí­ček, tes­to­va­nie v IT a ja­zy­ko­vých tes­toch, tlač ži­vo­to­pi­su pria­mo na po­du­ja­tí a mož­nosť zú­čas­tniť sa sprie­vod­né­ho prog­ra­mu.

Zú­čas­tne­né spo­loč­nos­ti
Exklu­zív­ne spo­loč­nos­ti OVB a LIDL. Ďal­ší vy­sta­vo­va­te­lia KMPG, Per­so­nel Efekt, Slo­vak Te­le­kom, Cap­co, Ac­cen­tu­re, Volkswagen, Slov­naft, IBM, Ernst & Young, Emer­son, Ama­zon, PWC, UP­SVAR, DE­KO­NA, Enel, Joh­nson Con­trols, SAIA, Kraft, Syn­er­gie, Man­power, ZSE, Hei­ne­ken, Par­tnersGroup, T-Sys­tems, J&T Ban­ka, Fir­stDa­ta, Tes­co, Ma­ta­dor, De­loit­te, Dell, AT&T, Jas­pis, Fellix Swit­zerland, TECH­NO­GYM, Adi­das, Sal­ve Group, Phillip­Morris, Goet­he Uni.

TERMÍN KO­NA­NIA: 6.-7.3. 2012, 9:00 - 18:00 (resp. 17:00 dňa 7.3.)

Viac in­for­má­cii o po­du­ja­tí na www.ndk.sk a na Fa­ce­book fan pa­ge NDK - Ná­rod­né Dni Ka­rié­ry. Tu sa na­chá­dza aj re­gis­trá­cia na sprie­vod­ný prog­ram.

Zdroj: www.ndk.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter