O2 v roku 2012 narástlo o vyše 190 tisíc zákazníkov

Spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia do­siah­la v ro­ku 2012 vý­no­sy vo vý­ške 192,2 mil. €, čo op­ro­ti pred­chá­dza­jú­ce­mu ro­ku pred­sta­vu­je ich 22,1% ná­rast. Vý­no­sy O2 v pos­led­nom kvar­tá­li ro­ka 2012 pred­sta­vo­va­li 50,7 mil. €, čo bo­lo me­dzi­roč­ne viac o 14,7 %. K 31. de­cem­bru vzrást­la zá­kaz­níc­ka bá­za spo­loč­nos­ti o 16,3 % na vy­še 1,354 mil. O2 zá­ro­veň do­sia­hlo v pos­led­nom kvar­tá­li ro­ku 2012 klad­ný pre­vádz­ko­vý zisk pred od­pis­mi a amor­ti­zá­ciou (OIB­DA), kto­rý op­ro­ti vla­ňaj­šku vzrás­tol o vy­še 58 %.

„O2 má za se­bou ďal­ší ús­peš­ný rok, kto­rý potvr­dzu­jú na­še eko­no­mic­ké a pre­vádz­ko­vé vý­sled­ky. Aj po­čas vla­ňaj­ška sme pri­ná­ša­li no­vé pro­duk­ty, služ­by a tech­no­ló­gie. Ako pr­ví sme pred­sta­vi­li neob­me­dze­né vo­la­nia do všet­kých sie­tí aj pre re­zi­denč­ný seg­ment v rám­ci no­vé­ho prog­ra­mu O2 Pau­šál. V le­te sme od­štar­to­va­li ko­mer­čnú pi­lot­nú pre­vádz­ku naj­nov­šej sie­te LTE vo vy­bra­ných ob­ciach zá­pad­né­ho Slo­ven­ska. Po­da­ri­lo sa nám tiež zvý­šiť pok­ry­tie vlas­tnej 3G sie­te už pre viac ako po­lo­vi­cu po­pu­lá­cie. Všet­ko, čo sme vla­ni pre na­šich zá­kaz­ní­kov prip­ra­vi­li sa pre­mie­tlo do ďal­šie­ho vý­znam­né­ho pre­vádz­ko­vé­ho uka­zo­va­te­ľa - kon­ti­nuál­ne­ho ras­tu zá­kaz­níc­kej bá­zy," uvie­dol Ra­mi­ro La­far­ga Brollo, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia.

Cel­ko­vé vý­no­sy O2 v ro­ku 2012 vzrást­li me­dzi­roč­ne o 22,1 % na 192,2 mil. €. V sa­mot­nom štvr­tom štvrťro­ku do­siah­li 50,7 mil. €, čo je o 14,7 % viac ako v po­rov­na­teľ­nom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka. Prie­mer­ný me­sač­ný vý­nos na zá­kaz­ní­ka (AR­PU) pred­pla­te­ných slu­žieb do­sia­hol v ro­ku 2012 vý­šku 8,1 €, AR­PU u zá­kaz­ní­kov pla­tia­cich na zá­kla­de fak­tú­ry pred­sta­vo­val 16 €.

K 31. de­cem­bru 2012 do­sia­hol po­čet ak­tív­nych zá­kaz­ní­kov viac ako 1,354 mil. Op­ro­ti po­rov­na­teľ­né­mu ob­do­biu pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka to pred­sta­vu­je me­dzi­roč­ný ná­rast o 16,3 %, pri­čom od za­čiat­ku ro­ka 2012 za­zna­me­na­lo O2 čis­tý ná­rast zá­kaz­níc­kej bá­zy o vy­še 190 ti­síc. Za tým­to ná­ras­tom stál tak­mer tre­ti­no­vý (32,4 %) me­dzi­roč­ný ná­rast zá­kaz­ní­kov fak­tu­ro­va­ných slu­žieb na vy­še 659 ti­síc, za­tiaľ čo po­čet zá­kaz­ní­kov pred­pla­te­ných slu­žieb vzrás­tol me­dzi­roč­ne o 4,3 % na 694,9 ti­síc. Po­diel zá­kaz­ní­kov fak­tu­ro­va­ných slu­žieb na cel­ko­vej zá­kaz­níc­kej bá­ze spo­loč­nos­ti stú­pol me­dzi­roč­ne o 5,9 per­cen­tuál­ne­ho bo­du na 48,7 %.

Od 1. ja­nuá­ra 2012 do 31. de­cem­bra 2012 si zá­kaz­ní­ci do sie­te O2 pre­nies­li 117 884 te­le­fón­nych čí­sel.

Na zá­kla­de pries­ku­mu ne­zá­vis­lej agen­tú­ry Ip­sos Tam­bor a spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia do­sia­hlo O2 opäť naj­vyš­šiu úro­veň spo­koj­nos­ti zá­kaz­ní­kov spo­me­dzi všet­kých slo­ven­ských mo­bil­ných ope­rá­to­rov.

Zdroj: Telefónica SlovakiaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter