Skupina Slovak Telekom vlani s výnosmi 837,4 mil. eur

Sku­pi­na Slo­vak Te­le­kom (ST) do­siah­la vo fiš­kál­nom ro­ku 2012 cel­ko­vé kon­so­li­do­va­né vý­no­sy v hod­no­te 837,4 mil. eur, čo zna­me­ná me­dzi­roč­ný pok­les o 6,7 %. Ako ďa­lej in­for­mo­val Mi­ros­lav Ma­jo­roš, pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ ST, pod spo­mí­na­ný pok­les sa pod­pí­sa­lo naj­mä vý­raz­né zní­že­nie pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov, pok­ra­ču­jú­ca re­gu­lá­cia roa­min­gu a aj všeo­bec­ný pok­les cien, kto­rý sa tý­ka hlav­ne mo­bil­ných slu­žieb. "Rok 2012 bol jed­ným z naj­ná­roč­nej­ších v his­tó­rii spo­loč­nos­ti. Vý­no­sy cel­ko­vé­ho te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho tr­hu na­ďa­lej kle­sa­jú, čo je spô­so­be­né sil­nou re­gu­lá­ciou a aj ove­ľa vy­ššou kon­ku­ren­ciou na mo­bil­nom tr­hu, kto­rá nás­led­ne ve­die k zní­že­niu cien mno­hých slu­žieb," bi­lan­co­val Ma­jo­roš.

Sku­pi­na ST pod­ľa je­ho slov na­ďa­lej potvr­dzu­je sil­nú fi­nan­čnú kon­dí­ciu, keď­že pre­vádz­ko­vý zisk pred zda­ne­ním, úrok­mi a amor­ti­zá­ciou (EBIT­DA) do­sia­hol 352,3 mil. eur. "Po­cí­ti­li sme aj do­pa­dy do­da­toč­né­ho da­ňo­vé­ho za­ťa­že­nia, kto­ré sa pre­mie­tlo do niž­šie­ho zis­ku kvô­li vy­plá­ca­niu mi­mo­riad­ne­ho od­vo­du," do­dal Ro­bert Hau­ber, vý­kon­ný ria­di­teľ pre fi­nan­cie. Ne­ga­tív­ny do­pad na zis­ky ST ma­lo pod­ľa Hau­be­ra aj vy­še 40-per­cen­tné zní­že­nie pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov a šies­ta vl­na re­gu­lá­cie roa­min­gu.

Po­čet zá­kaz­ní­kov me­ra­ný na zá­kla­de troj­me­sač­nej ak­ti­vi­ty os­tal me­dzi­roč­ne nez­me­ne­ný. K 31. de­cem­bru mi­nu­lé­ho ro­ka ich ST evi­do­val 2,197 mi­lió­na. Prie­mer­ný me­sač­ný vý­nos na zá­kaz­ní­ka (AR­PU) v ro­ku 2012 pred­sta­vo­val 13,9 eur.

Z úda­jov ST ďa­lej vy­plý­va, že dcér­ske spo­loč­nos­ti Zoz­nam a Zoz­nam Mo­bi­le si v ob­las­ti vý­no­sov po­lep­ši­li o 6,6 mil. eur a me­dzi­roč­ne tak stúp­li o 8 %. Ich EBIT­DA do­sia­hol 1 mil. eur a v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim ro­kom na­rás­tol o 5 %. Vý­no­sy spo­loč­nos­ti Po­sAm za­zna­me­na­li 7-per­cent­ný pok­les na 31,4 mil. eur, čo pod­ľa pred­sta­vi­te­ľov ST od­rá­ža cel­ko­vý pok­les tr­hu in­for­mač­no-ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií.

Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom je sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej sku­pi­ny fi­riem Deutsche Te­le­kom Group. Jej ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom je spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom AG s po­die­lom 51 % ak­cií. Slo­ven­ská re­pub­li­ka za­stú­pe­ná Mi­nis­ter­stvom hos­po­dár­stva Slo­ven­skej re­pub­li­ky vlas­tní 34 % ak­cií a Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku Slo­ven­skej re­pub­li­ky 15 % ak­cií. Sku­pi­nu Slo­vak Te­le­kom tvo­ria ma­ter­ská spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom a jej dcér­ske spo­loč­nos­ti Zoz­nam, Zoz­nam Mo­bi­le, Te­le­kom Sec a Po­sAm.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter