ORANGE patrí medzi najlepšie značky na našom trhu, získal titul superbrands

Spo­loč­nosť Oran­ge Slo­ven­sko zís­ka­la vý­znam­né oce­ne­nie Su­perbrands Award 2013. Fir­my oce­ne­né od­bor­ník­mi Su­perbrands Slo­va­kia a slo­ven­ský­mi spot­re­bi­teľ­mi pa­tria na na­šom tr­hu me­dzi znač­ky s naj­lep­ším imi­džom, vy­zna­ču­jú sa si­lou, lo­ja­li­tou a reš­pek­to­va­ním zá­klad­ných hod­nôt.

Oce­ne­nie Su­perbrands ude­ľu­je jed­na z naj­výz­nam­nej­ších ne­zá­vis­lých auto­rít v ob­las­ti bran­din­gu pra­vi­del­ne tým naj­lep­ším znač­kám v kra­ji­nách po ce­lom sve­te, vrá­ta­ne Slo­ven­ska. V kaž­dej kra­ji­ne je zos­ta­ve­ná dob­ro­voľ­ná ne­zá­vis­lá po­ro­ta od­bor­ní­kov - Brand Coun­cil - kto­rá hod­no­tí do­má­ce i nad­ná­rod­né znač­ky z hľa­dis­ka ich pos­ta­ve­nia a vý­zna­mu na do­má­com tr­hu. Su­perbrands v kaž­dej kra­ji­ne vy­zdvi­hu­je naj­lep­šie znač­ky vý­hrad­ne na zá­kla­de od­bor­ných kri­té­rií a je dô­ka­zom po­zi­tív­nej spät­nej väz­by na znač­ku.

„Ofi­ciál­ne za­ra­de­nie me­dzi naj­lep­šie znač­ky na na­šom tr­hu je pre nás veľ­kou cťou a sku­toč­ným oce­ne­ním to­ho, o čo sa dl­ho­do­bo sna­ží­me. Je pre nás veľ­mi dô­le­ži­té, aby bol Oran­ge pre svo­jich zá­kaz­ní­kov nie­len tým, kto im pos­ky­tu­je špič­ko­vé služ­by, ale aby im dá­val aj po­cit, že je to ži­vá znač­ka, kto­rá má sr­dce, je im blíz­ka a uz­ná­va rov­na­ké hod­no­ty ako oni," prib­li­žu­je vý­znam oce­ne­nia An­drea Co­che­ro­vá, ria­di­teľ­ka úse­ku ko­mu­ni­ká­cie a znač­ky Oran­geu.

Me­dzi­ná­rod­ný prog­ram Su­perbrands bol za­lo­že­ný vo Veľ­kej Bri­tá­nii v ro­ku 1995. Dnes je sve­to­vo naj­výz­nam­nej­ším sys­té­mom hod­no­te­nia a oce­ňo­va­nia zna­čiek a fun­gu­je už v 88 kra­ji­nách sve­ta, vrá­ta­ne Slo­ven­ska.

Zdroj: Orange SlovenskoOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter