MasterCard predstavuje MasterPass – jednotný platobný elektronický systém

Spo­loč­nosť Mas­ter­Card pred­sta­vi­la na kon­fe­ren­cii Mo­bi­le World Con­gress dňa 25. feb­ruára tech­no­ló­giu Mas­ter­Pass, kto­rá je bu­dúc­nos­ťou elek­tro­nic­kých pla­tieb. Mas­ter­Pass je elek­tro­nic­ká služ­ba, kto­rá umož­ňu­je spot­re­bi­te­ľom po­mo­cou akej­koľ­vek pla­tob­nej kar­ty ale­bo pris­pô­so­be­né­ho prís­tro­ja (ro­zum­né­ho te­le­fó­nu, PC, tab­le­tu) na­ku­po­vať po no­vom a jed­no­du­cho - len klik­nu­tím, pok­le­pa­ním ale­bo do­ty­kom - na Inter­ne­te, v ob­cho­doch aj kde­koľ­vek in­de.

„Kto­ré­koľ­vek za­ria­de­nie, akým je nap­rík­lad ro­zum­ný te­le­fón, tab­let ale­bo PC, sa te­raz mô­že stať pla­tob­ným nás­tro­jom," preh­lá­sil Ed McLaug­hlin, ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card pre no­vé pla­tob­né tech­no­ló­gie. „Mas­ter­Pass spá­ja všet­ky mož­nos­ti, ako pla­tiť za ná­ku­py - od tra­dič­ných plas­to­vých pla­tob­ných ka­riet až po di­gi­tál­ne pe­ňa­žen­ky - a umož­ňu­je spot­re­bi­te­ľom za­pla­tiť od­kiaľ­koľ­vek a ľah­ko."

In­teg­ro­va­ný pla­tob­ný sys­tém Mas­ter­Pass
„Rok 2013 sa bu­de niesť v zna­me­ní mo­bil­né­ho pla­te­nia. V sú­čas­nos­ti po­nú­ka­me rôz­ne va­rian­ty bez­kon­tak­tné­ho pla­te­nia: či už ide o bez­kon­tak­tné ná­lep­ky, pla­tob­nú kar­tu s tech­no­ló­giou NFC v mo­bil­nom te­le­fó­ne ale­bo mo­bil­nú pla­tob­nú ap­li­ká­ciu Mas­ter­Card Mo­bi­le. Rôz­ne va­rian­ty bez­kon­tak­tné­ho pla­te­nia exis­tu­jú pre­to, aby si uží­va­te­lia zvyk­li na al­ter­na­tív­ne pla­te­nie a kaž­dý si mo­hol vy­brať va­rian­tu, kto­rá mu naj­viac vy­ho­vu­je," ho­vo­rí Mi­ros­lav Lu­keš, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Mas­ter­Card Euro­pe pre Čes­kú re­pub­li­ku. „Te­raz Mas­ter­Card zjed­no­cu­je tie­to va­rian­ty do jed­not­né­ho sys­té­mu - Mas­ter­Pass, kto­rý spros­tred­ko­vá­va inter­ne­to­vé i mo­bil­né plat­by. Bu­dúc­nosť pat­rí Inter­ne­tu a mo­bil­né­mu pla­te­niu," do­dá­va Mi­ros­lav Lu­keš. Pod­ľa pries­ku­mu spo­loč­nos­ti GfK je viac ako 50 % čes­kej inter­ne­to­vej po­pu­lá­cie priaz­ni­vo nak­lo­ne­ných pla­te­niu mo­bi­lom.

Ba­lí­ček slu­žieb Mas­ter­Pass ob­sa­hu­je:
• Služ­bu Mas­ter­Pass na vy­ba­ve­nie ná­ku­pov na pok­lad­ni, kto­ré ob­chod­ní­kom pos­kyt­nú jed­not­ný spô­sob ak­cep­tá­cie elek­tro­nic­kých pla­tieb bez oh­ľa­du na mies­to, kde sa zá­kaz­ník na­chá­dza. Pri ná­ku­poch v pre­daj­niach, či už pri pok­lad­niach ale­bo me­dzi re­gál­mi, bu­de sys­tém Mas­ter­Pass pod­po­ro­vať pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií NFC, QR kó­dov, štít­kov aj mo­bil­ných za­ria­de­ní pou­ží­va­ných na pre­daj­ných mies­tach. Pri ná­ku­poch na Inter­ne­te umož­ní Mas­ter­Pass ku­pu­jú­cim ľah­ké vy­ba­ve­nie, keď­že od­pad­ne pot­re­ba za­dá­vať pri kaž­dom ná­ku­pe pod­rob­né úda­je pre do­ru­če­nie a úda­je o kar­te.

• In­teg­ro­va­nú elek­tro­nic­kú pe­ňa­žen­ku Mas­ter­Pass, kto­rá ban­kám, ob­chod­ní­kom a par­tne­rom umož­ní po­nú­kať ich vlas­tné pe­ňa­žen­ky. Spot­re­bi­te­lia si bu­dú môcť bez­peč­ne uk­la­dať úda­je o kar­tách, ad­re­sá­re a ďal­šie in­for­má­cie v za­bez­pe­če­nej zlož­ke spra­vo­va­nej hos­ti­teľ­ským sub­jek­tom, kto­ré­mu dô­ve­ru­jú. Pe­ňa­žen­ka je ot­vo­re­ná, čo zna­me­ná, že ok­rem ka­riet Mas­ter­Card s ňou mô­žu spot­re­bi­te­lia vy­uží­vať aj ďal­šie znač­ko­vé kre­dit­né, de­bet­né a pred­pla­te­né kar­ty.

• Mas­ter­Pass pri­da­nú hod­no­tu - služ­ba sprí­jem­ní ná­kup pred, po­čas aj po pla­te­ní. K služ­be bu­de na­vy­še pat­riť pos­ky­to­va­nie ďal­ších in­for­má­cií ako napr. zos­ta­tok na úč­te a sprá­vy v reál­nom ča­se, ver­nos­tné prog­ra­my i po­nu­ky a ďal­šie mož­nos­ti vy­uži­tia prog­ra­mov Pri­ce­less.

Mas­ter­Pass je no­vou ge­ne­rá­ciou pla­tieb: ľu­dia bu­dú pla­tiť čis­to elek­tro­nic­ky, po­mo­cou uží­va­teľ­ských úč­tov a mo­bil­ných te­le­fó­nov. Ob­chod­ní­ci zas ne­bu­dú pot­re­bo­vať nák­lad­né pla­tob­né ter­mi­ná­ly. Na us­ku­toč­ne­nie plat­by bu­dú sta­čiť ro­zum­né te­le­fó­ny a tech­no­ló­gia NFC.

Spot­re­bi­te­lia po ce­lom sve­te si bu­dú môcť služ­bu zria­diť pros­tred­níc­tvom fi­nan­čných in­šti­tú­cií v Aus­trá­lii, Ka­na­de (do kon­ca mar­ca), USA a vo Veľ­kej Bri­tá­nii (v prie­be­hu ja­ri, resp. le­ta). Ok­rem to­ho bu­de služ­ba Mas­ter­Pass v prie­be­hu ro­ku 2013 uve­de­ná aj na ďal­šie sve­to­vé tr­hy, ok­rem iných v Bel­gic­ku, Bra­zí­lii, Čí­ne, Fran­cúz­sku, Ta­lian­sku, Ho­lan­dsku, Sin­ga­pu­re, Špa­nielsku a Švéd­sku.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na vi­deu: https://www.youtu­be.com/watch?v=eh­kYy­VuWMYI&fea­tu­re=youtu.be

Zdroj: MasterCardOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter