TÚ SR chce nové povinnosti pre 13 operátorov

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad (TÚ) SR chce na zá­kla­de ana­lý­zy re­le­van­tné­ho tr­hu, ozna­čo­va­né­ho ako veľ­koob­chod­ná služ­ba ukon­čo­va­nia vo­la­nia v jed­not­li­vých ve­rej­ných te­le­fón­nych sie­ťach v pev­nom umies­tne­ní, ulo­žiť mo­bil­ným ope­rá­to­rom no­vé po­vin­nos­ti. "TÚ SR na zá­kla­de vý­sled­kov pred­met­nej ana­lý­zy navr­hu­je ur­čiť tri­násť te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov za vý­znam­ný pod­nik na pred­met­nom tr­hu a ulo­žiť im po­vin­nos­ti, kto­rých cie­ľom je pod­po­ra efek­tív­nej sú­ťa­že a roz­voj vnú­tor­né­ho tr­hu," uvie­dol ho­vor­ca úra­du Ro­man Vav­ro.

Me­dzi spo­mí­na­ných tri­násť ope­rá­to­rov pa­tria Antik Te­le­com, DH Te­le­com, Ino­ma­net, IP­fon, GTS Slo­va­kia, Oran­ge Slo­ven­sko, Slo­va­net, Slo­vak Te­le­kom, Swan, Tr­na­va­tel, UPC Broad­band Slo­va­kia, VM Te­le­com, a ŽSR-ŽT. Tým­to ope­rá­to­rom pri­bud­ne po­vin­nosť tran­spa­ren­tnos­ti a ne­dis­kri­mi­ná­cie, po­vin­nosť prís­tu­pu k ur­či­tým sie­ťo­vým pros­tried­kom a po­vin­nosť re­gu­lá­cie cien za ukon­čo­va­nie vo­la­nia. Pri­po­mien­ky k návr­hu mô­žu ope­rá­to­ri pred­lo­žiť do 26. mar­ca 2013.

"Bez ulo­že­nia ce­no­vej re­gu­lá­cie by moh­li vý­znam­né pod­ni­ky na tom­to tr­hu úč­to­vať nep­ri­me­ra­ne vy­so­ké ce­ny za ukon­čo­va­nie vo­la­nia v sie­ti v pev­nom umies­tne­ní, čo by sa v ko­neč­nom dôs­led­ku moh­lo pre­ja­viť v nep­ros­pech kon­co­vé­ho uží­va­te­ľa," uvie­dol Vav­ro. Návrh roz­hod­nu­tia bu­de pod­ľa je­ho slov po­dlie­hať re­ži­mu ná­rod­ných a nad­ná­rod­ných kon­zul­tá­cií a po ich ukon­če­ní TÚ SR vy­dá roz­hod­nu­tie o re­gu­lá­cii cien. V ce­no­vom roz­hod­nu­tí TÚ SR vy­po­čí­ta maximál­nu ce­nu za ukon­čo­va­nie vo­la­nia, kto­rú mô­žu všet­ky vý­znam­né pod­ni­ky úč­to­vať za ukon­čo­va­nie vo­la­ní zos­ta­ve­ných v inej ná­rod­nej a za­hra­nič­nej mo­bil­nej ale­bo fixnej sie­ti.

"Veľ­koob­chod­ná služ­ba ukon­čo­va­nia vo­la­nia v jed­not­li­vých ve­rej­ných te­le­fón­nych sie­ťach v pev­nom umies­tne­ní je pre­nos vo­la­nia sme­ro­va­né­ho ku kon­co­vé­mu uží­va­te­ľo­vi ve­rej­nej te­le­fón­nej služ­by na pev­nom mies­te pri­po­je­nia z bo­du pre­po­je­nia me­dzi dvo­ma pev­ný­mi sie­ťa­mi ale­bo me­dzi mo­bil­nou a pev­nou sie­ťou do kon­co­vé­ho bo­du pev­nej ve­rej­nej te­le­fón­nej sie­te ur­če­né­ho špe­ci­fic­kou sie­ťo­vou ad­re­sou," vy­svet­ľu­je Vav­ro.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter