Telefónica Slovakia vlani s výnosmi 192 mil. eur

Spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia, kto­rá v SR ko­mer­čne pô­so­bí pod znač­kou O2, do­siah­la v ro­ku 2012 vý­no­sy vo vý­ške 192,2 mil. eur. V po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim ro­kom si tak po­lep­ši­la o 22,1 %. Vý­no­sy O2 v pos­led­nom kvar­tá­li ro­ka 2012 pred­sta­vo­va­li 50,7 mil. eur, čo bo­lo me­dzi­roč­ne viac o 14,7 %. In­for­mo­va­la o tom Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá, ho­vor­ky­ňa spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia.

Zá­kaz­níc­ka bá­za O2 sa k 31. de­cem­bru 2012 roz­ší­ri­la o 16,3 % na viac než 1,35 mil. ak­tív­nych uží­va­te­ľov. Prie­mer­ný me­sač­ný vý­nos na zá­kaz­ní­ka (AR­PU) pred­pla­te­ných slu­žieb do­sia­hol v ro­ku 2012 vý­šku 8,1 eur, AR­PU u zá­kaz­ní­kov pla­tia­cich na zá­kla­de fak­tú­ry bol 16 eur.

Ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia Ra­mi­ro La­far­ga Brollo je s mi­nu­lo­roč­ný­mi čís­la­mi spo­koj­ný. "O2 má za se­bou ďal­ší ús­peš­ný rok, kto­rý potvr­dzu­jú na­še eko­no­mic­ké a pre­vádz­ko­vé vý­sled­ky," vy­hlá­sil. Fir­ma zá­ro­veň do­siah­la v pos­led­nom kvar­tá­li ro­ku 2012 klad­ný pre­vádz­ko­vý zisk pred od­pis­mi a amor­ti­zá­ciou (OIB­DA), kto­rý op­ro­ti vla­ňaj­šku vzrás­tol o vy­še 58 %.

Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia pos­ky­tu­je mo­bil­né služ­by pod znač­kou O2. Je dcér­skou fir­mou čes­kej Te­le­fó­ni­ca Czech Re­pub­lic. Te­le­fó­ni­ca vstú­pi­la na slo­ven­ský trh mo­bil­ných ope­rá­to­rov roz­hod­nu­tím vý­be­ro­vej ko­mi­sie Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du SR zo dňa 25. augus­ta 2006. Li­cen­cia za­hŕňa prá­va na pou­ží­va­nie frek­ven­cií GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, UMTS a 28/29 GHz na 20 ro­kov na úče­ly pos­ky­to­va­nia te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb v Slo­ven­skej re­pub­li­ke. Spo­loč­nosť za­ča­la svo­ju ko­mer­čnú pre­vádz­ku 2. feb­ruára 2007.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter