Microsoft označený za najdôležitejšieho dodávateľa informačných technológií

Pod­ľa pries­ku­mu ame­ric­kej in­ves­tič­nej ban­ky Pi­per Jaf­fray, bo­la spo­loč­nosť Mic­ro­soft ozna­če­ná ako naj­dô­le­ži­tej­ší do­dá­va­teľ in­for­mač­ných tech­no­ló­gií vo vzťa­hu k ria­di­te­ľom di­ví­zie in­for­mač­ných tech­no­ló­gií (Chief In­for­ma­tion Of­fi­cer - CIO). Štvrťroč­né­ho pries­ku­mu sa zú­čas­tni­lo 135 ria­di­te­ľov zod­po­ved­ných za ob­lasť IT a až 61 z nich (45 %) ozna­či­la Mic­ro­soft za naj­dô­le­ži­tej­šie­ho pre­daj­cu. Na dru­hom mies­te sa ocit­la spo­loč­nosť Orac­le-SAP, ďa­lej pok­ra­čo­va­li spo­loč­nos­ti Cis­co, IBM, EMC, Hewlett-Pac­kard a App­le, kto­rý zís­kal 4 %.

Mic­ro­soft sa v tej­to štú­dii na pr­vom mies­te neo­ci­tol pr­výk­rát, no je­ho per­cen­tuál­ny po­diel neus­tá­le ras­tie. Mi­nu­lý rok to bo­lo 33 %, ten­to rok o 12 % viac. Ako sa vy­jad­ri­li nie­koľ­kí CIOs, veľ­kou vý­ho­dou je aj to, že im Mic­ro­soft umož­ňu­je stá­le viac vy­uží­vať mož­nos­ti clou­du.

Viac in­for­má­cií náj­de­te
http://tech­day.com/it-brief/news/mic­ro­soft-tops-cio-ven­dor-list/158502/

Zdroj: MicrosoftOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter