Výrobu vo Whirlpoole má pomôcť stabilizovať nová práčka

Pop­rad­ský zá­vod Whirlpool Slo­va­kia v pon­de­lok za­čal vý­ro­bu no­vej kom­pak­tnej práč­ky, čím sa mu po­da­ri­lo sta­bi­li­zo­vať za­mes­tna­nosť v pop­rad­skom zá­vo­de. V sú­čas­nos­ti pop­rad­ská fab­ri­ka za­mes­tná­va viac ako ti­síc ľu­dí, čím sa ra­dí me­dzi naj­výz­nam­nej­ších za­mes­tná­va­te­ľov v re­gió­ne. Mo­men­tál­ne je Whirlpool v se­zó­ne, ke­dy sa po­čet za­mes­tnan­cov zvy­šu­je o 300 až 350 pra­cov­ní­kov za­mes­tná­va­ných na ur­či­tý čas. Ďal­šie pra­cov­né mies­ta pos­ky­tu­jú do­dá­va­te­lia pre Whirlpool, kto­rí ma­jú svo­je pre­vádz­ky v blíz­kos­ti hlav­né­ho zá­vo­du v Pop­ra­de-Ma­te­jov­ciach. Väč­ši­na kom­po­nen­tov pou­ži­tých pri vý­ro­be prá­čok Whirlpool v pop­rad­skom zá­vo­de po­chá­dza od slo­ven­ských do­dá­va­te­ľov.

V pop­rad­skom zá­vo­de sa vy­rá­ba­jú všet­ky tri zá­klad­né ty­py prá­čok, spre­du pl­ne­né práč­ky, spre­du pl­ne­né kom­pak­tné a zho­ra pl­ne­né práč­ky. His­to­ric­ky na Slo­ven­sku prev­lá­da­li zho­ra pl­ne­né práč­ky. Tie tvo­ri­li v mi­nu­los­ti prib­liž­ne 70 % pre­da­ja. V sú­čas­nos­ti sa ten­to po­mer zme­nil a zho­ra pl­ne­né práč­ky tvo­ria oko­lo 45 % pre­da­ných prá­čok u nás. Zvy­šok pred­sta­vu­jú spre­du pl­ne­né práč­ky.

Ka­pa­ci­ta pop­rad­ské­ho zá­vo­du Whirlpool Slo­va­kia je 2 mil. prá­čok roč­ne. Vla­ni sa v pop­rad­skom zá­vo­de vy­ro­bi­lo tak­mer 1,5 mil. ku­sov prá­čok. Toh­to ro­ku plá­nu­jú vy­ro­biť 1,655 mil. prá­čok. Na export sme­ru­je 97 % vý­ro­by, čo spo­loč­nosť Whirlpool za­ra­ďu­je me­dzi naj­výz­nam­nej­ších expor­té­rov slo­ven­skej eko­no­mi­ky.

Prib­liž­ne 55 % pro­duk­cie sme­ru­je do zá­pad­nej Euró­py, 37 % do kra­jín stred­nej Euró­py, 4 % do vý­chod­nej Euró­py a zvy­šok do os­tat­ných kra­jín. Pro­duk­ty znač­ky Whirlpool pred­sta­vu­jú prib­liž­ne 70 % cel­ko­vej vý­ro­by pop­rad­ské­ho zá­vo­du. Zvyš­nú časť tvo­ria pro­duk­ty ďal­ších zna­čiek Bauk­necht, Ig­nis, La­den, Po­lar a ďal­šie. Za viac ako 20 ro­kov pô­so­be­nia v Pop­ra­de in­ves­to­val Whirlpool v Pop­ra­de 173,8 mil. eur.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter