HP posilňuje svoju vedúcu pozíciu v oblasti konvergovanej infraštruktúry

Spo­loč­nosť HP pred­sta­vi­la ďal­šie ino­vá­cie, kto­ré roz­ši­ru­jú jej por­tfó­lio rie­še­ní HP kon­ver­go­va­nej infra­štruk­tú­ry.

Po­čas toh­to roč­ní­ka svo­jej kon­fe­ren­cie Glo­bal Par­tner Con­fe­ren­ce, kto­rá sa kaž­do­roč­ne ko­ná v Las Ve­gas, HP pred­sta­vi­lo no­vé pro­duk­ty pre plat­for­mu Bla­de­Sys­tem, kon­ver­go­va­né úlo­žis­ká a sie­ťo­vé rie­še­nia. HP roz­ší­ri­lo aj po­nu­ku slu­žieb di­ví­zie HP Servic­es, kto­ré urý­chľu­jú náv­rat­nosť in­ves­tí­cií do IT infra­štruk­tú­ry a or­ga­ni­zá­ciám umož­ňu­jú vy­užiť väč­šiu časť IT roz­poč­tu na pod­po­ru ino­vá­cií pri sú­čas­nej op­ti­ma­li­zá­cii bež­ných pre­vádz­ko­vých nák­la­dov.

Sú­čas­ný prie­my­sel IT je sved­kom vý­znam­ných zmien a roz­vo­ja re­vo­luč­ných tech­no­ló­gií, ako nap­rík­lad clou­du, spra­vo­va­nia veľ­kých ob­je­mov neš­truk­tú­ro­va­ných dát, so­ciál­nych mé­dií, či mo­bi­li­ty. Tie­to zme­ny sta­va­jú ria­di­te­ľov IT pred no­vé vý­zvy pri napĺňa­ní po­trieb zá­kaz­ní­kov, par­tne­rov či za­mes­tnan­cov a zá­ro­veň zla­ďo­va­nia IT s pod­ni­ko­vý­mi cieľ­mi v rám­ci ob­me­dze­né­ho fi­nan­co­va­nia.

Por­tfó­lio HP kon­ver­go­va­nej infra­štruk­tú­ry pred­sta­vu­je od­po­veď spo­loč­nos­ti HP na tie­to stá­le ná­roč­nej­šie vý­zvy a or­ga­ni­zá­ciám uka­zu­je ces­tu v ob­las­ti za­vá­dzania a sprá­vy roz­sia­hlych infra­štruk­túr. HP je do­dá­va­te­ľom viac než 8 mi­lió­nov por­tov vir­tuál­ne­ho pri­po­je­nia, zá­kaz­ní­kom pos­kyt­lo vy­še 7 mi­lió­nov li­cen­cií sof­tvé­ru HP In­sight Ma­na­ge­ment, 40 pe­ta­baj­tov server­ov­ých bla­de úlo­žísk, pre­pí­na­če s 50 mi­lión­mi por­tov a vy­ka­zu­je dy­na­mic­ký rast plat­for­my HP Cloud­Sys­tem, kto­rú vy­uží­va tak­mer de­väť­sto pod­ni­ko­vých zá­kaz­ní­kov.

HP je tiež už 24 po se­be idú­cich štvrťro­kov ce­los­ve­to­vou jed­not­kou v tr­žbách a pre­da­joch bla­de server­ov.

Vý­luč­ne kon­ver­go­va­ná infra­štruk­tú­ra spo­loč­nos­ti HP zá­kaz­ní­kom po­nú­ka:

• Ot­vo­re­ný, na štan­dar­doch za­lo­že­ný he­te­ro­gén­ny prís­tup, kto­rý in­teg­ru­je server­y, dá­to­vé úlo­žis­ká, sie­te a sof­tvér pre sprá­vu IT infra­štruk­tú­ry.

• Os­ved­če­né skú­se­nos­ti s im­ple­men­tá­ciou rie­še­ní z ob­las­ti kon­ver­go­va­nej infra­štruk­tú­ry u zá­kaz­ní­kov z ce­lé­ho sve­ta - vrá­ta­ne úz­kej spo­lup­rá­ce so 4500 člen­mi prog­ra­mu HP Allian­ceO­ne a par­tner­mi, vy­ví­ja­jú­ci­mi rie­še­nia, za­lo­že­né na HP kon­ver­go­va­nej infra­štruk­tú­re.

• Kom­plexnú tech­nic­kú pod­po­ru a kon­zul­tač­né služ­by, pos­ky­to­va­né HP a je­ho cer­ti­fi­ko­va­ný­mi par­tner­mi, kto­ré zjed­no­du­šu­jú sprá­vu IT infra­štruk­tú­ry, zlep­šu­jú náv­rat­nosť in­ves­tí­cií (re­turn on in­ves­tment, ROI ) pros­tred­níc­tvom op­ti­ma­li­zá­cie in­ves­tí­cií do IT a za­ru­ču­jú do­siah­nu­tie vy­ni­ka­jú­cich skú­se­nos­tí zá­kaz­ní­kov.

„HP je prie­kop­ní­kom kon­cep­cie kon­ver­go­va­nej infra­štruk­tú­ry a ako pr­ví sme ju tiež za­ča­li do­dá­vať na trh," po­ve­dal Da­vid Do­na­tel­li, vý­kon­ný vice­pre­zi­dent a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ HP En­terpri­se Group. „Ne­zas­pá­va­me však na vav­rí­noch - neus­tá­le ino­vu­je­me a roz­ši­ru­je­me por­tfó­lio HP kon­ver­go­va­nej infra­štruk­tú­ry, aby sme do­ká­za­li napl­niť oča­ká­va­nia na­šich zá­kaz­ní­kov z ra­dov pod­ni­kov a v ob­las­ti štát­nej sprá­vy."

No­vý HP Bla­de­Sys­tem pri­ná­ša prev­rat­né ús­po­ry v dá­to­vých cen­trách

Vir­tua­li­zá­cia pod­ni­kom po­nú­ka vý­znam­né vý­ho­dy. Pod­ľa agen­tú­ry Gar­tner bu­de v ro­ku 2016 pre­bie­hať spra­cú­va­nie 82 % server­ov­ých úloh vo vir­tuál­nych pros­tre­diach, čo pris­pe­je k vý­raz­né­mu zvý­še­niu zlo­ži­tos­ti sprá­vy a pre­vádz­ko­vých nák­la­dov.

No­vý sys­tém HP Bla­de­Sys­tem c7000 Pla­ti­num, kľú­čo­vé rie­še­nie v rám­ci špič­ko­vé­ho por­tfó­lia HP Pro­Liant, vý­znam­ným spô­so­bom zvy­šu­je vý­kon, efek­ti­vi­tu a dos­tup­nosť zdro­jov vo vir­tua­li­zo­va­ných a clou­do­vých pros­tre­diach. Vďa­ka to­mu or­ga­ni­zá­cie mô­žu do­siah­nuť ús­po­ry vo vý­ške až 68 % nák­la­dov na pre­vádz­ku dá­to­vých cen­tier. Ta­to prev­rat­ná hos­po­dár­nosť pre­vádz­ky dá­to­vých cen­tier je vý­sled­kom pou­ži­tia tech­no­ló­gií no­vej ge­ne­rá­cie, kto­ré za­bez­pe­ču­jú dl­ho­do­bú ochra­nu in­ves­tí­cií a pos­ky­tu­jú šká­lo­va­tel­nosť, pod­po­ru­jú­cu ďal­ší rast or­ga­ni­zá­cií.

Sys­tém HP Bla­de­Sys­tem c7000 Pla­ti­num s no­vým et­her­ne­to­vým pre­pí­na­čom SX1018HP, kto­rý za­is­ťu­je naj­niž­šiu la­ten­ciu por­tov zo všet­kých bla­de swit­chov, je viac ako šty­rik­rát rých­lej­ší, než pred­chá­dza­jú­ce mo­de­ly. HP tiež ako pr­vý vý­rob­ca po­nú­ka 40GB downlin­ky pre kaž­dý bla­de server, za­bez­pe­ču­jú­ci vy­ko­ná­va­nie úloh tak­mer v reál­nom ča­se. Ide tak o ideál­ne sie­ťo­vé roz­hra­nie pre vy­so­ko­vý­kon­né clus­tre, či ap­li­ká­cie v ob­las­ti fi­nan­čných slu­žieb.

HP ta­kis­to pred­sta­vi­lo no­vý bla­de server HP Pro­Liant WS460c Ge­ne­ra­tion 8 (Gen8) - je­di­nú bla­de infra­štruk­tú­ru, pod­po­ru­jú­cu rie­še­nie vir­tua­li­zá­cie klien­tov s vy­so­ko­vý­kon­nou 3D gra­fi­kou a ôs­mi­mi gra­fic­ký­mi pro­ce­sor­mi (grap­hic pro­ces­sing unit, GPU) na je­den bla­de server. Vďa­ka pod­po­re štvor­ná­sob­né­ho poč­tu pou­ží­va­te­ľov na hos­ti­teľ­ský bla­de server, mo­del HP WS460c zni­žu­je nák­la­dy na pou­ží­va­te­ľa až o 60 % v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­ci­mi ge­ne­rá­cia­mi a za­is­ťu­je tak jed­no­du­chú mo­bi­li­tu pre všet­kých za­mes­tnan­cov.

Ino­vá­cie HP urý­chľu­jú pre­chod k mo­der­nej ar­chi­tek­tú­re dá­to­vých úlo­žísk

Neo­ča­ká­va­ný rast ob­je­mov dát a po­žia­da­viek na vý­kon nú­ti zá­kaz­ní­kov mo­der­ni­zo­vať za­sta­ra­né ar­chi­tek­tú­ry dá­to­vých úlo­žísk. Ten­to pre­chod - od za­sta­ra­ných infra­štruk­túr k mo­der­ným, šká­lo­va­teľ­ným ar­chi­tek­tú­ram dá­to­vých úlo­žísk - pred­sta­vu­je pre ob­chod­ných par­tne­rov HP mno­ho­mi­liar­do­vý po­ten­ciál.
Dá­to­vé úlo­žis­ko HP Sto­re­Vir­tual Sto­ra­ge po­nú­ka prie­kop­níc­ky sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­ný sys­tém, kto­rý sa do­dá­va buď vo for­me sof­tvé­ro­vé­ho vir­tuál­ne­ho dá­to­vé­ho úlo­žis­ka (vir­tual sto­ra­ge ap­plian­ce, VSA), ale­bo kon­ver­go­va­né­ho dá­to­vé­ho úlo­žis­ka (con­ver­ged sto­ra­ge ap­plian­ce, CSA), pos­ta­ve­né­ho na har­dvé­ri HP Pro­Liant. Spo­loč­nosť HP pos­ky­tu­je VSA rie­še­nie už dlh­šie ako se­dem ro­kov a ce­los­ve­to­vo zá­kaz­ní­kom do­da­la viac než 150 000 VSA úlo­žísk.

V rám­ci ka­pi­ta­li­zá­cie a pod­po­ry pre­cho­du na sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­né dá­to­vé úlo­žis­ká HP pred­sta­vi­lo dva no­vé mo­de­ly úlo­žísk HP Sto­re­Vir­tual Sto­ra­ge, pos­ta­ve­né na tech­no­ló­giách HP Pro­Liant Gen8. Sys­té­my HP Sto­re­Vir­tual Sto­ra­ge pri­ná­ša­jú pod­ni­kom, za­vá­dza­jú­cim vir­tua­li­zač­né tech­no­ló­gie, vý­raz­né zvý­še­nie pro­duk­ti­vi­ty i efek­ti­vi­ty - v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­ci­mi mo­del­mi tie­to sys­té­my pos­ky­tu­jú tak­mer dvoj­ná­sob­ný vý­poč­to­vý vý­kon a hus­to­tu úlož­nej ka­pa­ci­ty.

No­vý HP Sto­re­Sys­tem, rie­še­nie pre dá­to­vé úlo­žis­ká stred­nej trie­dy, dos­tup­né iba pros­tred­níc­tvom par­tner­ských dis­tri­buč­ných ka­ná­lov, kom­bi­nu­je sys­té­my HP 3PAR Sto­re­Serv Sto­ra­ge a HP Sto­reOn­ce Bac­kup, kto­ré sa do­dá­va­jú pred­kon­fi­gu­ro­va­né a umož­ňu­jú tak rých­le na­sa­de­nie. HP Sto­re­Sys­tem po­nú­ka pri­már­ne blo­ko­vé i sú­bo­ro­vé dá­to­vé úlo­žis­ká s ochra­nou dát v rám­ci je­di­né­ho sys­té­mu, kto­rý te­raz za­hŕňa všet­ky plat­for­my HP 3PAR a sof­tvé­ro­vé ba­líč­ky VMware, a maxima­li­zu­je prí­nos pre zá­kaz­ní­kov v ob­las­ti efek­ti­vi­ty a schop­nos­ti reak­cie.

Služ­by HP TS zjed­no­du­šu­jú, in­teg­ru­jú a auto­ma­ti­zu­jú kon­ver­go­va­né infra­štruk­tú­ry

So služ­ba­mi di­ví­zie HP Tech­no­lo­gy Servic­es or­ga­ni­zá­cie mô­žu zjed­no­du­šiť, in­teg­ro­vať a auto­ma­ti­zo­vať svo­je IT pros­tre­dia, rých­le rea­go­vať na or­ga­ni­zač­né zme­ny a skrá­tiť čas, pot­reb­ný na do­sa­ho­va­nie zis­ku.

Sú­čas­ťou po­nu­ky HP Tech­no­lo­gy Servic­es sú te­raz aj služ­by HP Proac­ti­ve In­sight expe­rien­ce, kto­ré zá­kaz­ní­kom umož­ňu­jú vy­ko­ná­vať proak­tív­ne opat­re­nia, rov­na­ko ako auto­ma­ti­zo­vať a spra­vo­vať úlo­hy, čo ve­die k pre­ven­cii prob­lé­mov a zvý­še­niu pro­duk­ti­vi­ty v prie­mer­nej hod­no­te 32 000 do­lá­rov na 100 pou­ží­va­te­ľov.

Po­nu­ka HP Proac­ti­ve In­sight expe­rien­ce za­čí­na so služ­bou HP Proac­ti­ve Ca­re, kto­rá zá­kaz­ní­kom umož­ňu­je proak­tív­ne pred­chá­dzať prob­lé­mom a pos­ky­tu­je im pria­my prís­tup k pok­ro­či­lým tech­no­lo­gic­kým zna­los­tiam. Tá­to služ­ba sta­via na ino­va­tív­nych tech­no­ló­giách tech­nic­kej pod­po­ry a sprá­vy, vrá­ta­ne naj­kom­plexnej­šie­ho por­tá­lu pre sprá­vu clou­du HP In­sight On­li­ne a nás­tro­ja HP In­sight Re­mo­te Sup­port, kto­rý za­is­ťu­je vzdia­le­ný mo­ni­to­ring server­ov, dá­to­vých úlo­žísk a sie­tí. Vďa­ka vy­uži­tiu slu­žieb HP Proac­ti­ve In­sight expe­rien­ce zá­kaz­ní­ci mô­žu zvý­šiť pou­ží­va­teľ­skú pro­duk­ti­vi­tu a do­siah­nuť náv­rat­nosť svo­jich in­ves­tí­cií do slu­žieb do 30 dní, ale­bo me­nej.

Ino­vá­cia HP pri­ná­ša je­di­né kom­plexné BYOD rie­še­nie sie­ťo­vej infra­štruk­tú­ry na tr­hu

V ro­ku 2016 bu­de 60 % pra­cov­nej si­ly vlas­tniť chyt­ré te­le­fó­ny a 40 % pra­cov­nej si­ly bu­de mo­bil­nej. Za­tiaľ však sú­čas­ná za­sta­ra­ná infra­štruk­tú­ra vy­ža­du­je pre pod­po­ru drô­to­vej a bez­drô­to­vej ko­nek­ti­vi­ty dve od­de­le­né sie­te, čo so se­bou ne­sie zlo­ži­tosť pre­vádz­ky a prob­le­ma­tic­ké za­bez­pe­če­nie.

HP te­raz pred­sta­vi­lo je­di­né kom­plet­né rie­še­nie na tr­hu, kto­ré pod­po­ru­je ras­tú­ci trend vy­uží­va­nia vlas­tných za­ria­de­ní v za­mes­tna­ní (bring-your-own-de­vi­ce, BOYD). To­to rie­še­nie za­bez­pe­ču­je jed­not­nú sprá­vu drô­to­vých a bez­drô­to­vých sie­tí a za­hŕňa pre­cho­do­vé plat­for­my, kto­ré vy­tvá­ra­jú je­di­nú sieť pre drô­to­vú i bez­drô­to­vú ko­nek­ti­vi­tu.

K ino­vá­ciám HP v ob­las­ti sie­ťo­vých tech­no­ló­gií pat­rí tiež jed­no­du­ché pri­pá­ja­nie no­vých za­ria­de­ní za­mes­tnan­cov do pod­ni­ko­vej sie­te, za­is­ťo­va­nie rôz­no­ro­dých fun­kcio­na­lít pros­tred­níc­tvom je­di­nej ap­li­ká­cie pre ich sprá­vu, auto­ma­ti­zo­va­né za­bez­pe­če­nie po­mo­cou tech­no­ló­gie sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­ných sie­tí (software-de­fi­ned networks, SDN), či služ­by pre mo­bil­nú ko­nek­ti­vi­tu, kto­ré zá­kaz­ní­kom pri­ná­ša­jú ďal­šie vý­ho­dy, ply­nú­ce z ar­chi­tek­tú­ry HP FlexNetwork.

No­vý rad pre­pí­na­čov HP 2920 s pod­po­rou tech­no­ló­gie Open­Flow zrý­chľu­je pre­nos dát až o 45 % a zá­ro­veň zvy­šu­je vý­kon až o 100 % - umož­ňu­je tak zdvoj­ná­so­biť šká­lo­va­teľ­nosť sie­tí, pos­ta­ve­ných na za­sta­ra­nej infra­štruk­tú­re. No­vý pre­pí­nač HP 830 Uni­fied/WLAN Switch na­vy­še zni­žu­je pot­re­bu ob­sta­ra­nia tra­dič­ných za­ria­de­ní pre prís­tup do sie­te, vrá­ta­ne sa­mos­tat­ných pre­pí­na­čov a ra­di­čov, až o 50 % a zá­ro­veň pod­po­ru­je pri­po­je­nie až 1000 bez­drô­to­vých za­ria­de­ní.

V rám­ci po­mo­ci zá­kaz­ní­kom s vy­bu­do­va­ním op­ti­ma­li­zo­va­nej, šká­lo­va­teľ­nej drô­to­vej a bez­drô­to­vej sie­ťo­vej infra­štruk­tú­ry HP po­nú­ka služ­by HP FlexNetwork De­sign and Va­li­da­tion a HP Wire­less LAN Li­fe­cyc­le Servic­es. Tie­to služ­by za­hŕňa­jú ove­re­né a inter­ope­ra­bil­né návr­hy infra­štruk­tú­ry a kon­fi­gu­rá­cie za­ria­de­ní na vy­so­kej úrov­ni, za­lo­že­né na os­ved­če­ných re­fe­ren­čných ar­chi­tek­tú­rach HP FlexNetwork.

Zdroj: HPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter