Accenture, Morpho a HP budu robiť podporu Európskeho vízového informačného systému a Systému na porovnávanie biometrických dát

Útvar pre vnú­tor­né zá­le­ži­tos­ti Európ­skej ko­mi­sie vy­bral kon­zor­cium fi­riem Ac­cen­tu­re (NY­SE: ACN), Mor­pho (Saf­ran) a HP ako do­dá­va­te­ľa slu­žieb pre pod­po­ru Európ­ske­ho ví­zo­vé­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu (VIS). Zmlu­va má strop 70 mi­lió­nov Eur a uzat­vá­ra sa na ob­do­bie troch ro­kov s op­ciou na ďal­ší rok.

VIS je jad­rom pro­ce­su spra­co­vá­va­nia žia­dos­tí o ví­za do schen­gen­ské­ho pries­to­ru a umož­ňu­je je­ho člen­ským štá­tom uk­la­da­nie a vý­me­nu al­fa­nu­me­ric­kých a bio­met­ric­kých úda­jov tý­ka­jú­cich sa žia­dos­tí o ví­za pri­chá­dza­jú­cich od ob­ča­nov tre­tích kra­jín. Sú­čas­ťou VIS je aj Sys­tém bio­met­ric­ké­ho po­rov­ná­va­nia (Bio­met­ric Mat­ching Sys­tem - BMS), kto­rý umož­ňu­je pres­nú iden­ti­fi­ká­ciu žia­da­te­ľov o ví­za po­mo­cou po­rov­na­nia bio­met­ric­kých úda­jov - ako nap­rík­lad od­tlač­ky pr­stov - na vy­tvo­re­nie a ove­re­nie žia­dos­tí o ví­za.

Pro­jekt bu­de pod­po­ro­vať vý­me­nu dát o ví­zach me­dzi jed­not­li­vý­mi štát­mi po­mo­cou vy­hľa­dá­va­cích a po­rov­ná­va­cích fun­kcií. Sys­tém VIS bol spus­te­ný do pre­vádz­ky v ok­tób­ri 2011 a je­ho vy­uží­va­nie kon­zu­lát­mi v neč­len­ských kra­ji­nách EÚ a na hra­ni­ciach schen­gen­ské­ho pries­to­ru od­vte­dy ras­tie.

„Ac­cen­tu­re má roz­siah­le skú­se­nos­ti v prá­ci s hra­nič­nou po­lí­ciou na ce­lom sve­te a po­má­ha jej út­va­rom zvlá­dať ras­tú­ci po­čet cez­hra­nič­ných ces­tu­jú­cich a zvy­šu­jú­cu sa zlo­ži­tosť žia­dos­tí o ví­za," po­ve­dal Mark Cre­go, ve­dú­ci pred­sta­vi­teľ Ac­cen­tu­re pre služ­by za­me­ra­né na Bor­der and Iden­ti­ty Ma­na­ge­ment. „Sme po­te­še­ní, že sme bo­li vy­bra­ní Európ­skou ko­mi­siou ako ve­dú­ci člen kon­zor­cia do­dá­va­te­ľov na nas­le­du­jú­ce ro­ky."

V rám­ci svo­jej ve­dú­cej ro­le v kon­zor­ciu pre­be­rie Ac­cen­tu­re cel­ko­vú zod­po­ved­nosť za pro­jekt a bu­de do­hlia­dať na in­teg­rá­ciu fun­kčných, tech­nic­kých a ope­ra­tív­nych po­žia­da­viek v rám­ci pod­po­ry sys­té­mu VIS. Spo­loč­nosť Mor­pho do­dá služ­by bio­met­ric­ké­ho po­rov­ná­va­nia. Ac­cen­tu­re a Mor­pho spo­lup­ra­cu­jú s Európ­skou ko­mi­siou na vý­vo­ji a pod­po­re nás­tro­ja na bio­met­ric­ké po­rov­ná­va­nie VIS v rám­ci kon­zor­cia Brid­ge už od ro­ku 2007.

„Mor­pho je hr­dé na svo­je opä­tov­né zvo­le­nie za do­dá­va­te­ľa slu­žieb po­rov­ná­va­nia bio­met­ric­kých úda­jov pre VIS," po­ve­dal Jean-Paul Jain­sky, pred­se­da pred­sta­ven­stva a ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Mor­pho. „Bio­me­tria sa stá­va kľú­čo­vým pr­vkom pre efek­tív­nu kon­tro­lu cez­hra­nič­né­ho po­hy­bu osôb a my ako sve­to­vý lí­der v bio­met­ric­kej tech­no­ló­gii sme za­via­za­ní roz­ví­jať naj­mo­der­nej­šie rie­še­nia, aby sme od­po­ve­da­li na sú­čas­né a bu­dú­ce pot­re­by na tom­to tr­hu."

Spo­loč­nosť HP pra­co­va­la s Európ­skou ko­mi­siou od ro­ku 2005 a na­sa­di­la kon­ver­go­va­nú infra­štruk­tú­ru a sú­vi­sia­ce tech­no­lo­gic­ké služ­by pre VIS, ako aj rie­še­nie na ar­chi­vá­ciu a zá­lo­ho­va­nie. V rám­ci no­vej zmlu­vy exis­tu­je po­ten­ciál pre do­da­toč­nú pod­po­ru sie­ťo­vých slu­žieb a na ne na­via­za­né­ho po­ra­den­stva, ako aj IT pod­po­ry. Sub­do­dá­va­teľ­mi Ac­cen­tu­re sú spo­loč­nos­ti Daon a WCC Smart Search and Match, kto­ré bu­dú pos­ky­to­vať IT pod­po­ru a služ­by.

„Bez­peč­nosť hra­níc a ochra­na ob­ča­nov sa stá­va­jú čo­raz dô­le­ži­tej­ší­mi," po­ve­dal Pe­ter Ryan, se­nior vice­pre­zi­dent a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ HF EMEA. Pre ús­pech pro­jek­tu je pod­ľa ne­ho dô­le­ži­tá kon­ver­go­va­ná infra­štruk­tú­ra HP, kto­rá je kľú­čom k reali­zá­cii me­dzi­ná­rod­ných IT pro­jek­tov v sfé­re ve­rej­nej bez­peč­nos­ti.

Zdroj: AccentureOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter