Slovanet s novým výkonným riaditeľom

Slo­va­net roz­ši­ru­je zlo­že­nie svoj­ho ma­naž­men­tu. Na po­zí­ciu vý­kon­né­ho ria­di­te­ľa nas­tú­pil Mi­ros­lav Be­ňo, kto­rý pod svo­je kom­pe­ten­cie pre­vez­me pre­vádz­ko­vé a ob­chod­né čin­nos­ti spo­loč­nos­ti. Na če­le ma­naž­men­tu zos­tá­va vo fun­kcii ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa Pe­ter Má­čaj.

Vý­znam­ný slo­ven­ský te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Slo­va­net ob­no­vu­je v zlo­že­ní svoj­ho ma­naž­men­tu po­zí­ciu ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa, za­stá­vať ju bu­de do­te­raj­ší vý­kon­ný ria­di­teľ a pred­se­da pred­sta­ven­stva Pe­ter Má­čaj. Pre­vádz­ko­vé a ob­chod­né úse­ky dos­ta­ne pod svo­ju pria­mu kom­pe­ten­ciu no­vý vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Mi­ros­lav Be­ňo, skú­se­ný ma­na­žér z ob­las­ti sof­tvé­ro­vé­ho a te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho biz­ni­su. Pre Slo­va­net pô­vod­ne pri­šiel reali­zo­vať pro­jekt ana­lý­zy a zvy­šo­va­nia efek­ti­vi­ty fi­rem­ných pro­ce­sov.

„Mo­jim cie­ľom je us­ku­toč­niť v Slo­va­ne­te zme­ny v ko­neč­nom dôs­led­ku za­me­ra­né na spo­koj­nosť zá­kaz­ní­kov, bez oh­ľa­du na to, aké služ­by od nás od­obe­ra­jú. Pre napl­ne­nie ná­roč­ných ob­chod­ných cie­ľov spo­loč­nos­ti po­va­žu­jem za pot­reb­né naj­mä ze­fek­tív­niť fi­rem­né pro­ce­sy vrá­ta­ne vy­la­de­nia in­for­mač­ných to­kov a op­ti­ma­li­zo­vať or­ga­ni­zač­nú štruk­tú­ru, v kto­rej bu­dú kľú­čo­vé po­zí­cie ob­sa­de­né tý­mi naj­lep­ší­mi", ob­jas­ňu­je svo­je zá­me­ry Mi­ros­lav Be­ňo.

Po­zí­ciu vý­kon­né­ho ria­di­te­ľa mu po­nú­kol Slo­va­net len nie­koľ­ko me­sia­cov po­tom, ako pre ope­rá­to­ra pri­šiel reali­zo­vať pro­jekt ana­lý­zy a zvy­šo­va­nia efek­ti­vi­ty fi­rem­ných ob­chod­ných a niek­to­rých tech­nic­kých pro­ce­sov. „Mož­nosť par­ti­ci­po­vať na tak za­ují­ma­vom pro­jek­te ma os­lo­vi­la, pre­to som súh­la­sil s vý­zvou po­die­ľať sa na reali­zá­cii zmien pria­mo zvnút­ra. Mys­lím si, že Slo­va­net má po­ten­ciál eš­te vý­raz­nej­šie po­sil­niť svo­je pos­ta­ve­nie na slo­ven­skom tr­hu pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­to­vých, te­le­ko­mu­ni­kač­ných a IT slu­žieb a osob­ne ma lá­ka byť pri napĺňa­ní toh­to zá­me­ru," dopĺňa Be­ňo.

Mi­ros­lav Be­ňo vy­štu­do­val Slo­ven­skú tech­nic­kú uni­ver­zi­tu v Bra­tis­la­ve a v prie­be­hu svoj­ho pro­fe­sij­né­ho pos­tu­pu pra­co­val na ve­dú­cich po­zí­ciách naj­mä ob­chod­né­ho za­me­ra­nia vo via­ce­rých sof­tvé­ro­vých a te­le­ko­mu­ni­kač­ných spo­loč­nos­tiach, stál nap­rík­lad aj pri zro­de spo­loč­nos­ti EuroWeb a nie­koľ­ko ro­kov pra­co­val aj v Slo­vak Te­le­ko­me. Nes­kôr pô­so­bil aj v ob­las­ti ma­na­žér­ske­ho vzde­lá­va­nia.

V rám­ci or­ga­ni­zač­ných zmien spo­je­ných s ob­sa­de­ním po­zí­cie vý­kon­né­ho ria­di­te­ľa Slo­va­net po­vý­šil na sa­mos­ta­nú úro­veň aj dva ďal­šie úse­ky - ob­chod­ný úsek pre re­zi­denč­ný pre­daj a úsek pod­po­ry pre­da­ja. Ich ria­di­teľ­mi sa sta­li sú­čas­ní ma­na­žé­ri spo­loč­nos­ti Ing. Du­šan Kri­žan a Ing. Ján Mi­chlík, do­te­raz pô­so­bia­ci na stred­nej úrov­ni ria­de­nia.

Zdroj: SlovanetOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter