Zisk skupiny GTS v roku 2012 vzrástol

Sku­pi­na GTS Cen­tral Euro­pe (GTS), pop­red­ný te­le­ko­mu­ni­kač­ný pos­ky­to­va­teľ in­teg­ro­va­ných ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní a slu­žieb dá­to­vých cen­tier v re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py, dnes zve­rej­ni­la svo­je neaudi­to­va­né hos­po­dár­ske vý­sled­ky za rok 2012. Vďa­ka svo­jej re­gio­nál­nej sie­ti a vý­raz­nej orien­tá­cii na zá­kaz­ní­kov sku­pi­na do­siah­la do­te­raz naj­vyš­ší zisk pred za­po­čí­ta­ním da­ní, úro­kov, od­pi­sov a amor­ti­zá­cie (EBIT­DA) a tiež naj­vyš­ší ob­jem free cash flow.

Hlav­né bo­dy kon­so­li­do­va­ných, neaudi­to­va­ných hos­po­dár­skych vý­sled­kov za rok 2012:
Vý­no­sy vo vý­ške 387 mi­lió­nov EUR, čo op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku zna­me­ná pok­les
o 1 %
EBIT­DA vo vý­ške 103 mi­lió­nov EUR, čo pred­sta­vu­je me­dzi­roč­ný ná­rast o 4 % a pred­sta­vu­je 27 % mar­žu
Cash flow (EBIT­DA bez in­ves­tič­ných nák­la­dov) vo vý­ške
53 mi­lió­nov EUR
, čo zna­me­ná 7 % ná­rast op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku a zod­po­ve­dá
14 % mar­ži

Pri napĺňa­ní po­žia­da­viek svo­jich zá­kaz­ní­kov GTS v ro­ku 2012 in­ves­to­va­la 50 mi­lió­nov EUR. Veľ­ká časť in­ves­tič­ných nák­la­dov bo­la vy­uži­tá na roz­voj sie­te za­hŕňa­jú­ci bu­do­va­nie pre­no­so­vých trás 100 Gbit/s s níz­kou úrov­ňou ones­ko­re­nia, no­vých cez­hra­nič­ných trás a ďal­ších pries­to­rov dá­to­vých cen­tier. Vďa­ka ak­vi­zí­cii lo­kál­nej spo­loč­nos­ti za­me­ra­nej na op­tic­ké sie­te sa GTS na­vy­še po­da­ri­lo roz­ší­riť svo­ju met­ro­po­lit­nú sieť vo Var­ša­ve.

Som hr­dý na na­še vý­sled­ky za rok 2012. Od­zr­kad­ľu­je sa v nich veľ­ký kus prá­ce na­šich za­mes­tnan­cov, ale aj na­še od­hod­la­nie napĺňať po­žia­dav­ky na­šich zá­kaz­ní­kov. Ho­ci zá­ujem o hla­so­vé služ­by a inter­ne­to­vé pri­po­je­nie s niž­šou rých­los­ťou pok­le­sol, i na­ďa­lej sme pok­ra­čo­va­li v pre­su­ne na­šich ak­ti­vít sme­rom k služ­bám s vy­ššou mar­žou, kto­ré vy­chá­dza­jú z roz­ši­ro­va­nia mož­nos­tí na­šej sie­te. Na­ši fi­rem­ní zá­kaz­ní­ci stá­le viac žia­da­jú pos­ky­to­va­nie re­gio­nál­nych rie­še­ní, kto­ré v sú­čas­nej do­be tvo­ria viac ako 20 % tr­žieb v ma­loob­cho­de. Por­tfó­lio rie­še­ní od et­her­ne­to­vých VPN slu­žieb až po clou­do­vé rie­še­nia umies­tne­né v na­šich dá­to­vých cen­trách je pris­pô­so­be­né na­šim zá­kaz­ní­kom tak, aby sme spl­ni­li ich oča­ká­va­nia," uvie­dol Dan­ny Bot­toms, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ sku­pi­ny GTS.

Od uve­de­nia pr­vé­ho pro­duk­tu za­lo­že­né­ho na mo­de­li Infra­štruk­tú­ra ako služ­ba (IaaS) v ro­ku 2011 sa v prie­be­hu ro­ka 2012 zvý­šil pre­daj rie­še­ní GTS Vir­tual Hos­ting štvor­ná­sob­ne. Po­nu­ka clou­do­vých slu­žieb umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom rých­lo a pruž­ne alo­ko­vať vý­poč­to­vé zdro­je pros­tred­níc­tvom sa­moob­služ­né­ho por­tá­lu. Pre zjed­no­du­še­nie po­nu­ky pro­duk­tov a cien bo­li za­ve­de­né tiež ino­va­tív­ne ba­lí­ky slu­žieb pre pl­ný roz­sah rie­še­ní, vrá­ta­ne kľú­čo­vých dá­to­vých a hla­so­vých slu­žieb. Cie­ľom sku­pi­ny GTS bu­de aj na­ďa­lej pos­ky­to­vať zá­kaz­ní­kom služ­by, kto­ré pot­re­bu­jú k svoj­mu ďal­šie­mu roz­vo­ju. Tie­to sna­hy bo­li v prie­be­hu ro­ku 2012 pod­po­re­né via­ce­rý­mi oce­ne­nia­mi, ako kon­krét­nych pro­duk­tov, tak v rám­ci od­vet­via.

Zdroj: GTSOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter