ČR: Nemocničný portál založený na InterSystems Caché umožňuje včasnejšiu diagnostiku ochorenia

Spo­leč­nost Inter­Sys­tems, světo­vý lídr v softwaru pro pro­po­je­né zdra­vot­nic­tví, ozná­mi­la, že brit­ské sdru­že­ní Nor­thern Lin­col­nshi­re and Goo­le Hos­pi­tals NHS Foun­da­tion Trust vy­tvořilo inter­ní webo­vý por­tál pro ne­moc­nič­ní da­ta, kte­rý je za­lo­žen na Inter­Sys­tems Ca­ché, nej­pou­ží­vanějším da­ta­bá­zo­vém sys­té­mu ve zdra­vot­nic­kém prostředí. No­vý por­tál WebV umož­ňu­je rych­lej­ší ko­mu­ni­ka­ci me­zi zdra­vot­ní­ky v ne­moc­ni­cích a pra­cov­ní­ky v la­bo­ra­tořích na os­mi mís­tech Vel­ké Bri­tá­nie.

Por­tál WebV přiná­ší lé­kařům Trus­tu okam­ži­tý přís­tup k in­for­ma­cím tý­ka­jí­cím se di­ag­nos­ti­ky pa­to­lo­gic­kých stavů a ra­dio­lo­gic­ké di­ag­nos­ti­ky. Přis­tu­po­vat k in­for­ma­cím je mož­no po­mo­cí různých plat­fo­rem, včetně mo­bil­ních přís­trojů ved­le lůžka pa­cien­ta. Dí­ky por­tá­lu WebV tak ma­jí lé­kaři přís­tup k ne­jak­tuálnějším in­for­ma­cím a mo­hou rych­le­ji sta­no­vit di­ag­nó­zu a do­sa­ho­vat lep­ších vý­sledků při léčbě pa­cientů. V pro­ce­su di­ag­nos­ti­ky a plá­no­vá­ní pé­če por­tál též umož­ňu­je rych­le­ji zís­kat sta­no­vis­ko dal­ší­ho lé­kaře, ne­boť auto­ri­zo­va­ní uži­va­te­lé na různých mís­tech ma­jí k dis­po­zi­ci stej­né in­for­ma­ce ve stej­ném ča­se.

Kromě vý­sledků zdra­vot­ních vy­šetření pos­ky­tu­je WebV přís­tup k datům v reál­ném ča­se po­mo­cí řady mo­dulů, ja­ko je vý­straž­ný sys­tém a sys­tém pro kli­nic­ká po­zo­ro­vá­ní; sys­tém pro sprá­vu pa­cientů (PAS, pa­tient ad­mi­nis­tra­tion sys­tem), kte­rý ob­sa­hu­je mi­nu­lé i bu­dou­cí proh­líd­ky am­bu­lan­tních pa­cientů; sys­tém pro po­sou­ze­ní ri­zi­ka žil­ní trom­bó­zy a em­bo­lie (VTE, ve­nous throm­bo­sis and em­bo­lism) a webo­vý sys­tém pro sprá­vu sta­vu lůžek a ne­moc­nič­ních po­kojů.

„Už ny­ní se ob­je­vu­jí kon­krét­ní vý­sled­ky. Když jsme napřík­lad prostřed­nic­tvím WebV za­ved­li on­li­ne audit po­sudků žil­ních trom­bóz a em­bo­lií, během jed­no­ho měsí­ce jsme do­sáh­li po­ža­do­va­né nor­my 90 % vrá­ce­ných po­sudků.Čin­nost na­šich týmů i IT sys­té­my na jed­not­li­vých mís­tech jsou značně ne­sou­ro­dé. Kaž­dý ov­šem potřebu­je okam­ži­tý přís­tup ke klí­čo­vým datům o pa­cien­tech. Por­tál WebV jsme vy­tvoři­li, aby tu­to potřebu us­po­ko­jil, a jsme s je­ho do­sa­vad­ním fun­go­vá­ním vel­mi spo­ko­je­ni," říká tech­nic­ký ma­na­žer sdru­že­ní Ro­bin Howes.

Por­tál WebV je vý­bor­ným přík­la­dem, jak da­ta­bá­ze Ca­ché us­nad­ňu­je včas­nou pé­či o pa­cien­ty. Vel­mi nás těší, že Trust vy­užil schop­nos­ti svých inter­ních vý­vo­jářů a vy­tvořil ten­to vy­ni­ka­jí­cí por­tál.Ca­ché je klí­čo­vá tech­no­lo­gie ve všech pro­duk­tech spo­leč­nos­ti Inter­Sys­tems ur­če­ných pro zdra­vot­nic­tví, me­zi něž patří napřík­lad stra­te­gic­ká plat­for­ma pro zdra­vot­nic­kou in­for­ma­ti­ku Inter­Sys­tems HealthSha­re a plat­for­ma pro rych­lou in­teg­ra­ci Inter­Sys­tems En­semb­le, a umož­ňu­je na­šim klientům za­zna­me­ná­vat a sdí­let da­ta v reál­ném ča­se, ro­zumět jim a okam­žitě pod­le nich jed­nat," hod­no­tí por­tál Jo­nat­han Sel­by, ma­na­žer spo­leč­nos­ti Inter­Sys­tems pro Spo­je­né krá­lov­ství a Ir­sko.

Zdroj: InterSystemsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter