Euro skončí v čiernej diere, keď padne dolár. Tvrdí ekonóm James Turk

Čo by sa sta­lo, ke­by pa­dol do­lár? Pad­lo by aj euro. Tvr­dí to ame­ric­ký eko­nóm Ja­mes Tur­ku.

„Ak sa do­lár pre­pad­ne do čier­nej di­ery, svo­jou gra­vi­tá­ciou so se­bou stiah­ne aj euro," pred­pok­la­dá ame­ric­ký eko­nóm Ja­mes Turk. Po­ve­dal to v roz­ho­vo­re ne­mec­ký Die Gol­dsei­ten. Ot­vá­ra aj otáz­ku, čím je kry­té euro: „Európ­ska cen­trál­na ban­ka (ECB) sí­ce ne­ja­ké zla­té re­zer­vy má, ale ne­vie­me, či ich po­ži­čia­va a ak ich po­ži­čia­va, ne­vie­me, aké množ­stvá, pre­to­že ECB tie­to in­for­má­cie nez­ve­rej­ňu­je. Vo svo­jej bi­lan­cii ve­dú zla­to v tre­zo­re a zla­to pou­ži­té na pô­žič­ky ako jed­nu po­lož­ku, po­pie­ra­júc tým všeo­bec­ne za­ve­de­né zá­sa­dy úč­tov­níc­tva. Ro­bia to, aby udr­ža­li v taj­nos­ti in­for­má­ciu o tom, koľ­ko zla­ta dr­žia v tre­zo­re a koľ­ko ho vy­bra­li na pô­žič­ky." A tak tvr­dí, že ok­rem zla­ta je euro kry­té do­lá­rom.

Ce­na zla­ta po­ras­tie, aj keď vlá­dy nech­cú
Turk pred­pok­la­dá, že ro­ky 2013 a 2014 bu­dú v biz­ni­se s dra­hý­mi kov­mi ras­to­vé. Bu­dú sa však po­tý­kať s cen­trál­nym plá­no­va­ním a rôz­ny­mi vlád­ny­mi po­li­ti­ka­mi, kto­ré sa sna­ži­li udr­žať ce­ny zla­ta a strie­bra. Tie však na­ďa­lej stú­pa­jú. „Je ne­vyh­nut­né, aby ce­ny zla­ta rást­li, keď sa zne­hod­no­cu­je ná­rod­ná me­na. A na­mies­to to­ho, aby sa o to­to pos­ta­ral voľ­ný trh, vlá­dy sa sna­žia po­prieť reali­tu. Sna­žia sa pri­nú­tiť trh si my­slieť, že zla­to za to nao­zaj nes­to­jí, ho­ci trh ho­vo­rí nie­čo iné. Vlá­dy sú za­po­je­né do pro­pa­gan­dy pro­ti zla­tu." Eko­no­mi­ka cen­trál­ne­ho plá­no­va­nia pod­ľa Tur­ka preh­rá­va voj­nu, mô­že vy­hrať nie­koľ­ko bi­tiek, no preh­rá voj­nu a zla­to so strie­brom pôj­de eš­te ho­re.

Pod­ľa Tur­ka, kto­rý je za­kla­da­teľ a šéf por­tá­lu Gol­dMo­ney.com, zla­to nie je in­ves­tí­cia, ale ste­ril­né ak­tí­vum, kto­ré­ho cie­ľom nie je ge­ne­ro­vať príj­my, ale udr­žať hod­no­tu. „V sku­toč­nos­ti zla­to ne­vyt­vá­ra bo­hat­stvo. Ani pe­nia­ze ne­vyt­vá­ra­jú bo­hat­stvo, kým ne­ris­ku­je­te. Pe­nia­ze vy­tvá­ra­jú bo­hat­stvo, ak bu­de­te in­ves­to­vať, po­ži­čia­vať ale­bo ich ulo­ží­te. Ale zla­to sa­mo o se­be ne­vyt­vá­ra bo­hat­stvo." Os­tro kri­ti­zu­je sprá­va­nie sa cen­trál­nych bánk, kto­ré tla­če­ním no­vých pe­ňa­zí zni­žu­jú hod­no­tu pe­ňa­zí v os­ve­te a cen­trál­nych ban­ká­rov, že pra­cu­jú na tom, aby ce­na zla­ta bo­la v ich pros­pech. 

Zdroj: www.ak­tua­li­ty.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter