Orange Slovensko vlani s výnosmi 676 mil. eur

Pod fi­nan­čné vý­sled­ky sa pod­ľa Pav­la Lan­ča­ri­ča, ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa Oran­ge Slo­ven­sko, pod­pí­sa­li už tra­dič­ne re­gu­lač­né vply­vy a všeo­bec­ný ce­no­vý pok­les

Vý­no­sy spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko do­siah­li vla­ni hod­no­tu 676 mil. eur. V po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim ro­kom to pred­sta­vu­je pok­les o 8,3 %. Vy­plý­va to z in­for­má­cií, kto­ré o slo­ven­skom mo­bil­nom ope­rá­to­ro­vi zve­rej­ni­la je­ho ma­ter­ská spo­loč­nosť Fran­ce Te­le­com. Pod fi­nan­čné vý­sled­ky sa pod­ľa Pav­la Lan­ča­ri­ča, ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa Oran­ge Slo­ven­sko, pod­pí­sa­li už tra­dič­ne re­gu­lač­né vply­vy a všeo­bec­ný ce­no­vý pok­les.

Stá­le vý­znam­nej­šiu časť vý­sled­kov spo­loč­nos­ti tvo­ria pod­ľa Lan­ča­ri­ča fixné služ­by, kto­ré ma­li na cel­ko­vých vý­no­soch ope­rá­to­ra 2,2-per­cent­ný po­diel. Pok­ra­ču­jú­ci rast za­zna­me­na­li aj mo­bil­né a dá­to­vé služ­by. Hlav­ným hna­cím mo­to­rom však bol pok­ra­ču­jú­ci ná­rast dá­to­vej pre­vádz­ky. Po­diel vý­no­sov z mo­bil­ných dá­to­vých slu­žieb na cel­ko­vých vý­no­soch za mo­bil­né služ­by vzrás­tol na 24,6 %, pri­čom ob­jem dá­to­vej pre­vádz­ky zá­kaz­ní­kov sa me­dzi­roč­ne zvý­šil o 14 %. V mi­nu­lom ro­ku spo­loč­nosť Oran­ge in­ves­to­va­la do dos­tup­nos­ti a kva­li­ty mo­bil­ných slu­žieb cel­ko­vo 87 mil. eur.

Ku kon­cu de­cem­bra mi­nu­lé­ho ro­ka ma­la zá­kaz­níc­ka bá­za spo­loč­nos­ti Oran­ge vy­še 2,85 mil. ak­tív­nych zá­kaz­ní­kov. Me­dzi­roč­ne si tak po­hor­ši­la o 83 tis. uží­va­te­ľov. Pod­ľa úda­jov ma­ter­skej spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko ukon­čil rok štvr­tý kvar­tál 2012 s cel­ko­vým prie­mer­ným vý­no­som na zá­kaz­ní­ka (AR­PU) v su­me 209 eur, rok pred­tým to bo­lo o 20 eur viac.

Oran­ge Slo­ven­sko je in­teg­ro­va­ný te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor pos­ky­tu­jú­ci kom­plexné te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by v mo­bil­nej a pev­nej sie­ti na Slo­ven­sku. Ma­ji­te­ľom 100 % ak­cií spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko je sku­pi­na Fran­ce Te­le­com pros­tred­níc­tvom At­las Servic­es Bel­gic­ko.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter