Tri štvrtiny Slovákov považujú pomoc zadĺženým krajinám eurozóny za nezmyselnú

Spo­loč­ná európ­ska me­na bo­la na Slo­ven­sku za­ve­de­ná 1.1.2009. Od tej do­by už ubeh­li 4 ro­ky a pre­to sa agen­tú­ra TNS Slo­va­kia roz­hod­la uro­biť me­dzi oby­va­teľ­mi Slo­ven­ska pries­kum, kto­rý sa za­me­ria­val na euro a je­ho vní­ma­nie me­dzi Slo­vák­mi.

To, že za­ve­de­nie eura pre Slo­ven­sko bol po­zi­tív­ny krok si mys­lí po­lo­vi­ca Slo­vá­kov (51 %), pri­čom tá­to my­šlien­ka má pod­po­ru naj­mä me­dzi muž­mi (61 %) a oby­va­teľ­mi Bra­tis­la­vy. Nao­pak, naj­väč­ší ne­súh­las vy­jad­ri­li ľu­dia so zá­klad­ným vzde­la­ním (58 % s tvr­de­ním ne­súh­la­sí).

S pre­chod­nom na no­vú me­nu euro priš­lo aj zdra­žo­va­nie. K to­mu­to tvr­de­niu sa prik­lá­ňa až 85 % Slo­vá­kov. Tú­to zme­nu vní­ma­jú viac viac že­ny (91 %) a ľu­dia star­ší ako 40 ro­kov (93 %).

Na zdra­žo­va­ní sa však pod­ľa ná­zo­ru Slo­vá­kov ne­pod­pí­sal iba pre­chod na me­nu euro, ale aj sve­to­vá hos­po­dár­ska krí­za. Jej do­pad po­cí­ti­li až šty­ri pä­ti­ny Slo­vá­kov (81 %), vo väč­šej mie­re že­ny (85 %) a res­pon­den­ti vo ve­ko­vej ka­te­gó­rii nad 40 ro­kov (90 %). Pries­kum uká­zal, že naj­me­nej sa eko­no­mic­ká krí­za od­zr­kad­li­la na pe­ňa­žen­kách oby­va­te­ľov Ži­lin­ské­ho kra­ja (72 %).

Pe­si­mis­tic­ký poh­ľad na eko­no­mic­kú krí­zu, a jej vplyv na oby­va­te­ľov Slo­ven­ska op­ro­ti iným kra­ji­nám, má až 71% opý­ta­ných. V naj­väč­šej mie­re to po­ci­ťu­jú hlav­ne ľu­dia vo ve­ku nad 40 ro­kov (78 %).

Slo­vá­ci sú skep­tic­kí aj vo­či ukon­če­niu eko­no­mic­kej krí­zy. Až 87 % Slo­vá­kov ne­súh­la­sí s tvr­de­ním, že sa eko­no­mic­ká krí­za už skon­či­la. V naj­väč­šej mie­re si to my­slia Bra­tis­lav­ča­nia a vy­so­koš­kol­sky vzde­la­ní ľu­dia (92 % v oboch ka­te­gó­riách). Nao­pak, len 4 % res­pon­den­tov ma­jú op­ti­mis­tic­kej­ší ná­zor a po­va­žu­jú eko­no­mic­kú krí­zu za ukon­če­nú.

Príl­iš so­li­dár­ni nie sme ani s os­tat­ný­mi kra­ji­na­mi euro­zó­ny. Po­moc pre za­dĺže­né kra­ji­ny euro­zó­ny od­mie­ta a po­va­žu­je za nez­my­sel­nú až 74 % Slo­vá­kov. Mla­dí do 30 ro­kov sa s tým­to ná­zo­rom sto­tož­ňu­jú me­nej ako star­ší (66 %).

Zdroj: TNS SlovakiaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter