Softvérová a poradenská spoločnosť SAS rástla v roku 2012 vo svete aj na Slovensku

Spo­loč­nosť SAS, kto­rá pos­ky­tu­je ana­ly­tic­ké rie­še­nia a kon­zul­tač­né služ­by, do­siah­la v ro­ku 2012 naj­vyš­šie tr­žby vo svo­jej his­tó­rii. Vý­no­sy spo­loč­nos­ti na­rást­li glo­bál­ne me­dzi­roč­ne o 5,4 % na 2,87 mld. USD. Fir­ma rov­na­ko ako kaž­dý z pre­doš­lých 36 ro­kov skon­či­la v čier­nych čís­lach.

Na Slo­ven­sku za­zna­me­nal SAS vla­ni 13 % ná­rast sof­tvé­ro­vých tr­žieb. „Veľ­mi sa te­ším, že sa nám na­priek ťaž­kým eko­no­mic­kým pod­mien­kam a hlav­ne útl­mu in­ves­tí­cií v ban­ko­vom sek­to­re, kto­rý me­dzi na­ši­mi zá­kaz­ník­mi do­mi­nu­je, po­da­ri­lo už tre­tí rok po se­be do­siah­nuť dvoj­ci­fer­ný rast tr­žieb za sof­tvér," uvied­la ria­di­teľ­ka slo­ven­skej po­boč­ky Ha­na Kvar­to­vá.

Ras­tú­ci zá­ujem o ana­ly­tic­ký sof­tvér vo sve­te i na Slo­ven­sku potvr­dzu­je, že rie­še­nia pre ana­lý­zy dát sú hna­cím mo­to­rom ras­tu kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti fi­riem a ma­jú veľ­kú pri­da­nú hod­no­tu. „V tom­to ro­ku oča­ká­va­me ras­tú­ci zá­ujem o na­še rie­še­nia hlav­ne v ob­las­ti ria­de­nia vzťa­hov so zá­kaz­ník­mi, od­ha­ľo­va­nia pod­vo­dov a ana­ly­tic­ké­ho spra­co­va­nia dát z on­li­ne a of­fli­ne zdro­jov, keď­že éra „Big Da­ta" pri­chá­dza aj na Slo­ven­sko," do­dá­va H. Kvar­to­vá.

SAS má za se­bou ús­peš­ný rok nie­len z poh­ľa­du fi­nan­čných vý­sled­kov. Fir­ma za­zna­me­na­la opa­ko­va­né ús­pe­chy v hod­no­te­niach ne­zá­vis­lých kon­zul­tač­ných fi­riem. Nap­rík­lad Gar­tner za­ra­dil SAS s tech­no­ló­giou Da­taf­lux me­dzi líd­rov v ma­naž­men­te dát a Forres­ter vy­hlá­sil SAS za ví­ťa­za v hod­no­te­ní šies­tich do­dá­va­te­ľov sof­tvé­ru pre ana­lý­zu zá­kaz­níc­kych dát. Fir­ma tiež zís­ka­la pres­tíž­ne oce­ne­nie naj­lep­šie­ho za­mes­tná­va­te­ľa na sve­te, kto­ré kaž­do­roč­ne ude­ľu­je Great Pla­ce to Work In­sti­tu­te v spo­lup­rá­ci s ma­ga­zí­nom For­tu­ne.

Na Slo­ven­sku sa SAS-u po­da­ri­lo v mi­nu­lom ro­ku udr­žať sil­né pos­ta­ve­nie v ban­kov­níc­tve a po­sil­niť po­zí­ciu naj­mä v pois­ťov­níc­tve, kde k zá­kaz­ní­kom pri­bud­la KOO­PE­RA­TI­VA pois­ťov­ňa a ČSOB Pois­ťov­ňa.

Fi­nan­čné aj ne­fi­nan­čné ús­pe­chy SAS-u pri­pi­su­je pre­zi­dent spo­loč­nos­ti Jim Good­night vy­tvá­ra­niu dob­ré­ho pra­cov­né­ho pros­tre­dia pre za­mes­tnan­cov a dl­ho­do­bo šted­rým in­ves­tí­ciám do vý­sku­mu a vý­vo­ja. V ro­ku 2012 SAS rein­ves­to­val do vý­sku­mu a vý­vo­ja 25 % tr­žieb. Ce­los­ve­to­vo zvý­šil po­čet za­mes­tnan­cov o 7 %, tak­že v sú­čas­nos­ti za­mes­tná­va 13 422 ľu­dí. 41 z nich pra­cu­je v bra­tis­lav­skej po­boč­ke.

Zdroj: SASOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter