Prešovská samospráva hľadá mobilného operátora

Pred­me­tom zá­kaz­ky je pos­ky­to­va­nie mo­bil­ných hla­so­vých slu­žieb pros­tred­níc­tvom vir­tuál­nej pri­vát­nej sie­te, mo­bil­ných dá­to­vých slu­žieb, ná­kup mo­bil­ných te­le­fó­nov a dá­to­vých za­ria­de­ní.

Úrad Pre­šov­ské­ho sa­mos­práv­ne­ho kra­ja (PSK) hľa­dá mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra pre svo­jich vy­še 130 in­šti­tú­cií, ako sú ško­ly, mú­zeá, kniž­ni­ce, v pred­pok­la­da­nej hod­no­te 600 tis. eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty (DPH). Pred­me­tom zá­kaz­ky je pos­ky­to­va­nie mo­bil­ných hla­so­vých slu­žieb pros­tred­níc­tvom vir­tuál­nej pri­vát­nej sie­te, mo­bil­ných dá­to­vých slu­žieb, ná­kup mo­bil­ných te­le­fó­nov a dá­to­vých za­ria­de­ní. Vy­plý­va to z ozná­me­nia zve­rej­ne­nom vo Ves­tní­ku ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia (VVO).

Ako for­mu ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia úrad PSK zvo­lil ot­vo­re­nú sú­ťaž. Pred­met ten­dra bu­de pod­ľa in­for­má­cií vo VVO fi­nan­co­va­ný z fi­nan­čných pros­tried­kov Pre­šov­ské­ho sa­mos­práv­ne­ho kra­ja a or­ga­ni­zá­cií v je­ho zria­ďo­va­teľ­skej pô­sob­nos­ti. Zá­ujem­co­via o zís­ka­nie zá­kaz­ky bu­dú mu­sieť zlo­žiť zá­bez­pe­ku v su­me 30 tis. eur. Ví­ťaz vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia vzí­de z elek­tro­nic­kej auk­cie, pri­čom roz­ho­do­vať sa bu­de na zá­kla­de naj­niž­šej po­núk­nu­tej su­my. S ví­ťaz­ným uchá­dza­čom sa­mos­prá­va uza­vrie rám­co­vú do­ho­du na ob­do­bie 48 me­sia­cov. Zá­ujem­co­via ma­jú čas na pred­kla­da­nie po­núk do 2. ap­rí­la 2013.

Zdroj: SITA.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter