Dizajn limitovanej edície tašiek vznikne pod vedením návrhára Alexandra Wanga s využitím Samsung GALAXY Note II

Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd, pop­red­ný vý­rob­ca na tr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky a sve­to­vá jed­not­ka v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, a newyor­ský návr­hár Alexan­der Wang ozná­mi­li, že bu­dú spo­lup­ra­co­vať na vy­tvo­re­ní ori­gi­nál­nej pot­la­če, kto­rá bu­de in­špi­ro­va­ná vý­kres­mi a ob­ráz­ka­mi zo Sam­sung GA­LAXY No­te II. Tá­to pot­lač sa ob­ja­ví na li­mi­to­va­nej edí­cii ta­šiek, kto­ré sa nás­led­ne bu­dú pre­dá­vať na kľú­čo­vých tr­hoch po ce­lom sve­te. Zís­ka­né pe­nia­ze pôj­du v pros­pech or­ga­ni­zá­cie Art Start, sve­toz­ná­mej cha­ri­ta­tív­nej or­ga­ni­zá­cie, kto­rá vy­uží­va vý­tvar­né ume­nie na pod­po­ru ta­len­to­va­ných de­tí a mlá­de­že z ri­zi­ko­vých sku­pín.

Alexander Wang.jpg Wang za­po­jí do príp­rav sku­pi­nu pria­te­ľov - šty­lis­tov, fo­tog­ra­fov a ďal­ších, aby na GA­LAXY No­te II za­ria­de­niach vy­tvo­ri­li vý­kre­sy, vzo­ry a fot­ky po­mo­cou fun­kcie crea­te-and-sha­re. Zná­my návr­hár z nich po­tom vy­tvo­rí vý­sled­ný di­zajn pot­la­če ta­šiek.

„Mo­jou naj­väč­šou in­špi­rá­ciou je kaž­do­den­ný ži­vot a ľu­dia, kto­rí ma ob­klo­pu­jú. Tak­že ná­pad spo­lu­vyt­vá­rať s ľuď­mi, kto­rých ob­di­vu­jem a reš­pek­tu­jem, je veľ­mi vzru­šu­jú­ci," uvie­dol Alexan­der Wang. „Tá­to spo­lup­rá­ca vy­jad­ru­je no­vý spô­sob, ako mož­no skom­bi­no­vať tech­no­ló­gie a zá­ro­veň št­ýl. Som rád, že tým­to kro­kom mô­žem pod­po­riť tak skve­lú cha­ri­ta­tív­nu or­ga­ni­zá­ciu ako Art Start, kto­rá vy­uží­va krea­ti­vi­tu a ume­nie tak, aby po­moh­la me­niť ži­vo­ty."

V ro­ku 2008 Wang zís­kal vý­znam­né oce­ne­nie CFDA / Vo­gue Fas­hion Fund a tým sa za­ra­dil me­dzi sve­to­vú mód­nu eli­tu. Wang je zná­my pre svo­ju mód­nu vní­ma­vosť, kto­rá sa vy­zna­ču­je ne­nú­te­nos­ťou a zmys­lom pre iró­niu. Vďa­ka je­ho ta­len­tu pre po­sú­va­nie hra­níc a schop­nos­ti prí­jem­ne prek­va­piť, sa stal Wang ideál­nym par­tne­rom pre je­di­neč­né tech­no­ló­gie spo­loč­nos­ti Sam­sung.

„Wan­go­va vá­šeň pre expe­ri­men­ty, je­ho hra­vosť a ži­vot­ný št­ýl sú pres­ne tým, čo la­dí so Sam­sung GA­LAXY No­te II," po­ve­dal Youn­ghee Lee, Execu­ti­ve Vi­ce Pre­si­dent of Sam­sung Mo­bi­le. „Tech­no­ló­gie sa stá­le viac pre­pá­ja­jú s krea­tív­nou prá­cou mód­nych návr­há­rov, pre­to sa aj Sam­sung sna­ží svo­jim pou­ží­va­te­ľom po­nú­kať ta­ké pro­duk­ty, kto­ré im umož­ňu­jú byť krea­tív­ny­mi bez ob­me­dzenia."

Sam­sung GA­LAXY No­te II dis­po­nu­je veľ­kým HD Su­per AMO­LED dis­ple­jom s veľ­kos­ťou 5,5 pal­ca a uni­kát­ny­mi fun­kcia­mi s vy­uži­tím S Pen. Tie umož­ňu­jú pou­ží­va­te­ľom rých­lo zís­ka­vať no­vé in­for­má­cie, pra­co­vať s ná­pad­mi, voľ­ne ší­riť svo­je my­šlien­ky a cel­ko­vo všet­ko ria­diť efek­tív­nej­šie. Je to je­di­neč­ný in­te­li­gent­ný te­le­fón pre krea­tív­nych a ak­tív­nych pou­ží­va­te­ľov.

Art Start je ne­zis­ko­vá or­ga­ni­zá­cia so síd­lom v New Yor­ku, kto­rá vy­uží­va ume­nie k zlep­še­niu ľud­ských ži­vo­tov. Sús­tre­dí sa na ri­zi­ko­vé de­ti a mla­dis­tvých vo ve­ku 5-21 ro­kov. Na svo­jich krea­tív­nych vý­tvar­ných wor­ksho­poch hľa­da­jú a pod­po­ru­jú ich ta­lent a tvo­ri­vosť a zá­ro­veň umoc­ňu­jú se­ba­dô­ve­ru vy­dať sa za zmys­lupl­ný­mi príl­eži­tos­ťa­mi v ži­vo­te.

„Za up­ly­nu­lých 21 ro­kov sme zis­ti­li, že ume­nie je štar­to­va­cí bod pro­ce­su, pros­trie­dok, skrz kto­rý sa zme­na od­oh­rá­va," po­ve­da­la Jo­han­na De Los San­tos, Execu­ti­ve Di­rec­tor at Art Start. „Spo­lup­rá­cou s Alexan­drom Wan­gom a spo­loč­nos­ťou Sam­sung bu­de­me schop­ní na­šim mla­dis­tvým po­núk­nuť je­di­neč­né príl­eži­tos­ti, kto­ré zvy­čaj­ne nie sú mož­né. Tým, že na­šim účas­tní­kom umož­ní­me prá­cu s naj­mo­der­nej­šou tech­no­ló­giou, vrá­ta­ne inštruk­to­rov a ur­či­té­ho sme­ro­va­nia, im uká­že­me, ako krea­ti­vi­ta plo­dí ús­pech a šťas­tie."

Ok­rem spo­lup­rá­ce s Wan­gom je spo­loč­nosť Sam­sung tiež ofi­ciál­nym spon­zo­rom newyor­ské­ho Fas­hion Week. Sam­sung tu bu­de mať exklu­zív­ny VIP sa­ló­nik, kde bu­de mód­na eli­ta pred­vá­dzať svo­je je­di­neč­né pro­duk­ty z ra­du GA­LAXY. Aj štu­den­ti Art Start dos­ta­nú príl­eži­tosť po­zrieť sa do zá­ku­li­sia tej­to newyor­skej uda­los­ti. Mé­diá mô­žu pre prá­cu vy­užiť špe­ciál­ne vy­ba­ve­né sta­ny s vy­so­ko­rý­chlos­tným inter­ne­tom a mož­nos­ťou bez­plat­nej vý­me­ny ba­té­rie po­čas show. Fas­hion Week mô­že­te sle­do­vať cez # Ga­laxyNo­teFW has­htag. Pre viac in­for­má­cií, pro­sím, nav­štív­te www.sam­sun­gmo­bi­lep­ress.com

Zdroj: SAMSUNGOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter