Školstvo: Študenti si viac vyberajú školy podľa ďalšieho uplatnenia

Štu­den­ti pri vý­be­re vy­so­kej ško­ly za­čí­na­jú viac zoh­ľad­ňo­vať per­spek­tí­vy ďal­šie­ho up­lat­ne­nia sa na tr­hu prá­ce po skon­če­ní štú­dia. Pod­ľa Lu­cie Kleš­tin­co­vej z In­šti­tú­tu hos­po­dár­skej po­li­ti­ky v pos­led­nom ro­ku nas­tal mier­ny, no dl­ho oča­ká­va­ný po­sun v roz­ho­do­va­ní štu­den­tov tým­to sme­rom.

"Štu­den­ti pos­tup­ne za­čí­na­jú cie­le­ne vy­hľa­dá­vať in­for­má­cie o mož­nos­tiach náj­sť si po ško­le adek­vát­ne up­lat­ne­nie, za­ují­ma­jú sa, do akej mie­ry sú ško­ly pre­po­je­né na prax cez pro­jek­ty, stá­že či za­mes­tná­va­nie exper­tov z praxe," uvied­la Kleš­tin­co­vá pre agen­tú­ru SI­TA. Mož­no sa pod­ľa nej len dom­nie­vať, či a do akej mie­ry ma­jú na tej­to zme­ne pos­to­ja po­diel in­for­mač­né kam­pa­ne či stá­le sa zhor­šu­jú­ca si­tuácia na tr­hu prá­ce. Čím viac in­for­má­cií zís­ka­jú, tým bu­de men­šie ri­zi­ko, že na ab­sol­ven­ta bu­de po ukon­če­ní štú­dia ča­kať tvr­dý stret s reali­tou v po­do­be ne­záuj­mu za­mes­tná­va­te­ľov ale­bo bu­de od­ká­za­ný na po­zí­ciu zvlád­nu­teľ­nú aj uchá­dza­čom s niž­šou kva­li­fi­ká­ciou.

"Šta­tis­ti­ky potvr­dzu­jú mier­ny pok­les zá­uj­mu o pre­sý­te­né ob­las­ti ako nap­rík­lad eko­no­mic­ké ve­dy, prá­vo či psy­cho­ló­gia. Na dru­hej stra­ne zá­ro­veň po­zo­ru­je­me mier­ny ná­rast zá­uj­mu o ná­roč­nej­šie, no za­mes­tná­va­teľ­mi vy­hľa­dá­va­né tech­nic­ké od­bo­ry ako in­for­ma­ti­ka, elek­tro­tech­ni­ka, pot­ra­vi­nár­stvo či me­di­cí­na," skon­šta­to­va­la Kleš­tin­co­vá.

Pri vý­be­re ško­ly mô­že stre­doš­ko­lá­kom po­môcť nap­rík­lad aj webo­vá strán­ka Ne­maj na sa­lá­me, kto­rá sa sna­ží pos­kyt­núť dô­le­ži­té in­for­má­cie, aby si štu­den­ti správ­ne vy­bra­li štu­dij­ný od­bor a hlad­ko zvlád­li pre­chod z vy­so­koš­kol­ských la­víc na trh prá­ce. Doz­ve­dia sa nap­rík­lad, čo od kto­rej pro­fe­sie za­mes­tná­va­teľ oča­ká­va, koľ­ko sa v kto­rých ob­las­tiach za­rá­ba, či na kto­ré ško­ly je naj­väč­ší ná­val.

V tom­to reb­ríč­ku ve­die ume­nie a ume­lec­ko­re­me­sel­ná vý­ro­ba, kde sa hlá­si viac než troj­ná­so­bok štu­den­tov, ako sa na tie­to sme­ry mô­že dos­tať. Nas­le­du­jú le­kár­ske ve­dy, kde je 302-per­cent­ný zá­ujem o štú­dium a psy­cho­lo­gic­ké ve­dy, kde to­to per­cen­to do­sa­hu­je 260. V pr­vej de­siat­ke sú ďa­lej far­ma­ceu­tic­ké ve­dy, bez­peč­nos­tné služ­by, ar­chi­tek­tú­ra, pub­li­cis­ti­ka, kni­hov­níc­tvo a ve­dec­ké in­for­má­cie, ve­dy o te­les­nej kul­tú­re, prá­vo a ve­dy o ume­ní. Ľah­šie je dos­tať sa na tech­nic­ké sme­ry, či prí­rod­né ve­dy.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter