MAX multimedia od SWANu: Video a TV obsah na želanie

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor SWAN pred­sta­vu­je ši­ro­kú šká­lu fun­kcií di­gi­tál­nej te­le­ví­zie MAX mul­ti­me­dia. Vďa­ka nim mô­žu di­vá­ci úpl­ne kon­tro­lo­vať čas a ob­sah vy­sie­la­nia, kto­rý sa roz­hod­nú sle­do­vať. Na­po­má­ha to­mu naj­mä ap­li­ká­cia pre smar­tfó­ny, či tab­le­ty, ale i no­vá služ­ba Nah­rá­va­nie. Všet­ky fun­kcie di­gi­tál­nej TV a jej vlas­tnos­ti pred­sta­vu­je SWAN aj v inštruk­táž­nych vi­deách.

Služ­ba Nah­rá­va­nie je ví­ta­ným roz­ší­re­ním mož­nos­tí TV ar­chí­vu. Vďa­ka nej mô­že zá­kaz­ník vy­uží­vať úlo­žis­ko dát a vy­tvá­rať si vlas­tné nah­ráv­ky. Na roz­diel od TV ar­chí­vu sú však nah­ra­né fil­my dos­tup­né aj po sied­mich dňoch. Os­ta­nú to­tiž ucho­va­né po­čas ce­lej do­by, ke­dy má zá­kaz­ník ak­ti­vo­va­ný pred­pla­te­ný pries­tor. Služ­ba je dos­tup­ná pre viac ako 80 TV sta­níc z prog­ra­mo­vé­ho ras­tra di­gi­tál­nej TV MAX mul­ti­me­dia a je mož­né ju ak­ti­vo­vať pria­mo pros­tred­níc­tvom me­nu di­gi­tál­nej TV. Spop­lat­ne­ná je na zá­kla­de cel­ko­vej dĺžky nah­rá­vok. Za kaž­dých 24 ho­dín nah­rá­va­cie­ho pries­to­ru za­pla­tí zá­kaz­ník me­sač­ne 0,99 EUR, pri­čom svoj pries­tor mô­že roz­ší­riť až na 168 ho­dín nah­rá­vok. Pre všet­kých zá­kaz­ní­kov je služ­ba po­čas pr­vé­ho me­sia­ca za­dar­mo.

Zá­kaz­ní­ci so za­ria­de­nia­mi iPad a iP­ho­ne mô­žu už nie­koľ­ko me­sia­cov sle­do­vať te­le­ví­ziu aj v mo­bi­le. Pros­tred­níc­tvom Wi-Fi pri­po­je­nia po­nú­ka ap­li­ká­cia MAX mul­ti­me­dia vy­sie­la­nie de­sia­tich slo­ven­ských a če­ských sta­níc a 7-dňo­vý TV ar­chív. V pr­vom me­sia­ci je ap­li­ká­cia pre všet­kých zá­kaz­ní­kov za­dar­mo, nes­kôr je spop­lat­ne­ná me­sač­ným pop­lat­kom 0,99 EUR.

„Di­gi­tál­na te­le­ví­zia sa stá­va mo­bil­nej­šou a stá­le viac sa po­zor­nosť orien­tu­je na smart TV, tab­le­ty, mo­bi­ly a po­čí­ta­če," ko­men­tu­je tren­dy v di­gi­tál­nej TV pro­duk­to­vý ma­na­žér SWANu, Jo­zef Pi­pek. Upo­zor­nil tiež na fun­kciu „Roz­po­ze­ra­né", kto­rá umož­ňu­je v ap­li­ká­cii za­sta­viť po­ze­ra­nie re­lá­cie a aj v inom ča­se, či na inom za­ria­de­ní ob­no­viť po­ze­ra­nie od oka­mi­hu pre­ru­še­nia.

Di­gi­tál­na te­le­ví­zia pri­ná­ša aj množ­stvo ďal­ších fun­kcií. Vy­sie­la­nie až 20 TV sta­níc na­raz na jed­nej ob­ra­zov­ke umož­ňu­je fun­kcia V TV ar­chí­ve náj­du di­vá­ci prog­ra­my vy­bra­ných sta­níc za pos­led­ných 7 dní. Elek­tro­nic­ký prog­ra­mo­vý sprie­vod­ca (EPG) pos­ky­tu­je pod­rob­né in­for­má­cie o prog­ra­me a mi­nu­tá­ži re­lá­cií za­ra­de­ných do plá­nu vy­sie­la­nia te­le­víz­nych sta­níc na nas­le­du­jú­cich 7 dní.

At­rak­tív­ne sú aj dopl­nko­vé služ­by MAX mul­ti­me­dia - napr. pros­tred­níc­tvom vi­deo­po­ži­čov­ne sa di­vá­ci ľah­ko dos­ta­nú k ďal­ším fil­mo­vým ti­tu­lom, mô­žu si pre­ze­rať fo­tog­ra­fie zo slu­žieb Pi­ca­sa a Flickr, web­ka­me­ry ich in­for­mu­jú o dop­rav­nej si­tuá­cii, či di­aní na ly­žiar­skych sva­hoch. Doz­ve­dia sa tiež, aké je po­ča­sie, ak­tuál­ny stav kur­zo­vé­ho lís­tku a služ­ba RSS im prez­ra­dí, čo je no­vé vo sve­te. Ne­chý­ba ani mož­nosť ria­diť a spra­vo­vať pred­pla­te­né služ­by (te­le­víz­ne ba­lí­ky).

Inštruk­táž­ne vi­deá:
Fun­kcie di­gi­tál­nej TV MAX mul­ti­me­dia:

http://www.youtu­be.com/watch?v=4LmL23xGCgw&list=PLVb9yMG0ra­Hos­VY_ue7n5R­GA0Zoo0_kI_

Dopl­nko­vé služ­by di­gi­tál­nej TV MAX mul­ti­me­dia:

http://www.youtu­be.com/watch?v=W5DtIWo-zYg&list=PLVb9yMG0ra­Hos­VY_ue7n5R­GA0Zoo0_kI_

Zdroj: SWANOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter