Slovenský Valentín - romantická večera, parfum, sexi prádlo, koncert Bon Joviho

Af­ter par­ty po Via­no­ciach. Aj tak by sa dal cha­rak­te­ri­zo­vať svia­tok všet­kých za­mi­lo­va­ných - Va­len­tín z poh­ľa­du slo­ven­ské­ho e-com­mer­ce. Pri­ná­ša zvý­še­ný do­pyt po via­ce­rých to­va­roch a služ­bách. Ras­tie zá­ujem o ro­man­tic­ké po­by­ty a ve­če­re, par­fu­my, či spod­né prád­lo, ale i zá­žit­ko­vé pro­duk­ty ako nap­rík­lad kon­cer­ty hviezd.

„Slo­vá­ci si už Va­len­tí­na os­vo­ji­li", zho­du­je sa tro­ji­ca sil­ných slo­ven­ských e-com­mer­ce spo­loč­nos­tí - naj­šir­šie­ho e-sho­pu Inter­Sto­re.sk, naj­väč­šie­ho zľa­vo­vé­ho por­tá­lu Zla­vaD­na.sk a po­rov­ná­va­ča cien Pri­ce­ma­nia.sk. Potvr­dzu­jú to aj pos­led­né šta­tis­ti­ky.

Par­fu­my, po­by­ty a vstu­pen­ky
Na roz­diel od Via­noc je zvý­še­ný pre­daj po­čas va­len­tín­ske­ho ob­do­bia ob­me­dze­ný na pos­led­ný týž­deň pred sviat­kom. „Naj­žia­da­nej­ším va­len­tín­skym ar­tik­lom sú jed­noz­nač­ne par­fu­my, u kto­rých den­ný pre­daj do­sa­hu­je via­noč­né čís­la. Ná­rast sme za­zna­me­na­li pri last mi­nu­te va­len­tín­skych po­by­tov (o 30 %), dos­lo­va ako ho­rú­ce ze­mia­ky sa pre­dá­va­jú vstu­pen­ky na kon­cer­ty tí­nej­džer­ské­ho ido­la Jus­ti­na Bie­be­ra (30.3., Vie­deň), či Bon Jo­vi­ho (17.5., Vie­deň)", ho­vo­rí ob­chod­ný ria­di­teľ Inter­Sto­re.sk To­máš Prut­zer a po­do­tý­ka, že prá­ve Va­len­tín je hlav­ným ťa­hú­ňom feb­ruára ok­rem štan­dar­dných ce­no­vých ak­cií.

Va­len­tín­ske sexi prek­va­pe­nie
Na por­tá­li www.pri­ce­ma­nia.sk, kto­rý po­rov­ná­va viac než mi­lión pro­duk­tov a za­stu­pu­je ši­ro­ký seg­ment vý­rob­kov, sa vo feb­ruári kaž­do­roč­ne zvy­šu­je pre­ze­ra­nosť par­fé­mov a ero­tic­kej spod­nej bie­liz­ne. Ne­zaos­tá­va­jú ani luxus­nej­šie a drah­šie pro­duk­ty, ako nap­rík­lad šper­ky, či ho­din­ky. „Na­priek to­mu, že ide o po­mer­ne mla­dý svia­tok, Slo­vá­ci Va­len­tí­na mi­lu­jú", tvr­dí Mi­chal Král, CEO por­tá­lu Pri­ce­ma­nia.sk." Kaž­do­roč­ne nám do pop­re­dia v pre­ze­ra­nos­ti „vy­sko­čia" pro­duk­ty po kto­rých po ce­lý rok nie je až ta­ký do­pyt. Tú­to se­zó­nu sú me­dzi hit­mi aj af­ro­di­zia­ka a fe­ro­mó­ny, kto­rých pre­ze­ra­nosť na­rást­la až o 40% než je zvy­čaj­ne. Cel­ko­vo všet­ky pro­duk­ty v sek­cii „ero­tic­ké po­môc­ky" sú pred Va­len­tí­nom veľ­mi IN", do­dá­va Král.

Lás­ka ide cez ža­lú­dok...ale­bo v pek­nom ho­te­li
Klien­ti zľa­vo­vých por­tá­lov sa prip­ra­vi­li na svia­tok sv. Va­len­tí­na špe­ciál­nou po­nu­kou slu­žieb. Via­ce­ré reš­tau­rá­cie v hlav­nom mes­te aj v re­gió­noch prip­ra­vi­li pre zá­kaz­ní­kov Va­len­tín­ske me­nu. Napr. zná­ma luxus­ná reš­tau­rá­cia sv. Hu­ber­ta v Bra­tis­la­ve po­nú­ka Va­len­tín­ske troj­cho­do­vé ba­žan­tie me­nu pre dvoch len za ne­ce­lých 20 euro. Rov­na­ko sa prip­ra­vi­li to­to ob­do­bie aj ho­te­lie­ri. Ro­man­tic­ký po­byt pre dvoch v kú­peľ­nom mes­te Du­din­ce s vy­uži­tím vý­luč­ne cez Va­len­tín­ske ob­do­bie bol vy­pre­da­ný za ne­ce­lé dva dni. „Ok­rem špe­ciál­nych Va­len­tín­skych ba­líč­kov do­sa­hu­jú u nás v tých­to dňoch veľ­mi dob­rú vý­kon­nosť aké­koľ­vek to­va­ry a služ­by, kto­ré mô­žu byť pou­ži­té ako dar­ček. Ok­rem reš­tau­rá­cii a po­by­tov Slo­vá­ci na­ku­pu­jú aj šper­ky a roz­lič­né zá­žit­ko­vé ve­ci, ako napr. le­ty ba­ló­nom", ho­vo­rí Zden­ko Hos­chek, ko­na­teľ Zla­vaD­na.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter