IFS predstavuje nové riešenia v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem

IFS, glo­bál­na spo­loč­nosť za­obe­ra­jú­ca sa vý­vo­jom pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií, pred­sta­vi­la šty­ri no­vé rie­še­nia pre mo­ni­to­ring, auto­ma­ti­zá­ciu a op­ti­ma­li­zá­ciu čin­nos­tí v ob­las­ti spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nos­ti fi­riem (Cor­po­ra­te So­cial Res­pon­si­bi­li­ty, CSR). Tie­to rie­še­nia, za­hŕňa­jú­ce ži­vot­né pros­tre­die, bez­peč­nosť prá­ce, expor­tné ak­ti­vi­ty a zho­du so štan­dar­dmi kva­li­ty, náj­du up­lat­ne­nie v ce­lom ra­de od­vet­ví.

„IFS si uve­do­mu­je vý­znam spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nos­ti fi­riem, a to tak po strán­ke práv­nej zho­dy, ako aj z hľa­dis­ka zvý­še­nia tran­spa­ren­tnos­ti pod­ni­ka­nia ve­dú­cej k zvý­še­niu zis­ko­vos­ti," ho­vo­rí Alas­tair Sor­bie, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti IFS. „CSR je ob­siah­la kon­cep­cia, kto­rá do­ká­že vý­znam­ne ov­plyv­niť ob­chod­né čin­nos­ti na­šich zá­kaz­ní­kov. Dôk­lad­ným mo­ni­to­ro­va­ním tr­hu a úz­kou spo­lup­rá­cou s na­ši­mi zá­kaz­ník­mi sme vy­vi­nu­li pl­ne in­teg­ro­va­né rie­še­nie, kto­ré mô­že zá­kaz­ní­kom po­môcť pre­me­niť prob­lé­my z ob­las­ti ne­fi­nan­čné­ho vý­kaz­níc­tva na ob­chod­né príl­eži­tos­ti."

Me­dzi no­vé rie­še­nia CSR od spo­loč­nos­ti IFS pa­tria nas­le­du­jú­ce:

  • Eco-foot­print Ma­na­ge­ment 2.0 - Ten­to mo­dul za­hŕňa ši­ro­ké spek­trum čin­nos­tí - od do­dá­vok su­ro­vín cez návrh pro­duk­tov a lo­gis­ti­ku až po sle­do­va­nie emi­sií. IFS Eco-foot­print Ma­na­ge­ment 2.0 ob­sa­hu­je aj ce­lý rad fun­kcií tý­ka­jú­cich sa zho­dy s nor­ma­mi plat­ný­mi vo vý­rob­nom sek­to­re. Oc­cu­pa­tio­nal Health & Sa­fe­ty - IFS Health & Sa­fe­ty po­nú­ka spo­loč­nos­tiam kom­plet­né rie­še­nie na ochra­nu bez­peč­nos­ti, zdra­via a zá­uj­mov osôb za­po­je­ných do pra­cov­né­ho pro­ce­su. To­to rie­še­nie po­nú­ka in­teg­ro­va­nú plat­for­mu na sprá­vu bez­peč­nos­tných zá­sad, hod­no­te­nie ri­zi­ka, rie­še­nie in­ci­den­tov a vy­ka­zo­va­nie KPI. Zá­kaz­ní­ci vďa­ka ne­mu bu­dú môcť ľah­šie spl­niť le­gis­la­tív­ne po­žia­dav­ky aj prie­my­sel­né nor­my tý­ka­jú­ce sa zdra­via, bez­peč­nos­ti a ži­vot­né­ho pros­tre­dia.
  • Export Con­trol - IFS Export Con­trol je kom­plexné rie­še­nie ur­če­né pre pod­ni­ky pra­cu­jú­ce s pro­duk­tmi, na kto­ré sa vzťa­hu­jú expor­tné ob­me­dzenia. Ide nap­rík­lad o ar­mád­ne vy­ba­ve­nie ale­bo špič­ko­vú elek­tro­ni­ku. To­to rie­še­nie iden­ti­fi­ku­je všet­ky ob­me­dzenia tý­ka­jú­ce sa uve­de­ných pro­duk­tov, brá­ni ná­ku­pu či pre­da­ju ta­kých pro­duk­tov, ale­bo v prí­pa­de, že exis­tu­je plat­né expor­tné po­vo­le­nie, pou­ži­je správ­ne po­vo­le­nie. To­to rie­še­nie tak­tiež brá­ni ale­bo do­vo­ľu­je us­ku­toč­ňo­vať pre­da­je so sub­jek­tmi za­ká­za­ný­mi zá­kaz­ní­kom, do­dá­va­te­ľom, kon­co­vým pou­ží­va­te­ľom a pod.
  • Quali­ty As­su­ran­ce - Rie­še­nie Quali­ty As­su­ran­ce pos­ky­tu­je pod­por­ný sys­tém pre plá­no­va­nie zho­dy so štan­dar­dmi kva­li­ty, pl­ne in­teg­ro­va­nú sprá­vu audi­tu, pl­ne in­teg­ro­va­né vy­ka­zo­va­nie po­ru­še­nia zho­dy a náp­rav­né a pre­ven­tív­ne opat­re­nia (CA­PA). Zá­slu­hou tých­to fun­kcií do­ká­žu or­ga­ni­zá­cie za­is­tiť a do­ku­men­to­vať zho­du s ne­zá­väz­ný­mi aj zá­kon­ný­mi CSR štan­dar­dmi a pred­pis­mi. Sú­čas­ťou rie­še­nia je aj nás­troj na gra­fic­kú ana­lý­zu.

„Ako vy­plý­va z ne­dáv­nej štú­die CSR us­ku­toč­ne­nej spo­loč­nos­ťou IDC, pres­né a spo­ľah­li­vé vy­ka­zo­va­nie CSR na­do­bú­da stá­le na väč­šom vý­zna­me. To je dô­vod, pre­čo sme sa za­me­ra­li na to, aby sme moh­li na­šim zá­kaz­ní­kom po­núk­nuť pl­ne in­teg­ro­va­né nás­tro­je na efek­tív­ne vy­ka­zo­va­nie a lep­šiu kon­tro­lu," ho­vo­rí Tho­mas Säld, vice­pre­zi­dent di­ví­zie pre vý­skum a vý­voj v spo­loč­nos­ti IFS.

Zdroj: IFSOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter