USA: Odovzdali Oscary za vedecký a technický prínos

Ame­ric­ká Aka­dé­mia fil­mo­vých ume­ní a vied od­ov­zda­la v so­bo­tu v Be­ver­ly Hills ce­ny za ve­dec­ký a tech­nic­ký prí­nos. Tri ce­ny ude­li­li v ob­las­ti ve­dec­ké­ho a päť v ob­las­ti tech­nic­ké­ho prí­no­su. Cel­ko­vo tie­to oce­ne­nia v so­bo­tu zís­ka­lo 24 od­bor­ní­kov, pri­čom ok­rem nich si ka­me­ra­man a špe­cial­ista na vi­zuál­ne efek­ty Bill Tay­lor od­nie­sol Me­dai­lu Joh­na A. Bon­ne­ra za "vý­ni­moč­nú služ­bu a prí­nos k pre­sa­dzo­va­niu vy­so­ké­ho štan­dar­du Aka­dé­mie".

Pla­ke­ty za ve­dec­ké ús­pe­chy ten­to rok zís­ka­li Si­mon Clut­ter­buck, Ja­mes Ja­cobs, Ri­chard Dorling, Phi­lip McLauchlan, Allan Jae­nic­ke, John-Paul Smith, Ross Shain, Joe Mur­tha, William Fre­de­rick a Jim Markland. Cer­ti­fi­kát Aka­dé­mie za vý­ko­ny v tech­nic­kej ob­las­ti si od­nies­li J.P. Lewis, Matt Cor­dner, Nic­kson Fong, Lawren­ce Kes­te­loot, Drew Olbrich, Da­niel Wexler, Ste­ve La­Vie­tes, Brian Hall, Je­re­my Se­lan, Theo­do­re Kim, Nils Thue­rey, Mar­kus Gross, Doug Ja­mes a Ri­chard Mall. Ce­re­mo­niál mo­de­ro­va­li Chris Pi­ne a Zoe Sal­da­na, kto­rí sa ob­ja­via v prip­ra­vo­va­nom pok­ra­čo­va­ní sním­ky Star Trek (2009) s pod­ti­tu­lom Do tem­no­ty.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter