Košickí výskumníci testujú technológiu vyvinutú v spolupráci s ANTIKom

Ko­šic­ký ope­rá­tor ANTIK Te­le­com spúš­ťa v spo­lup­rá­ci s Tech­nic­kou uni­ver­zi­tou v Ko­ši­ciach (TU­KE) tes­to­va­nie no­vej plat­for­my pre dis­tri­bú­ciu audio­vi­zuál­nych dát v roz­lič­ných sie­ťo­vých pros­tre­diach. No­vú IPTV tech­no­ló­giu vy­vi­nu­li pred ča­som prog­ra­má­to­ri v ANTI­Ku v spo­lup­rá­ci s vý­skum­ník­mi z TU­KE.

Tes­to­va­nie jej vlas­tnos­tí v he­te­ro­gén­nom pros­tre­dí pre­bie­ha v ré­žii uni­ver­zi­ty, v pros­tre­dí uni­ver­zit­né­ho kam­pu­su v Ko­ši­ciach. Pra­cov­ní­ci skú­ma­jú strea­mo­va­nie, ar­chi­vá­ciu, rep­li­ká­ciu a load­ba­lan­cing li­neár­nej te­le­ví­zie a ne­li­neár­ne­ho mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu v inter­ne­to­vých sie­ťach.

„Ten­to pro­jekt je reali­zo­va­ný v spo­lup­rá­ci ko­mer­čné­ho sek­to­ra a aka­de­mic­kej ob­ce. Aj keď to na Slo­ven­sku nie je veľ­mi bež­né, spá­ja­nie teórie s praxou sa ce­los­ve­to­vo os­ved­ču­je ako naj­efek­tív­nej­šie vy­uži­tie pros­tried­kov ve­no­va­ných do ve­dy a vý­sku­mu. Na­ši prog­ra­má­to­ri spo­lu s vý­skum­ný­mi pra­cov­ník­mi z Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Ko­ši­ciach vy­vi­nu­li uni­kát­nu sof­tvé­ro­vú plat­for­mu pre dis­tri­bú­ciu vi­dea, kto­rej vlas­tnos­ti sme za­ča­li tes­to­vať v he­te­ro­gén­nych sie­ťach pria­mo v Ko­ši­ciach,"uvá­dza Ma­roš Plu­čin­ský, šéf Sof­tvé­ro­vé­ho od­de­le­nia spo­loč­nos­ti ANTIK Te­le­com.

„S ANTI­Kom rie­ši­me v uni­ver­zit­nom kom­pe­ten­čnom cen­tre prob­lém inter­ak­ti­vi­ty v pos­ky­to­va­ní so­fis­ti­ko­va­ných me­diál­nych slu­žieb cez IPTV. Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor je pre ten­to pro­jekt vhod­ným par­tne­rom, pre­to­že nám vy­tvá­ra reál­ne pod­mien­ky na tes­to­va­nie, na­vy­še sám má svo­je vlas­tné vý­vo­jo­vé od­de­le­nie a pra­cu­je na ce­los­ve­to­vých no­vin­kách v ob­las­ti IPTV, kto­ré sa mu da­rí ús­peš­ne pre­sa­dzo­vať na glo­bál­nom tr­hu di­gi­tál­nej te­le­ví­zie,"vy­svet­ľu­je doc. Ing. Fran­ti­šek Ja­kab, PhD. ve­dú­ci La­bo­ra­tó­rií po­čí­ta­čo­vých sie­tí Ka­ted­ry po­čí­ta­čov a in­for­ma­ti­ky na TU­KE.

Pro­jekt Kom­pe­ten­čné cen­trum zna­los­tných tech­no­ló­gií pre ino­vá­cie pro­duk­čných sys­té­mov v prie­mys­le a služ­bách je spo­lu­fi­nan­co­va­né zo zdro­jov EÚ. Úlo­hou ANTI­Ku, ako jed­né­ho z de­via­tich par­tne­rov pro­jek­tu, je spo­lu­po­die­ľať sa na rie­še­ní inter­ak­ti­vi­ty v pos­ky­to­va­ní so­fi­tis­ti­ko­va­ných me­diál­nych slu­žieb pros­tred­níc­tvom IPTV.

Zdroj: ANTIK TelecomOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter