Dell posilňuje služby pre obchodných partnerov

Spo­loč­nosť Dell v tých­to dňoch pred­sta­vi­la no­vý nás­troj pre svo­jich ob­chod­ných par­tne­rov - on-li­ne kon­fi­gu­rá­tor rie­še­ní Dell (Dell On­li­ne So­lu­tions Con­fi­gu­ra­tor). Umož­ňu­je jed­no­du­chú on­li­ne ko­mu­ni­ká­ciu pri tvor­be ob­chod­nej po­nu­ky a okam­ži­tý prís­tup k zá­kaz­níc­kym služ­bám.

Vý­sled­kom je väč­šia flexibil­ta a krat­ší čas pot­reb­ný na na­kon­fi­gu­ro­va­nie sys­té­mov od spo­loč­nos­ti Dell. No­vý nás­troj je sú­čas­ťou prog­ra­mu Par­tner­Di­rect. Ak­tuál­ne pre­bie­ha je­ho skú­šob­ná pre­vádz­ka vo Veľ­kej Bri­tá­nii a na Slo­ven­sku by mal byť spus­te­ný na pre­lo­me dru­hé­ho a tre­tie­ho kvar­tá­lu 2013.

„Úsi­lie, kto­ré sme vy­na­lo­ži­li pri zme­ne stra­té­gie na­šej spo­loč­nos­ti pri­ná­ša svo­je ovo­cie. Rok 2013, v kto­rom os­lá­vi­me pia­te vý­ro­čie spus­te­nia par­tner­ské­ho prog­ra­mu na Slo­ven­sku, sme od­štar­to­va­li s por­tfó­liom rie­še­ní, kto­ré ob­sa­hu­je to naj­lep­šie, čo sme do­te­raz na­šim par­tne­rom do­ká­za­li po­núk­nuť," po­ve­dal Sta­nis­lav Há­jek, Chan­nel Mar­ke­ting Ma­na­ger spo­loč­nos­ti Dell pre Čes­kú re­pub­li­ku a Slo­ven­sko.

Pia­te vý­ro­čie Par­tner­Di­rect os­lá­vi Dell aj mi­mo­riad­ny­mi zľa­va­mi
Vo feb­ruári up­ly­nie päť ro­kov od spus­te­nia prog­ra­mu Dell Par­tner­Di­rect pre stred­nú a vý­chod­nú Euró­pu. Pri tej­to príl­eži­tos­ti vy­tvo­ri­la spo­loč­nosť fond v hod­no­te 10 mi­lió­nov do­lá­rov, cez kto­rý pod­po­rí svo­jich par­tne­rov 5 % zľa­vou pri ob­jed­náv­ke sys­té­mov Dell PowerEd­ge, Dell Com­pellent, Dell EqualLo­gic, Dell Power­Vault, Dell Power­Con­nect a Dell For­ce10.

Zdroj: DellOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter