ČR: Razer sa stáva partnerom významného severoamerického e-športového klanu

Ra­zer, je­den z hlav­ních světo­vých průkop­níků a pro­pa­gá­torů e-sportů, a Evil Ge­niu­ses, je­den z před­ních pro­fe­sio­nál­ních her­ních klanů zá­pad­ní po­lo­kou­le, za­há­ji­li spo­lup­rá­ci, kte­rá po­sí­lí ce­losvěto­vou pod­po­ru e-sportů ze stra­ny spo­leč­nos­ti Ra­zer.

Tým Evil Ge­niu­ses je jed­nou z nej­dé­le fun­gu­jí­cích e-spor­tov­ních or­ga­ni­za­cí v Se­ver­ní Ame­ri­ce a má ve svých řadách řadu nej­slavnějších pro­fe­sio­nál­ních hráčů z ce­lé té­to čás­ti svě­ta. EG před­sta­vu­jí pro elit­ní sku­pi­nu tý­mu Ra­zer úžas­nou po­si­lu. To pla­tí jak o je­jich sek­ci Do­ta 2, v níž je mno­ho po­pu­lár­ních hráčů ja­ko De­MoN, Maelk či Fear, tak o hrá­čích StarCraf­tu 2 v če­le se věhlas­ný­mi bo­jov­ní­ky ja­ko Jae­dong, Step­ha­no ne­bo Id­rA, o Jus­ti­no­vi Won­go­vi a Ric­kym Or­ti­zo­vi a je­jich bo­jov­kách či o Snoo­pe­ho­vi a nově za­lo­že­ném tý­mu v Lea­gue of Le­gends.

„Evil Ge­niu­ses je jed­na z nej­lep­ších her­ních or­ga­ni­za­cí všech dob," řekl Min-Liang Tan, spo­lu­zak­la­da­tel, pre­zi­dent a krea­tiv­ní ředi­tel spo­leč­nos­ti Ra­zer. „Je­jich sez­nam členů je ja­kým­si Kdo je kdo v e-spor­tech a já jsem nes­mírně rád, že s ni­mi bu­de­me mo­ci v ro­ce 2013 i le­tech nás­le­du­jí­cích spo­lup­ra­co­vat. Vždy jsme se sna­ži­li e-spor­ty ze všech sil pod­po­ro­vat a dí­ky par­tner­ství s EG se opět po­su­ne­me o kus dál."

Evil Ge­niu­ses se pro le­toš­ní tur­naj Starcraft 2 Pro­lea­gue spo­ji­li s Team Liquid, kteří jsou ta­ké sou­čás­tí tý­mu Ra­zer. Ny­ní jsou pr­vním ne­ko­rej­ským druž­stvem, kte­ré se účas­tní nej­pres­tižnější pro­fe­sio­nál­ní li­gy, je­jíž zá­pa­sy jsou ce­losvětově vy­sí­lá­ny v te­le­vi­zi. Mar­cus „Thor­ZaIN" Eklöf, švéd­ský hráč Evil Ge­niu­ses za Terra­ny, se v pro­sin­ci stal pr­vním ne­ko­rej­ským hrá­čem za ví­ce než sedm a půl ro­ku, kte­rý vy­hrál zá­pas v Pro­lea­gue, a ne­dáv­no ta­ké za své vy­ni­ka­jí­cí her­ní vý­ko­ny a po­zi­tiv­ní přís­tup zís­kal ocenění Ne­ju­ži­tečnější hráč Pro­lea­gue.

„Je pro nás čest, že se Ra­zer stá­vá na­ším ofi­ciál­ním par­tne­rem pro my­ši, klá­ves­ni­ce a pod­lož­ky," proh­lá­sil Alexan­der Gar­field, vý­kon­ný ředi­tel Evil Ge­niu­ses. „Má­me ve­li­ké štěs­tí, že nám pro­je­vu­jí tak vel­kou pod­po­ru spo­leč­nos­ti, jež s ná­mi sdí­lí nad­še­ní pro e-spor­ty, a jsme ve­li­ce vděční, že se do té­to sku­pi­ny za­řadil i Ra­zer. Ne­jen, že dí­ky nim bu­de­me mo­ci pod­po­ro­vat své hrá­če lé­pe než ja­ký­ko­liv ji­ný tým na světě, ale na­víc nám to umož­ní před­sta­vit řadu spe­ciál­ních vlas­tních pro­duktů, což jsme chtě­li na­šim fa­nouškům na­bíd­nout už dáv­no."

Spo­lup­rá­ce s Evil Ge­niu­ses upev­ňu­je už tak sil­né pos­ta­ve­ní spo­leč­nos­ti Ra­zer na po­li e-sportů a je dal­ším důka­zem ne­bý­va­lé pod­po­ry, kte­rou to­mu­to neus­tá­le ros­tou­cí­mu od­větví pos­ky­tu­je. Evil Ge­niu­ses se zbru­su no­vou vý­ba­vou od spo­leč­nos­ti Ra­zer může­te vidět hrát na všech nad­chá­ze­jí­cích vel­kých tur­na­jích, ja­ko jsou IEM Ka­towice, Lea­gue of Le­gends Sea­son 3 a IPL6.

Zdroj: RazerOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter