Daňové priznanie za rok 2012 - rýchlo a zadarmo

Je za­čia­tok feb­ruára a pod­ni­ka­te­lia a živ­nos­tní­ci už netr­pez­li­vo ča­ka­jú na to, ke­dy bu­dú môcť po­dať da­ňo­vé priz­na­nie z príj­mov fy­zic­kých osôb za rok 2012. Kto sa nech­ce zdr­žo­vať zhá­ňa­ním tla­čív a ich ruč­ným vy­pĺňa­ním, ale­bo ča­ka­ním na ofi­ciál­nu pod­po­ru, má mož­nosť po­dať da­ňo­vé priz­na­nie za rok 2012 v pred­sti­hu. Tla­či­vá da­ňo­vých priz­na­ní FO za rok 2012 si už te­raz mô­že kaž­dý po­hodl­ne vy­pl­niť v bez­plat­nom prog­ra­me Da­ňo­vé priz­na­nia.

Pod­ni­ka­te­lia a živ­nos­tní­ci ne­mu­sia zhá­ňať tla­či­vá da­ňo­vých priz­na­ní a vy­pi­so­vať ich ruč­ne.

Bez­plat­ný prog­ram Da­ňo­vé priz­na­nia 2012 je jed­no­du­chý a voľ­ne dos­tup­ný sof­tvér, kto­rý pod­ni­ka­te­ľom a živ­nos­tní­kom po­mô­že s vy­pĺňa­ním tla­čív da­ňo­vých priz­na­ní za rok 2012. Prog­ram je k dis­po­zí­cii na www.kros.sk/da­no­vep­riz­na­nia a ob­sa­hu­je edi­to­va­teľ­né ak­tuál­ne tla­či­vá da­ňo­vých priz­na­ní za rok 2012 k da­ni z príj­mu fy­zic­kých osôb (typ A a typ B). Edi­to­va­teľ­né tla­či­vá v prog­ra­me sú k dis­po­zí­cii už od 4. feb­ruára 2013, te­da vý­raz­ne skôr, ako ich pou­ží­va­te­lia náj­du v os­tat­ných ap­li­ká­ciách ale­bo na strán­ke Da­ňo­vé­ho úra­du!

Edi­to­va­teľ­né tla­či­vá pou­ží­va­teľ ľah­ko vy­pl­ní, vy­tla­čí na vlas­tnej tla­čiar­ni, pod­pí­še a od­ov­zdá ale­bo poš­le na da­ňo­vý úrad. Vďa­ka vy­pl­ne­niu na po­čí­ta­či bu­de da­ňo­vé priz­na­nie či­ta­teľ­né a je pl­ne ak­cep­to­va­né da­ňo­vým úra­dom. Prog­ram na­vy­še niek­to­ré ko­lón­ky sám pre­po­čí­ta a tak po­má­ha pou­ží­va­te­ľo­vi s vy­pl­ne­ním tla­či­va.

„Ako­náh­le bu­de na strán­kach www.drsr.sk za­pra­co­va­ná pod­po­ra elek­tro­nic­ké­ho za­sie­la­nia da­ňo­vých priz­na­ní za rok 2012 vo for­má­te XML (pred­pok­lad je 13.2.2013), prip­ra­ví­me ob­ra­tom no­vú ver­ziu, kto­rá umož­ní pou­ží­va­te­ľom po­dať da­ňo­vé priz­na­nie po­hodl­ne aj elek­tro­nic­ky." uvie­dol Mgr. Jiří Gal­dia, ve­dú­ci mar­ke­tin­go­vé­ho od­de­le­nia KROS a.s.

Op­ro­ti po­dob­ným inter­ne­to­vým for­mu­lá­rom, je vý­ho­dou toh­to rie­še­nia tiež to, že tla­či­vá má pou­ží­va­teľ stá­le ulo­že­né vo vlas­tnom po­čí­ta­či. Mô­že ich pos­lať v príl­ohe ako pdf sú­bor, mô­že sa k nim ke­dy­koľ­vek vrá­tiť, op­ra­viť ich ale­bo vy­tla­čiť pot­reb­ný po­čet kó­pií. K vy­pi­so­va­niu tla­čív nie je pot­reb­né pri­po­je­nie k inter­ne­tu.

V ro­ku 2012 si prog­ram Da­ňo­vé priz­na­nia stia­hlo viac ako 80 000 pou­ží­va­te­ľov. Prog­ram je dos­tup­ný na strán­ke www.kros.sk/da­no­vep­riz­na­nia.

Spo­loč­nosť KROS prip­ra­vi­la pre živ­nos­tní­kov aj ďal­šiu po­môc­ku pre vy­pl­ne­nie da­ňo­vých priz­na­ní. No­vá pub­li­ká­ciaDa­ňo­vé priz­na­nie 2012" s pod­ti­tu­lom „Sprie­vod­ca vy­pl­ne­ním priz­na­nia k da­ni z príj­mov FO typ B s prík­lad­mi" ob­sa­hu­je prak­tic­ké in­for­má­cie a ná­vo­dy, ako vy­pl­niť tla­či­vá. Viac o pub­li­ká­cii na www.kros.sk/pub­li­ka­ciadp

Zdroj: KROSOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter