MasterCard usporiada Global Payments Symposium na kongrese Mobile World Congress 2013

Mas­ter­Card ozná­mi­la us­po­ria­da­nie sym­pó­zia Mas­ter­Card Mo­bi­le Pay­ments Glo­bal Sym­po­sium s ce­lo­den­nou dis­ku­siou na té­my ako NFC, mo­bil­né pe­nia­ze a bu­dúc­nosť pla­tieb. Sym­pó­zium sa bu­de ko­nať v uto­rok 26. feb­ruára 2013 a bu­de vý­ni­moč­nou ak­ciou o mo­bil­ných plat­bách na kon­gre­se Mo­bi­le World Con­gress (MWC) 2013, naj­väč­šej mo­bil­nej kon­fe­ren­cii a vý­sta­ve na sve­te, kto­rá sa bu­de ten­to rok ko­nať od 25. do 28. feb­ruára v Bar­ce­lo­ne v Špa­nielsku.

Mo­bi­le Pay­ments Glo­bal Sym­po­sium je spon­zo­ro­va­né spo­loč­nos­ťou Mas­ter­Card. Prog­ram sym­pó­zia sa bu­de skla­dať z pia­tich re­gio­nál­nych za­sa­da­ní. Kaž­dé z nich bu­de ve­no­va­né bu­dú­cim tren­dom a kľú­čo­vým té­mam spo­je­ným s bu­dúc­nos­ťou pla­te­nia, me­dzi kto­rý­mi bu­dú napr.:

 • Mo­bil­né plat­by a za­čle­ňo­va­nie no­vých pla­tob­ných me­tód na fi­nanč­ný trh
 • Na­ku­po­va­nie jed­no­du­chým klik­nu­tím ale­bo do­ty­kom
 • Ro­la mo­bil­nej tech­no­ló­gie v pros­tre­dí „world beyond cash"
 • Mo­bil­né pe­nia­ze a ich evo­lú­cia
 • NFC: ak­tuál­ny a bu­dú­ci stav bez­kon­tak­tných pla­tieb cez mo­bil­ný te­le­fón.

Spo­loč­ne s Mas­ter­Card po­ve­dú tie­to dis­ku­sie ve­dú­ci pra­cov­ní­ci a od­bor­ní­ci na ob­chod­ný, te­le­ko­mu­ni­kač­ný, ban­ko­vý a pla­tob­ný prie­my­sel z ce­lé­ho sve­ta.

 • Ázia a Ti­cho­mo­rie: In­fo­comm De­ve­lop­ment Aut­ho­ri­ty of Sin­ga­po­re, NTT DO­CO­MO,
  a Te­le­com NZ
 • Euró­pa: Boots UK, Deutsche Te­le­kom AG, ING a Tur­kcell
 • La­tin­ská Ame­ri­ka a Ka­ri­bik: Caixa Eco­mo­mi­ca Fe­de­ral, TIM, a Wan­da
 • Stred­ný vý­chod a Af­ri­ka: air­tel Af­ri­ca, Eti­sa­lat, a Qtel Group
 • Se­ver­ná Ame­ri­ka: Ci­ti, Isis, a Ro­gers Com­mu­ni­ca­tions.

„Veľ­mi nás te­ší, že mô­že­me do Bar­ce­lo­ny zvo­lať niek­to­rých z naj­schop­nej­ších ľu­dí z ob­cho­du, te­le­ko­mu­ni­ká­cií, ban­kov­níc­tva a pla­tieb. Tí­to od­bor­ní­ci bu­dú dis­ku­to­vať o pre­po­je­ní fy­zic­ké­ho a di­gi­tál­ne­ho sve­ta, mo­bil­ných plat­bách a spô­so­boch, aký­mi bu­dú zá­kaz­ní­ci v bu­dúc­nos­ti na­ku­po­vať to­var," po­ve­dal Ed McLaug­hlin, ve­dú­ci roz­ví­ja­jú­cich sa pla­tieb v spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na: http://www.mo­bi­leworldcon­gress.com/mas­ter­card/

Zdroj: MasterCardOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter