LG začína predávať 84-palcový Ultra HD televízor ocenený v Las Vegas

LG UHD TV 84LM9600.jpg Spo­loč­nosť LG od 1. feb­ruára po­nú­ka čes­kým a slo­ven­ským spot­re­bi­te­ľom uni­kát­ny 84-pal­co­vý LG Ultra HD te­le­ví­zor. Ten­to mo­del 84LM960V z di­el­ne LG zís­kal na toh­to­roč­nom veľtr­hu elek­tro­ni­ky v Las Ve­gas oce­ne­nie "Best In­no­va­tions" v ka­te­gó­rii Vi­deo Dis­play. Ide o uni­kát­ny vý­ro­bok, kto­rý vďa­ka skve­lé­mu tech­no­lo­gic­ké­mu spra­co­va­niu osl­nil me­dzi­ná­rod­nú po­ro­tu a za­ra­dil sa me­dzi špič­ku na tr­hu.

"Vďa­ka uni­kát­nej tech­no­ló­gii vy­tvá­ra 84-pal­co­vý Ultra HD te­le­ví­zor, s kto­rým te­raz pri­chá­dza­me na trh, neu­ve­ri­teľ­ne ži­vý ob­raz s 8 mi­lión­mi bo­dov na je­den zá­ber a s roz­lí­še­ním šty­rik­rát vy­šším ako pri Full HD te­le­ví­zo­roch. Pros­tred­níc­tvom špe­ciál­nej fun­kcie Re­so­lu­tion Up­sca­ler Plus si bu­dú môcť čes­kí a slo­ven­skí spot­re­bi­te­lia vy­chut­nať aj ob­sah men­šej kva­li­ty vo veľ­kých de­tai­loch," ho­vo­rí Mar­tin Ma­lý, tla­čo­vý ho­vor­ca LG Elec­tro­nics.

84-pal­co­vý LG Ultra HD TV (mo­del 84LM960V) tak­tiež dis­po­nu­je pa­sív­nou 3D tech­no­ló­giou LG CI­NE­MA 3D. Troj­roz­mer­né efek­ty v kom­bi­ná­cii s oh­ro­mu­jú­cim roz­lí­še­ním ob­ra­zo­viek pos­ky­tu­jú sku­toč­ný zá­ži­tok. Fun­kcia 3D Depth Con­trol dot­vá­ra vir­tuál­nu vzdia­le­nosť me­dzi zob­ra­zo­va­ný­mi ob­jek­tmi tak, aby 3D ob­raz pô­so­bil čo mož­no naj­reál­nej­šie. Fun­kcia 3D Sound Zoo­ming po­tom ana­ly­zu­je po­hyb a vzdia­le­nosť ob­jek­tov na ob­ra­zov­ke a pris­pô­so­bu­je to­mu in­ten­zi­tu ni­mi tvo­re­né­ho zvu­ku. Fa­nú­ši­kov hier po­te­ší fun­kcia Dual Play, kto­rý po­sú­va co-op her­ný re­žim na úpl­ne no­vú úro­veň. Hrá­či mô­žu se­dieť ved­ľa se­ba a sle­do­vať rov­na­kú ob­ra­zov­ku, ale pri­tom vďa­ka špe­ciál­nym oku­lia­rom po­zo­ro­vať iný ob­raz. Zvuk za­is­ťu­je 2.2 sys­tém, kto­rý sa skla­dá z dvoch 10W rep­ro­duk­to­rov a dvoch 15W ba­so­vých rep­ro­duk­to­rov. Mi­mo­riad­ny vi­zuál­ny zá­ži­tok tak dopĺňa svie­žim zvu­kom a vy­tvá­ra tak do­jem, že je di­vák v ki­ne.

Od­po­rú­ča­ná ma­loob­chod­ná ce­na je 19,499€.

Zdroj: LGOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter