Na STU je najväčší záujem o informatiku

stu_fiit.jpg Me­dzi zá­ujem­ca­mi o štú­dium na Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­te (STU) je naj­po­pu­lár­nej­ším od­bo­rom in­for­ma­ti­ka. O ab­sol­ven­tov Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií je aj naj­väč­ší zá­ujem me­dzi za­mes­tná­va­teľ­mi.

Pod­ľa úda­jov mi­nis­ter­stva škol­stva ma­jú ab­sol­ven­ti STU naj­vyš­šie pla­ty a na tr­hu prá­ce pa­tria me­dzi naj­žia­da­nej­ších

Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta úz­ko spo­lup­ra­cu­je s fir­ma­mi, za­mes­tná­va­teľ­mi a vý­skum­ný­mi in­šti­tú­cia­mi na Slo­ven­sku aj v za­hra­ni­čí. Mno­hé kon­tak­ty tak zís­ka­va­jú štu­den­ti už po­čas štú­dia, keď rie­šia vý­skum­né úlo­hy sú­vi­sia­ce s praxou. Na Fa­kul­te elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky STU pat­rí me­dzi naj­at­rak­tív­nej­ší štu­dij­ný prog­ram ap­li­ko­va­ná in­for­ma­ti­ka. Štu­du­je ho tak­mer po­lo­vi­ca všet­kých štu­den­tov fa­kul­ty a zo stra­ny za­mes­tná­va­te­ľov je o ab­sol­ven­tov veľ­ký zá­ujem.

Na Fa­kul­te in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU je mož­né štu­do­vať štu­dij­ný prog­ram in­for­ma­ti­ka či prog­ram po­čí­ta­čo­vé a ko­mu­ni­kač­né sys­té­my a sie­te v kla­sic­kej dĺžke tri ro­ky, av­šak ten­to rok pri­bud­la mož­nosť oba tie­to prog­ra­my štu­do­vať aj ako štvorroč­né. Zá­mer je dať šan­cu aj tým štu­den­tom, kto­rí ma­jú zá­ujem štu­do­vať in­for­mač­né tech­no­ló­gie, ale me­nej si dô­ve­ru­jú v ma­te­ma­ti­ke.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter