Adela Banášová nahovorila rozprávky o bezpečnom internete

Deň bez­peč­né­ho inter­ne­tu dnes os­la­vu­je 98 kra­jín sve­ta. Štvr­ti­na opý­ta­ných de­tí si uve­do­mu­je, že sa na inter­ne­te ocit­li v ris­kan­tnej si­tuá­cii. Pro­jekt OV­CE.sk sa sna­ží de­ti nau­čiť, ako sa vy­hnúť nás­tra­hám inter­ne­to­vej a mo­bil­nej ko­mu­ni­ká­cie. Až 92 % de­väť­roč­ných de­tí uvie­dlo, že tie­to prí­be­hy poz­ná. Ne­zis­ko­vá or­ga­ni­zá­cia eS­lo­ven­sko spo­lu so Slo­vak Te­le­ko­mom pred­sta­vi­la tri no­vé čas­ti ani­mo­va­ných roz­prá­vok, kto­ré sa ve­nu­jú cit­li­vým té­mam (sexuál­ne ob­ťa­žo­va­nie, zve­rej­ňo­va­nie fo­tog­ra­fií).

Po pr­výk­rát bo­li roz­práv­ky uve­de­né aj s audio­ko­men­tár­mi pre ne­vi­dia­cich, kto­ré na­ho­vo­ri­li osob­nos­ti ako Ade­la Ba­ná­šo­vá, Pet­ra Pa­le­vi­čo­vá či Ma­rian­na Pru­žin­ská. Roz­práv­ky exis­tu­jú aj vo ver­zii v po­sun­ko­vom ja­zy­ku pre Ne­po­ču­jú­cich. Roz­práv­ky sú mi­mo­riad­ne ús­peš­né aj v za­hra­ni­čí - do­po­siaľ bo­li pre­lo­že­né do 22 ja­zy­kov, ako napr. aj do čín­šti­ny. Viac in­for­má­cií náj­de­te na www.ov­ce.sk a www.zod­po­ved­ne.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter