Inteligentné televízory Samsung pre rok 2013

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics Co, Ltd., dnes na Sam­sung Euro­pean Fó­re 2013 pred­sta­vi­la no­vý sor­ti­ment in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov, ur­če­ných pre európ­sky trh, kto­rý pou­ží­va­te­ľom pos­ky­tu­je maximál­ny zá­ži­tok vďa­ka pok­ro­či­lým in­te­li­gen­tným fun­kciám, špič­ko­vej kva­li­te ob­ra­zu, väč­ším ob­ra­zov­kám a no­vé­mu di­zaj­nu. Sam­sung tiež pred­sta­vil por­tfó­lio di­gi­tál­nych audio­sys­té­mov, kto­ré ľah­ko pre­me­nia akú­koľ­vek do­má­cu zos­ta­vu v op­ti­mál­ne akus­tic­ké pros­tre­die a po­nú­ka­jú množ­stvo vy­lep­še­ní v ob­las­ti bez­drô­to­vej ko­nek­ti­vi­ty.

„Aj na­ďa­lej za­zna­me­ná­va­me rast poč­tu ap­li­ká­cií a ob­sa­hu dos­tup­ných pre ce­lú Euró­pu, tak­že je pre spot­re­bi­te­ľov stá­le ťaž­šie náj­sť kva­lit­ný ob­sah v ši­ro­kej po­nu­ke, kto­rý by naj­viac zod­po­ve­dal ich zá­uj­mom," uvie­dol Seok-pil Kim, pre­zi­dent a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics Euro­pe. „Na­še in­te­li­gen­tné te­le­ví­zo­ry rie­šia tie­to po­žia­dav­ky tým, že po­nú­ka­jú jed­no­du­ché, in­tui­tív­ne fun­kcie, kto­ré po­mô­žu pou­ží­va­te­ľom v po­nu­ke sa zo­rien­to­vať a na­vy­še pos­ky­tu­jú ši­ro­ké mož­nos­ti pri­po­je­nia," do­dal SP Kim.

No­vé tech­no­ló­gie in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov
Sam­sung po­nú­ka spot­re­bi­te­ľom jed­no­duch­ší spô­sob prís­tu­pu k no­vé­mu ob­sa­hu a zá­žit­kom pros­tred­níc­tvom prep­ra­co­va­nej služ­by Smart Hub. Smart Hub pre rok 2013 po­nú­ka päť dy­na­mic­kých pa­ne­lov s kon­krét­nym ob­sa­hom, ľah­ko ov­lá­da­teľ­né roz­hra­nie a ži­vé mi­nia­tú­ry pre okam­ži­tý náh­ľad. Na Slo­ven­sku bu­dú sprís­tup­ne­né naj­skôr 3 pa­ne­ly - Pho­tos, Vi­deos & Mu­sic, So­cial a Apps, nes­kôr by sa do po­nu­ky ma­li pri­dať aj pa­ne­ly On TV a Mo­vies & TV Shows.

  • On TV - zob­ra­zu­je prog­ram, kto­rý je ak­tuál­ne za­pnu­tý a zá­ro­veň na zá­kla­de sle­do­va­ných re­lá­cií po­nú­ka naj­re­le­van­tnej­šie per­so­na­li­zo­va­né návr­hy, kto­ré bu­dú čos­ko­ro za­čí­nať.
  • Mo­vies & TV Shows - jed­no­du­chý preh­ľad fil­mov a te­le­víz­nych slu­žieb a naj­lep­šie­ho ob­sa­hu, kto­rý je dos­tup­ný u rôz­nych pos­ky­to­va­te­ľov, ako sú napr. on­li­ne vi­deo­po­ži­čov­ne. Ob­sah je od­po­rú­ča­ný na zá­kla­de pou­ží­va­te­ľom sle­do­va­ných prog­ra­mov.
  • Pho­tos, Vi­deos & Mu­sic - umož­ňu­je spot­re­bi­te­ľo­vi or­ga­ni­zo­vať a pre­ze­rať osob­ný ob­sah a zlož­ky na Sam­sung Smart TV a os­tat­ných pri­po­je­ných za­ria­de­niach (tab­let, in­te­li­gent­ný te­le­fón, po­čí­tač, exter­né úlo­žis­ko atď.).
  • So­cial - ozna­ču­je ob­sah vy­tvo­re­ný pou­ží­va­te­ľom, pria­teľ­mi a ro­di­nou, ob­ľú­be­né vi­deá z Fa­ce­boo­ku, Twit­te­ru, YouTu­be, a vi­deo te­le­fo­no­va­nie.
  • Apps - preh­ľad­ne us­po­ria­da­né stiah­nu­té ap­li­ká­cie Smart TV.

Služ­ba S-Re­com­men­da­tion s hla­so­vým ov­lá­da­ním umož­ňu­je ob­ja­vo­vať per­so­na­li­zo­va­ný ob­sah na zá­kla­de skôr prez­re­tých prog­ra­mov a hod­no­te­nia pou­ží­va­te­ľa. S-Re­com­men­da­tion služ­ba je dos­tup­ná pre Sam­sung Smart TV 2013, do­má­ce ki­ná a Blu-ray preh­rá­va­če, a kon­tro­lu­je pre­fe­ro­va­ný ob­sah na­prieč rôz­ny­mi služ­ba­mi vrá­ta­ne vy­sie­la­nia TV, preh­rá­va­né­ho vy­hľa­dá­va­né­ho ob­sa­hu, ap­li­ká­cií, so­ciál­ne­ho ob­sa­hu a lo­kál­ne ulo­že­né­ho ob­sa­hu z osob­ných za­ria­de­ní, aby za­bez­pe­čil, že je vždy čo sle­do­vať. Te­le­ví­zo­ry je mož­né ov­lá­dať hla­som a v kom­bi­ná­cii s vy­lep­še­ným po­hy­bo­vým ov­lá­da­ním, kto­ré pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je jed­no­du­cho pre­chá­dzať me­dzi pa­nel­mi Smart Hub pre­sú­va­ním, zväč­šo­va­ním a zmen­šo­va­ním ale­bo prek­lá­pa­ním, mô­žu pou­ží­va­te­lia pre­chá­dzať po­nu­ka­mi a ov­lá­dať te­le­ví­zor ove­ľa po­hodl­nej­šie.

Vy­lep­še­né Smart Inter­ac­tion (Ov­lá­da­nie hla­som a ges­ta­mi) od spo­loč­nos­ti Sam­sung vy­uží­va vý­kon­né al­go­rit­my na za­bez­pe­če­nie eš­te pres­nej­šie­ho roz­lí­še­nia tvá­re, hla­su a po­hy­bo­vé­ho ov­lá­da­nia. S roz­ší­re­nou Voi­ce Inter­ac­tion (ov­lá­da­nie hla­som) mô­že spot­re­bi­teľ na ov­lá­da­nie TV pou­ží­vať bež­ný ja­zyk. Di­vá­ci tiež mô­žu ich te­le­ví­zo­ru za­dať prí­kaz, aby im na­šiel ak­tuál­ne dos­tup­ný ob­sah pod­ľa her­ca, náz­vu ale­bo žá­nru a ten im pos­kyt­ne od­po­rú­ča­nia. Služ­ba roz­poz­na­nie bež­nej ho­vo­ro­vej re­či te­le­ví­zo­rom bu­de pos­tup­ne pred­sta­vo­va­ná v jed­not­li­vých kra­ji­nách, pri­čom op­ro­ti do­te­raj­šie­mu ov­lá­da­niu sa vy­zna­ču­je vý­raz­ným zlep­še­ním.

UHD TV - naj­vyš­šie roz­lí­še­nie na naj­väč­šej ob­ra­zov­ke
UHD te­le­ví­zor Sam­sung S9 s uh­lo­prieč­kou 85 pal­cov a ultra HD roz­lí­še­ním pred­sta­vu­je jed­nu z naj­väč­ších ob­ra­zo­viek pre do­má­ce pou­ži­tie, kto­rá je na európ­skom tr­hu k dis­po­zí­cii. Po­nu­ka väč­ších ob­ra­zo­viek je sú­čas­ťou úsi­lia spo­loč­nos­ti Sam­sung o roz­ší­re­nie poč­tu mo­de­lov, kto­ré ma­jú uh­lo­prieč­kou s veľ­kos­ťou od 60 pal­cov. Aby Sam­sung us­po­ko­jil spot­re­bi­teľ­ský do­pyt, na vý­sta­ve CES 2013 ne­dáv­no do­kon­ca pred­sta­vil UHD te­le­ví­zor s veľ­kos­ťou 110 pal­cov.

V po­rov­na­ní s Full HD te­le­ví­zo­rom po­nú­ka Sam­sung TV S9 šty­rik­rát vy­ššie roz­lí­še­nie a je vy­ba­ve­ný zdo­ko­na­le­nou tech­no­ló­giou umož­ňu­jú­cou do­siah­nuť extrém­ne vy­so­ký kon­trast­ný po­mer a zob­ra­ziť sý­tej­šiu čier­nu a žia­ri­vej­šie bie­lu. Vlas­tné za­ria­de­nie Sam­sung na skva­lit­ne­nie ob­sa­hu do­ká­že kon­ver­to­vať HD ale­bo Full-HD na UHD s do­ko­na­le pre­cíz­nym ob­ra­zom ne­roz­lí­ši­teľ­ným od ozaj­stné­ho sve­ta.

Di­zaj­no­vé rie­še­nie te­le­ví­zo­rov ra­du 85S9 de­fi­nu­je no­vý štan­dard v od­bo­re a pri­ná­ša op­ro­ti tra­dič­né­mu di­zaj­nu te­le­ví­zo­rov re­vo­luč­né zme­ny. Roz­mer­ná ob­ra­zov­ka te­le­ví­zo­ra sa na pr­vý poh­ľad v rá­me voľ­ne vzná­ša, čo dá­va vy­nik­núť mi­ni­ma­lis­tic­ké­mu kon­cep­tu prís­tro­ja a roz­me­rom ob­ra­zov­ky.

LED TV - naj­jas­nej­ší dos­tup­ný ob­raz
Sam­sung LED Smart TV F8500 vy­ni­ká neob­vyk­lým di­zaj­nom Mag­num, kto­rý s tým­to mo­de­lom za­ží­va v Euró­pe pre­mié­ru. Uni­kát­ny di­zajn je per­fek­tnou zme­sou es­te­tic­kých a fun­kčných as­pek­tov. Je­ho pré­mio­vý di­zajn One Bo­dy Form je vy­tvo­re­ný za pou­ži­tia je­di­né­ho ku­su ko­vu. Fu­tu­ris­tic­ký di­zajn je eš­te pod­čiarknu­tý tma­vo ti­tá­no­vo ko­vo­vou far­bou, ultra ten­kým rá­mom, pri­ro­dze­ne za­ob­le­ný­mi tvar­mi a uni­kát­nym pod­stav­com, vďa­ka čo­mu te­le­ví­zor vy­ze­rá skôr ako ume­lec­ké di­elo než ako TV.

Sam­sung LED Smart TV F8500 po­nú­ka jas­nej­ší, živ­ší ob­raz s väč­šou fa­reb­nou pa­le­tou, sý­tej­ší­mi od­tieň­mi čier­nej a vy­šším kon­tras­tom, čo je vý­sled­kom tech­no­ló­gie Mic­ro Di­mming Ul­ti­ma­te vy­vi­nu­tej spo­loč­nos­ťou Sam­sung. Mo­de­ly F8000 a F8500 pa­tria k pr­vým in­te­li­gen­tným te­le­ví­zo­rom spo­loč­nos­ti Sam­sung, kto­ré sú vy­ba­ve­né štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom, vďa­ka kto­ré­mu mô­žu spot­re­bi­te­lia ľah­šie a sviž­nej­šie pre­pí­nať me­dzi ap­li­ká­cia­mi, on­li­ne služ­ba­mi a te­le­víz­nym vy­sie­la­ním, tak­že im neu­nik­ne ani se­kun­da ich ob­ľú­be­nej zá­ba­vy. Mo­del F8000 bu­de uve­de­ný na trh v tom­to ro­ku vo ver­ziách a uh­lo­prieč­kou s roz­mer­mi 40", 46", 55", 65" a 75".

Vlaj­ko­vý rad LED te­le­ví­zo­rov spo­loč­nos­ti Sam­sung pre rok 2013 uzat­vá­ra mo­del F7000, kto­rý sa mô­že poch­vá­liť je­di­neč­ne ten­kým rám­če­kom, kto­ré­ho vzhľad pod­čiar­ku­jú strie­bor­né ak­cen­ty a ele­gan­tné kriv­ky, kto­ré na dol­nej čas­ti te­le­ví­zo­ra vy­tvá­ra­jú vl­nko­vý efekt. Aj mo­del F7000 je vy­ba­ve­ný štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom, kto­rý po­nú­ka rov­na­ké je­di­neč­né in­te­li­gen­tné fun­kcie a vý­kon ako mo­del F8000. Mo­del F7000 bu­de dos­tup­ný vo ver­ziách s uh­lo­prieč­kou s roz­mer­mi 40", 46", 55" a 60".

Sam­sung Evo­lu­tion Kit - ak­tua­li­zá­cia fun­kcií in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov
Sam­sung po­nú­ka spot­re­bi­te­ľom mož­nosť dr­žať rok od ro­ku krok s naj­nov­ším vý­vo­jom tech­ni­ky. Plat­for­ma Sam­sung Evo­lu­tion Kit je pod­po­ro­va­ná vy­bra­ný­mi in­te­li­gen­tný­mi te­le­ví­zor­mi ra­du 7, 8 a 9 z ro­ku 2012 a po­nú­ka ak­tua­li­zá­ciu sof­tvé­ru i har­dvé­ru, kto­rá umož­ňu­je nap­rík­lad prís­tup k služ­bám Smart Hub uvá­dza­ným v ro­ku 2013 a sprís­tup­ňu­je ďal­šie in­te­li­gen­tné fun­kcie, ale­bo pre­me­ní dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor na štvor­jad­ro­vý, čím sa zrých­li vnú­tor­ný chod te­le­ví­zo­ra. In­te­li­gen­tné te­le­ví­zo­ry spo­loč­nos­ti Sam­sung, pa­tria­ce do vlaj­ko­vé­ho ra­du pro­duk­tov pre rok 2013, bu­dú tiež vy­ba­ve­né ko­nek­tor­mi pre kar­ty Evo­lu­tion kit.

Va­cuum Tu­be Air Track - hre­ji­vej­ší, pl­nší zvuk jed­no­du­cho a bez skres­le­nia
Va­cuum Tu­be Air Track (mo­del HW-F751) spo­loč­nos­ti Sam­sung vy­chá­dza v ús­tre­ty spot­re­bi­te­ľom po­ža­du­jú­cim vy­so­ký vý­kon v spo­je­ní s pri­ro­dze­ným po­da­ním zvu­ku a je tak pr­vým bez­drô­to­vým zvu­ko­vým sys­té­mom so vsta­va­ným elek­trón­ko­vým zo­sil­ňo­va­čom. Sys­tém HW-F751 pod­po­ru­je fun­kciu Soun­dSha­re, kto­rá umož­ňu­je prís­troj pros­tred­níc­tvom Blue­tooth pri­po­jiť k te­le­ví­zo­ru, ob­sa­hu­je gy­ros­ko­pic­ký sen­zor za­bez­pe­ču­jú­ci op­ti­mál­nu kva­li­tu zvu­ku a po­nú­ka fun­kciu Soun­dSha­re, kto­rá auto­ma­tic­ky prís­troj pri­po­jí po za­pnu­tí te­le­ví­zo­ra, tak­že ho pou­ží­va­te­lia mô­žu ov­lá­dať po­mo­cou di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča. Strie­bor­ný, štíh­ly vzhľad HW-F751 a sa­mos­tat­ný bez­drô­to­vý subwoofer sa vý­bor­ne dopĺňa­jú so špič­ko­vým di­zaj­nom všet­kých in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov Sam­sung.

Pre­nos­ný bez­drô­to­vý rep­ro­duk­tor s pri­po­je­ním cez Blue­tooth - úpl­ná špič­ka v pre­nos­ných bez­drô­to­vých zvu­ko­vých sys­té­moch
Pre­nos­ný bez­drô­to­vý rep­ro­duk­tor Sam­sung DA-F61 pod­po­ru­je pri­po­je­nie pros­tred­níc­tvom Blue­tooth, po­nú­ka pr­vo­tried­nu kva­li­tu zvu­ku v kom­bi­ná­cii s ele­gan­tným vzhľa­dom a mi­ni­ma­lis­tic­ký­mi roz­mer­mi pre­dur­ču­jú­ci­mi sys­tém pre pou­ži­tie do­ma i na ces­tách. Rep­ro­duk­tor je tiež vy­ba­ve­ný vsta­va­ným ko­de­kom aptX, kto­rý za­ru­ču­je čis­tej­ší zvuk, pod­po­ru­je bez­drô­to­vé pri­po­je­nie smar­tfó­nov pros­tred­níc­tvom NFC a Soun­dSha­re, tak­že pou­ží­va­te­lia mô­žu na rep­ro­duk­tor strea­mo­vať audio z vy­bra­ných in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov Sam­sung.

Zdroj: Samsung ElectronicsOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter